Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Брюксел, 6 декември 2010 г.

Здравето на пчелите: в документ на Комисията се подчертава необходимостта от повече действия в ЕС

Доброто здравословно състояние на пчелите е много важно както за производството на пчелен мед, така и за опрашването на растения, като овощните дървета например. През последните години беше отчетено повишаване на смъртността при пчелите в редица страни от цял свят. За да добие по-ясна представа за причините за високата смъртност при пчелите навсякъде по света, Европейската комисия оповести днес идеите си за серия от конкретни мерки. До момента обаче научните изследвания не успяха да определят нито точните причини за проблема, нито степента на разпространението му. От страна на Комисията бяха предприети редица инициативи в отговор на загрижеността на пчеларския сектор, като са предвидени и много други. Пчеларството е широко развита дейност в ЕС. Близо 700 000 са пчеларите в Съюза, като за повечето от тях пчеларството е хоби. Приетият днес документ ще подкрепи усилията за намиране на решения на проблема.

Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „Опазването на здравето на пчелите е от голямо значение в ЕС. Европейският съюз трябва да укрепи действащата рамка в съответствие с принципа на стратегията за здравето на животните — „По-добре превенция, отколкото лечение“, както и да окаже съдействие на държавите-членки и на пчеларите в стремежа им към по-добро и устойчиво здраве на пчелите“. В заключение той добави: „Приетото днес съобщение ще допринесе за задълбочаване на обсъжданията, свързани със здравето на пчелите, с всички заинтересовани страни и би могло да проправи пътя за повече действия от страна на ЕС“.

Как да се борим със смъртността при пчелите?

В съобщението на Комисията се разясняват основните проблеми, свързани със здравето на пчелите, като същевременно се набелязват инициативите, лансирани от страна на Комисията, за справяне с проблема, както и вече предприетите от нея действия. Комисията е започнала, осъществила или запланувала следните конкретни действия, които ще позволят да се добие по-ясна представа за смъртността при пчелите, а следователно и за различните мерки за справяне с проблема, до които може да се наложи да се прибегне:

 • Определяне на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите (ANSES - Sophia Antipolis - France);

 • Стартиране на пилотна програма за наблюдение за определяне на степента на разпространение на смъртността при пчелите;

 • Преглед на ветеринарно-санитарните правила на ЕС за пчелите, по-специално по отношение на най-съществените елементи като общи дефиниции, принципи, свързани с мерките за контрол на болестите и с движението;

 • Повишено използване на документи с насоки за справяне с проблеми, за които законодателство на равнище ЕС не би било най-удачният вариант;

 • Провеждане на обучения, посветени на здравето на пчелите, за служителите на държавите-членки в рамките на инициативата „По-добро обучение за по-безопасна храна“;

 • Отчитане на ограничената наличност на ветеринарни лекарствени продукти за пчели при прегледа на законодателството на ЕС в областта на ветеринарните лекарствени продукти;

 • Одобряване на пестициди на равнище ЕС, само ако са безопасни за пчелите;

 • Защита на пчелите посредством справяне със загубата на биологичното разнообразие;

 • Повишаване на предоставените от ЕС средства за финансиране на националните програми в областта на пчеларството с близо 25 % за периода 2011—2013 г.;

 • Осъществяване на изследователски проекти, посветени на здравето на пчелите и на намаляването в Европа както на дивите, така и на опитомените опрашители, включително пчелните семейства;

 • Повишаване на сътрудничеството с международни организации (като Световната организация за здравето на животните — OIE).

Какво предстои оттук нататък?

Съобщението трябва да послужи за основа на допълнителни обсъждания с Европейския парламент, със Съвета, както и с властите на държавите-членки и със заинтересованите страни. То трябва също така да спомогне за определянето на възможни бъдещи действия, необходими на равнището на ЕС.

По-нататъшното хармонизиране на мерките на ЕС, като същевременно се вземат предвид изискванията за пропорционалност и субсидиарност, ще е от решаващо значение в тази връзка. Мерките биха могли да включват и незаконодателни инициативи, които да допринесат за това, пчеларите да са по-отговорни и да си дават по-реална сметка за болестите по пчелите.

Какъв е проблемът?

Влияние върху здравето на пчелите оказват многобройни и различни патогени (бактерии, вируси, паразити и т.н.). Много малко се знае обаче за ролята, която болестите по пчелите играят за повишената смъртност при пчелите, или за взаимодействието между патогените и други фактори и по какъв начин то води до вредни последици за здравето на пчелите.

Сред другите фактори, оказващи влияние върху здравето на пчелите, са: пчеларските практики, ограничената наличност на лечения с лекарствени препарати, както и самата околна среда. Към отрицателните за околната среда фактори спадат използването на пестициди в селското стопанство, климатичните промени, липсата на храна и загубата на хабитати.

Секторът включва най-различни видове пчеларство (професионално или любителско, неподвижни или подвижни пчелини, подвижно пчеларство). Съществуват значителни разлики между здравето на пчелите и използваните в пчеларството технологии и тези, свързани с животни като говедата или птиците, защото пчелите живеят в така наречените семейства и са по-чувствителни към естествената си среда. Различните райони (климат, традиционно/местно производство), както и разпространението на болестите по пчелите са също сред факторите, които са от значение за пчеларството.

Всички тези елементи пораждат комплексни и многобройни нужди, подходи, виждания и практики.

За допълнителна информация, моля, посетете следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar