Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Briselē, 2010. gada 6. decembrī

Bišu veselība: Komisijas uzsver nepieciešamību ES rīkoties aktīvāk

Bišu veselība ir ļoti svarīga medus ieguvē un augu, piemēram augļu koku, apputeksnēšanā. Pēdējos gados vairākās valstīs visā pasaulē ziņots par bišu mirstības pieaugumu. Eiropas Komisija šodien izklāstīja idejas, kas būtu darāms, lai varētu labāk izprast bišu augstās mirstības cēloņus visā pasaulē. Līdz šim zinātniskos pētījumos nav precīzi noteikts ne problēmas cēlonis, ne apjoms. Komisija jau ir sākusi vairākas iniciatīvas, lai risinātu biškopības nozares problēmas, un plāno vairākas citas. Eiropas Savienībā biškopība ir plaši izvērsta nodarbošanās. Pavisam te darbojas aptuveni 700 000 biškopju, lielākai daļai no tiem biškopība ir vaļasprieks. Šodien pieņemtais dokuments palīdzēs centienos atrast risinājumus šai problēmai.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli teica: “Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi aizsargāt medus bišu veselību. ES jānostiprina pašreizējais regulējums atbilstīgi Dzīvnieku veselības stratēģijas principam “profilakse ir labāka nekā ārstēšana” un jāpalīdz dalībvalstīm un biškopjiem viņu centienos uzlabot bišu veselību un stabilizēt to.” Komisārs secināja: “Šodien pieņemtais paziņojums veicinās visu ieinteresēto personu diskusiju par bišu veselību un varētu sagatavot augsni ES darbības izvēršanai.”

Cīņa pret bišu mirstību

Komisijas paziņojumā precizēti galvenie jautājumi, kas saistīti ar bišu veselību, un ieskicētas Komisijas sāktās iniciatīvas šīs problēmas risināšanai, kā arī pasākumi, ko tā jau veikusi. Komisija ir sākusi, pabeigusi vai ieplānojusi šādus konkrētus pasākumus, kas ļaus labāk izprast bišu mirstību un tādējādi arī dažādus korektīvus pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi:

 • ES references laboratorijas izveide bišu veselības jomā (ANSES - Sophia Antipolis - France);

 • izmēģinājuma uzraudzības programma, kuras mērķis būs novērtēt bišu mirstības apjomu;

 • bitēm noteiktās ES dzīvnieku veselības sistēmas pārskatīšana, konkrēti attiecībā uz tādiem pamatelementiem kā vispārīgas definīcijas, kontroles pasākumu un pārvietošanas principi;

 • vadlīniju dokumentu plašāka izmantošana, lai risinātu jautājumus, kuriem ES līmeņa tiesību akti nebūtu piemēroti;

 • apmācība bišu veselībā dalībvalstu ierēdņiem atbilstīgi iniciatīvai “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai”;

 • veterināro zāļu ierobežotās pieejamības ievērošana bitēm, pārskatot ES veterināro zāļu tiesību aktus;

 • pesticīdu apstiprināšana ES līmenī vienīgi tad, ja tie ir nekaitīgi medus bitēm;

 • bišu aizsardzība, pievēršoties bioloģiskās daudzveidības zuduma problēmas risināšanai;

 • ES ieguldījuma palielināšana 2011.–2013. gadā nacionālo biškopības programmu finansēšanai par aptuveni 25 %;

 • pētniecības projekti, kas veltīti medus bišu veselībai un savvaļas un domesticēto apputeksnētāju, tostarp medus bišu saimju, samazinājumam Eiropā;

 • pastiprināta sadarbība ar starptautiskajām organizācijām (piemēram, Pasaules Dzīvnieku veselības organizāciju).

Nākotnes perspektīvas

Šim paziņojumam jākalpo par pamatu turpmākām diskusijām ar Eiropas Parlamentu, Padomi, kā arī dalībvalstu iestādēm un ieinteresētajām personām. Tam jāpalīdz noteikt iespējamos turpmākos pasākumus, kas nepieciešami ES līmenī.

ES pasākumu tālāka saskaņošana, ņemot vērā proporcionalitātes un subsidiaritātes principu, būs ļoti svarīga, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Šie pasākumi varētu ietvert arī neleģislatīvas iniciatīvas, lai palielinātu biškopju atbildību un izpratni par bišu slimībām.

Risināmā problēma

Bišu veselību ietekmē dažādi patogēni (baktērijas, vīrusi, parazīti u. c.). Maz ir zināms par to, kāda ir bišu slimību nozīme palielinātajā bišu mirstībā, par patogēnu un citu faktoru mijiedarbību un par to, cik lielā mērā tas veicina bišu veselības pasliktināšanos.

Citi faktori, kas ietekmē bišu veselību, ir biškopības paņēmieni, ierobežotā ārstniecības pieejamība un vide. Izvērtējamie negatīvie vides faktori ir pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā, klimata pārmaiņas, barība trūkums un biotopu izzušana.

Nozarē ietilpst daudzi, dažādi biškopības veidi (profesionāla vai vaļasprieks, stacionāras vai ceļojošas dravas, ganības). Bišu veselība un biškopības paņēmieni ir pavisam citādi nekā citiem dzīvniekiem, piemēram, liellopiem vai vistām, jo bites dzīvo saimēs un tās stiprāk ietekmē dabas vide. Biškopībā svarīgi faktori ir reģions (klimats, tradicionālā/vietējā ražošana) un slimību izplatība.

Visu šo elementu dēļ rodas daudzas sarežģītas vajadzības, pieejas, viedokļi un prakse.

Papildu informāciju meklējiet tīmeklī:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm.


Side Bar