Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Brüssel, 6. detsember 2010

Mesilaste tervis: komisjoni teatis rõhutab vajadust võtta ELis rohkem meetmeid

Terved mesilased on olulised nii mee tootmiseks kui ka taimede (nt viljapuude) tolmeldamiseks. Viimastel aastatel on mitmelt poolt maailmast tulnud teateid mesilaste suurenenud suremuse kohta. Selleks et paremini mõista tagamaid, miks mesilaste suremus maailmas on suur, avaldas Euroopa Komisjon täna teatise konkreetsete meetmete kohta. Siiani ei ole teaduslikud uuringud suutnud selgust tuua ei mesilaste surma täpsete põhjuste ega ka probleemi täpse ulatuse kohta. Komisjon on algatanud mitmeid meetmeid mesindussektori probleemide lahendamiseks ning kavas on veel mitu algatust. Mesilaste pidamine on ELis laialt levinud tegevusala. Liidus on umbes 700 000 mesilaste pidajat, kellest enamik peab mesilasi hobi korras. Täna vastuvõetud teatis aitab kaasa lahenduste leidmisele.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli sõnas: „Mesilaste tervise kaitse on ELi jaoks olulise tähtsusega. Loomatervishoiu strateegia Haiguste ennetamine on parem kui ravi” põhimõtte vaimus peaks EL tugevdama olemasolevat õigusraamistikku ning aitama liikmesriikidel ja mesinikel mesilaste tervise eest paremini hoolt kanda.” Kokkuvõtvalt lausus ta: „Täna vastuvõetud teatis aitab kaasa mesilaste tervise teemaliste arutelude elavdamisele huviliste hulgas ning sillutab teed edasistele ELi meetmetele.”

Mesilaste suremuse probleem

Komisjoni teatises selgitatakse mesilaste tervisega seonduvaid suuremaid probleeme ja tuuakse välja algatused, mida komisjon on käivitanud selle küsimuse lahendamiseks, samuti on ära nimetatud meetmed, mida komisjon on juba võtnud. Et mesilaste suremuse probleemist paremini aru saada ning vajalikke parandusmeetmeid võtta, on komisjon algatanud, lõpule viinud või kavandanud järgmised konkreetsed meetmed:

 • ELi referentlabori määramine mesilaste tervise uurimiseks (ANSES - Sophia Antipolis - France)

 • Järelevalvega tegelev katseprogramm mesilaste suremuse ulatuse hindamiseks

 • ELi loomatervishoiu eeskirjade läbivaatamine mesilasi puudutavates küsimustes, eelkõige selliste oluliste detailide osas nagu üldised mõisted, haiguste kontrolli meetmete ja loomade liikumise põhimõtted

 • Juhiste koostamine küsimuste puhul, kus ELi tasandi õigusaktid ei ole asjakohased

 • Mesilaste tervise alane koolitus liikmesriikide ametnikele algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” raames

 • ELi veterinaarravimite õigusaktide läbivaatamisel tuleks võtta arvesse, et mesilaste jaoks ei ole piisavalt veterinaarravimeid.

 • Lubada pestitsiidide kasutamine ELi tasandil ainult juhul, kui need on mesilaste jaoks ohutud

 • Kaitsta mesilasi, käsitledes bioloogilise mitmekesisuse vähenemise probleemi

 • Suurendada aastatel 2011–2013 ELi toetust riiklike mesindusprogrammide finantseerimiseks ligi 25 % võrra

 • Uurimisprojektid, mis käsitlevad mesilaste tervist ning metsikute ja kodustatud tolmeldajate, sealhulgas meemesilaste kolooniate vähenemise probleemi Euroopas.

 • Suurenenud koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega (nt Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon – OIE)

Edasised sammud

Käesolev teatis peaks olema aluseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ning liikmesriikide ametiasutuste ja sidusrühmadega peetavatele edasistele aruteludele. See peaks aitama kindlaks määrata, millised võiksid olla edasised võimalikud ELi tasandi meetmed.

Otsuste tegemisel on oluline osa ELi meetmete harmoniseerimisel, võttes arvesse proportsionaalsust ja subsidiaarsust. Meetmed võivad hõlmata ka muid kui seadusandlikke algatusi, et mesinikud võtaksid rohkem vastutust mesilaste haiguste eest ja oleksid teadlikumad.

Probleemistik

Mesilaste tervist mõjutavad erinevad haigustekitajad (bakterid, viirused, parasiidid jne). Vähe on teada nii selle kohta, kui palju mesilaste haigused suurendavad mesilaste suremust, kui ka selle kohta, milline on haigustekitajate ja muude tegurite omavaheline vastasmõju ning kuidas see võib kahjustada mesilaste tervist.

Muud mesilaste tervist mõjutavad tegurid on: mesilaste pidamise võtted, piiratud ravivõimalused ja keskkond ise. Negatiivsed keskkonnategurid on pestitsiidide kasutamine põllumajanduses, kliimamuutus, toidupuudus ja looduslike elupaikade hävimine.

Mesindussektor koosneb paljudest erinevatest mesilaste pidamise vormidest (professionaalne või harrastusmesindus, paiksed või mobiilsed mesilad, mesilaste rändpidamine). Mesilaste tervis ja tootmisprotsess on märkimisväärselt erinev võrreldes teiste loomade nagu kariloomade või lindudega, sest mesilased elavad kolooniates ja looduslik keskkond mõjutab neid rohkem. Eri piirkonnad (kliima, tavapärane/kohalik toodang) ja haiguste jaotumine piirkonniti on samuti olulised tegurid mesilaste pidamisel.

Kõik need detailid kokku loovad keerukaid ja mitmekesiseid vajadusi, lähenemisviise, vaateid ja tavasid.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar