Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Bruxelles, den 6. december 2010

Behov for en større EU-indsats for biernes sundhed ifølge en meddelelse fra Kommissionen

Sunde og raske bier er vigtige for både honningproduktionen og bestøvningen af planter som f.eks. frugttræer. I de senere år er der konstateret øget bidødelighed i mange lande over hele kloden. For at få større viden om årsagerne til den store dødelighed blandt bier i hele verden har Europa-Kommissionen i dag foreslået en række specifikke tiltag. Det er ikke hidtil lykkedes gennem videnskabelige undersøgelser at fastslå de nøjagtige årsager til eller det nærmere omfang af problemet. Kommissionen har iværksat en række initiativer til at mindske biavlssektorens bekymringer og er snart klar med andre tiltag. Biavl er en veludviklet aktivitet i EU. Der er ca. 700 000 biavlere i EU, hvoraf de fleste har biavl som hobby. Meningen med den meddelelse, der er vedtaget i dag, er at støtte bestræbelserne for at finde en løsning på problemet.

John Dalli, EU-kommissær for forbrugerpolitik, udtalte: "Det er yderst vigtigt at beskytte honningbiernes sundhed i EU. EU bør styrke de muligheder, der allerede findes, og følge samme ånd som i dyresundhedsstrategien, hvor man bygger på princippet om, at "det er bedre at forebygge end at helbrede", og vi vil derfor hjælpe EU-landene og biavlerne med at sørge for, at biernes sundhed forbedres på en bæredygtig måde". Han sluttede med at sige: "Den meddelelse, vi har vedtaget i dag, skal skabe en mere indgående debat om biers sundhed mellem alle berørte parter og bane vejen for en større indsats fra EU's side."

Bekæmpelse af bidødeligheden

Der redegøres i Kommissionens meddelelse ikke blot for de vigtigste spørgsmål i forbindelse med biers sundhed, men også for de initiativer, som Kommissionen har taget for at løse problemerne, og de tiltag der allerede er iværksat. Kommissionen har iværksat, fuldført eller planlagt følgende tiltag, der skal give større viden om bidødeligheden og dermed de forskellige afhjælpende tiltag, der kan blive nødvendige:

 • Udpegelse af et EU-referencelaboratorium for biers sundhed (ANSES - Sophia Antipolis - France)

 • Et pilotovervågningsprogram til vurdering af bidødelighedens omfang

 • Gennemgang af EU's dyresundhedsbestemmelser om bier, særlig de væsentlige elementer såsom de generelle definitioner, principperne for sygdomsbekæmpende foranstaltninger og bevægelser

 • Øget brug af skriftlige vejledninger om løsning af de spørgsmål, som det ikke ville være hensigtsmæssigt at lovgive om på EU-plan

 • Kurser om biers sundhed for EU-landenes embedsmænd som led i initiativet "Bedre uddannelse – større fødevaresikkerhed"

 • Hensyntagen til, at der kun findes et begrænset udbud af veterinærmedicinske midler til bier ved gennemgangen af EU's lovgivning om veterinærmedicin

 • Godkendelse af pesticider på EU-plan må kun ske, hvis de ikke er skadelige for honningbier

 • Beskyttelse af bier ved at forhindre tab af biodiversitet

 • EU-tilskuddet til finansiering af EU-landenes biavlsprogrammer forøges med næsten 25 % i perioden 2011-2013

 • Forskningsprojekter vedrørende honningbiers sundhed og faldet i antallet af både vilde og opdrættede bestøvere, herunder honningbikolonier i Europa

 • Øget samarbejde med internationale organisationer (f.eks. Verdensorganisationen for Dyresundhed, OIE)

Vejen frem

Meddelelsen skal danne grundlag for yderligere drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet og med myndigheder og berørte parter i EU-landene. Den skal også bruges til at finde frem til, hvilke andre tiltag der eventuelt måtte være fornødne på EU-plan.

I denne forbindelse vil det blive nøje overvejet at foretage yderligere harmoniseringer af EU's foranstaltninger, dog under hensyntagen til proportionalitets- og nærhedsprincippet. Sådanne foranstaltninger kunne også omfatte ikke-lovgivningsmæssige tiltag til, at der blandt biavlerne fremmes et større ansvar for og bedre kendskab til bisygdomme.

Problemet

Biernes sundhed påvirkes af mange og forskelligartede patogener (bakterielle, virale, parasitiske osv.). Man ved heller ikke ret meget om den rolle, som bisygdomme spiller for den øgede bidødelighed, eller om samspillet mellem patogenerne og andre faktorer, og hvordan dette bidrager til skadevirkningerne for biernes sundhed.

Andre faktorer, der har indflydelse på biernes sundhed, omfatter biavlspraksis, det begrænsede udbud af medicinsk behandling og også miljøet. Negative miljøfaktorer, der bør ses nærmere på, er anvendelsen af pesticider i landbruget, klimaforandringerne, manglende føde og tab af habitat.

Sektoren består af mange forskellige typer biavl (erhvervsbeskæftigelse eller hobby, faste eller flytbare bigårde, flytning mellem flere områder). Biers sundhed og teknologi er særdeles forskellige, når der sammenlignes med andre dyr som f.eks. kvæg og fjerkræ, fordi bierne lever i kolonier og er tættere knyttet til deres naturlige omgivelser. De forskellige regioner (klima, traditionel/lokal produktion) og sygdommenes udbredelse er også faktorer, der spiller ind ved biavl.

Alle disse forhold skaber komplekse og mangeartede behov, mange fremgangsmåder, forskellige synspunkter og mange former for praksis.

Yderligere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar