Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

V Bruselu dne 6. prosince 2010

Zdraví včel: podle Komise se musí EU více činit

Zdravé včely jsou zapotřebí pro produkci medu i pro opylování rostlin, jako jsou ovocné stromy. Zvýšený úhyn včel byl v posledních letech zjištěn v různých zemích světa. Evropská komise dnes představila návrhy konkrétních opatření, která by umožnila lépe pochopit, proč na celém světě dochází ke zvýšenému úhynu včel. Vědecké studie dosud nedokázaly určit přesnou příčinu tohoto problému ani jeho rozsah. Komise již zahájila několik iniciativ, jejichž cílem je reagovat na obavy včelařského odvětví, a na dalších takových iniciativách se pracuje. Včelařství je v EU velmi rozšířené. V EU je asi 700 000 včelařů a většina z nich se věnuje včelařství jako svému koníčku. Dokument, který byl dnes přijat, pomůže hledat řešení problému úhynu včel.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Ochrana zdraví včel je v EU velmi důležitá. EU by měla posílit platné předpisy, a sice v duchu zásady naší strategie v oblasti zdraví zvířat, která zní „prevence je lepší než léčba“, a pomáhat členským státům a včelařům při jejich úsilí o to, aby se zdraví včel trvale zlepšilo.“ Na závěr komisař dodal: „Dnes přijaté sdělení bude důležitým příspěvkem do diskuse o zdraví včel se všemi zúčastněnými stranami a mohlo by připravit cestu pro další iniciativu ze strany EU.“

Jak bojovat proti zvýšenému úhynu včel?

Ve zmíněném sdělení objasňuje Komise některé zásadní otázky týkající se zdraví včel a popisuje iniciativy, které v této oblasti zahájila, a kroky, které již podnikla. Komise zahájila, dokončila nebo naplánovala konkrétní opatření, která umožní lépe pochopit problémy spojené s úhynem včel a případně přijmout nezbytné kroky k jejich řešení. Mezi tato opatření patří:

 • zřízení referenční laboratoře EU pro zdraví včel (ANSES - Sophia Antipolis - France),

 • pilotní program dozoru, aby bylo možné odhadnout rozsah úhynů včel,

 • přezkum veterinárních předpisů EU týkajících se včel, zejména pokud jde o zásadní prvky, jako jsou obecné definice, zásady opatření pro tlumení nákaz a přesuny,

 • častější využívání pokynů, aby se tak řešily problémy, pro něž by právní předpisy na úrovni EU nebyly vhodné,

 • školení o zdraví včel pro úředníky z členských států v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“,

 • zohlednění omezené dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro včely v rámci přezkumu právních předpisů EU týkajících se veterinárních léčivých přípravků,

 • schválení pesticidů na úrovni EU pouze tehdy, pokud jsou bezpečné pro včely,

 • ochrana včel prostřednictvím opatření proti snižování biologické rozmanitosti,

 • zvýšení příspěvku EU na financování vnitrostátních včelařských programů o téměř 25 % na období 2011–2013,

 • výzkumné projekty zabývající se zdravím včel a úbytkem volně žijících i domestikovaných opylovačů včetně kolonií včel v Evropě,

 • lepší spolupráce s mezinárodními organizacemi (např. se Světovou organizací pro zdraví zvířat – OIE).

Výhled do budoucna

Zmíněné sdělení by mělo sloužit jako základ pro další diskuse s Evropským parlamentem, Radou, orgány členských států a zúčastněnými stranami. Tímto způsobem by měla být nalezena možná další opatření, kterých je na úrovni EU zapotřebí.

Důležitou roli při tomto rozhodování bude hrát další harmonizace opatření EU s přihlédnutím k zásadám proporcionality a subsidiarity. Případná opatření mohou zahrnovat i nelegislativní iniciativy, jejichž cílem bude lépe informovat včelaře o nákazách včel a posílit jejich pocit odpovědnosti.

Problematika

Na zdraví včel má vliv mnoho různých patogenů: bakterie, viry, paraziti atd. Víme jen málo o tom, jaký vliv mají na zvýšený úhyn onemocnění včel nebo jaké nepříznivé účinky na zdraví včel má interakce mezi patogeny a dalšími faktory.

Mezi další faktory ovlivňující zdraví včel patří: včelařské postupy, omezená dostupnost léčebných postupů a samotné životní prostředí. Mezi negativní faktory, které souvisejí s životním prostředím a kterým je třeba věnovat pozornost, patří používání pesticidů v zemědělství, klimatické změny, nedostatek potravy a úbytek přírodních stanovišť.

Včelařství se provozuje na mnoho způsobů: profesionální nebo volnočasové, používají se nepřenosné nebo mobilní včelíny a sezónní přesuny. Existují zásadní rozdíly mezi zdravím včel a s nimi souvisejícími technologiemi na jedné straně a ostatními zvířaty, jako je skot nebo drůbež, na straně druhé, jelikož včely žijí v takzvaných koloniích a jsou více závislé na životním prostředí. Rozdílné regiony (podnebí, tradiční/místní produkce) a šíření nákaz jsou také faktory, které jsou pro včelařství důležité.

Z těchto důvodů je při řešení tohoto problému nutno zvažovat mnoho hledisek.

Více informací naleznete na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar