Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Bryssel 6. joulukuuta 2010

Mehiläisten terveys – komissio esittää lisätoimenpiteitä

Mehiläisten terveys on tärkeä asia sekä hunajantuotannon että kasvien, kuten hedelmäpuiden, pölytyksen kannalta. Mehiläiskuolleisuus on viime vuosina lisääntynyt eri puolilla maailmaa. Komissio on tänään esittänyt joukon erityistoimenpiteitä lisätietojen saamiseksi ilmiön taustalla olevista tekijöistä. Ongelman täsmällisiä syitä tai laajuutta ei ole toistaiseksi selvitetty tieteellisesti. Komissio on käynnistänyt useita aloitteita mehiläishoitoalan huolenaiheiden käsittelemiseksi, ja lisää toimia on suunnitteilla. Mehiläishoitoa harjoitetaan laajalti. EU:ssa on noin 700 000 mehiläishoitajaa, joista useimmat hoitavat mehiläisiä harrastuksenaan. Tänään hyväksytty tiedonanto edesauttaa pyrkimyksiä löytää ratkaisuja terveysongelmaan.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli totesi, että ”mehiläisten terveyden suojelulla on tärkeä merkitys EU:lle. EU:n olisi vahvistettava nykyisiä toimintapuitteita eläinten terveyttä koskevaan strategiaan kuuluvan periaatteen ”mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito” mukaisesti ja tuettava jäsenvaltioita ja mehiläishoitajia näiden pyrkimyksissä parempaan ja kestävään mehiläisten terveyteen”. Lopuksi hän totesi vielä, että "tänään hyväksytty tiedonanto vauhdittaa keskustelua mehiläisten terveydestä kaikkien osapuolten välillä ja voi osoittaa tietä EU:n lisätoimille.

Mehiläiskuolleisuuteen reagoiminen

Komission tiedonannossa selvennetään mehiläisten terveyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja esitellään pääpiirteissään asiaan liittyvät komission käynnistämät aloitteet sekä komission jo toteuttamat toimet. Komissio on käynnistänyt, saattanut päätökseen tai suunnitellut seuraavat erityistoimet, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin mehiläiskuolleisuutta ja sen myötä myös niitä erilaisia korjaavia toimia, jotka voivat olla tarpeellisia:

 • mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeäminen (ANSES - Sophia Antipolis - France)

 • pilottiseurantaohjelma, jossa arvioidaan mehiläiskuolleisuuden määrää

 • eläinten terveyteen liittyvien mehiläisiä koskevien EU-sääntöjen tarkistus erityisesti yleisten määritelmien, tautientorjuntatoimenpiteitä koskevien periaatteiden ja kuljetusten osalta

 • ohjeasiakirjojen yleisempi käyttö sellaisten kysymysten käsittelyyn, joihin EU-tason lainsäädäntö ei soveltuisi

 • mehiläisten terveyteen liittyvän koulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioiden viranomaisille ”Koulutuksen parantaminen elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi” ‑ohjelman yhteydessä

 • mehiläisille tarkoitettujen eläinlääkkeiden rajallisen saatavuuden huomioiminen eläinlääkkeitä koskevan EU-lainsäädännön tarkistuksen yhteydessä

 • torjunta-aineiden hyväksyminen EU-tasolla vain, jos ne ovat turvallisia mehiläisille

 • mehiläisten suojeleminen puuttumalla biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen

 • kansallisten mehiläishoito-ohjelmien rahoitukseen myönnettävän EU:n rahoitusosuuden kasvattaminen lähes 25 prosentilla kaudella 2011–2013

 • tutkimushankkeet, joissa käsitellään mehiläisten terveyttä ja sekä luonnonvaraisten että kasvatettujen pölyttäjien – mehiläisyhdyskunnat mukaan luettuina – vähenemistä Euroopassa

 • tiiviimpi yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa (esim. Maailman eläintautijärjestö, OIE).

Jatkotoimet

Tiedonanto toimii pohjana jatkokeskustelulle Euroopan parlamentin, neuvoston sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Tämän pitäisi myös edesauttaa mahdollisten EU-tasolla tarvittavien jatkotoimien määrittelyä.

EU:n toimenpiteiden lisäyhdenmukaistaminen suhteellisuusperiaatetta ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen on myös keskeinen kysymys näissä pohdinnoissa. Toimenpiteisiin voisi myös kuulua muita kuin lainsäädäntöaloitteita, joilla edistetään mehiläishoitajien vastuullisuutta ja tietoisuutta mehiläistaudeista.

Asia

Mehiläisten terveyteen vaikuttavat monet erilaiset taudinaiheuttajat (bakteerit, virukset, loiset jne.). Ei ole liiemmälti tietoa mehiläistautien merkityksestä mehiläiskuolleisuuden lisääntymiselle eikä taudinaiheuttajien ja muiden tekijöiden vuorovaikutuksesta tai siitä, miten tämä lisää mehiläisten terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

Muita mehiläisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mehiläishoidon käytänteet, lääkehoitojen rajallinen saatavuus ja ympäristö itsessään. Huomiota edellyttäviä kielteisiä ympäristötekijöitä ovat muun muassa torjunta-aineiden käyttö maataloudessa, ilmastonmuutos, ravinnon puute ja elinympäristöjen häviäminen.

Mehiläishoidolla on monia eri muotoja (ammattimainen tai harrastustoiminta, paikallaan pysyvät tai liikutettavat mehiläistarhat, siirtohoito). Mehiläisten terveys ja alan teknologia on myös merkittävän erilaista verrattuna muihin eläimiin kuten nautaeläimiin ja siipikarjaan, koska mehiläiset elävät niin sanotuissa yhdyskunnissa ja niiden luonnollinen ympäristö vaikuttaa niihin läheisemmin. Eri alueet (ilmasto, perinteinen/paikallinen tuotanto) sekä tautien esiintyminen ovat myös tekijöitä, joilla on merkitystä mehiläishoidolle.

Kaikki nämä osatekijät tuottavat monenlaisia tarpeita, lähestymistapoja, näkökantoja ja käytänteitä.

Lisätietoja osoitteessa

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar