Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Brusel 6. decembra 2010

Digitálna agenda: Komisia otvára konzultácie o celoeurópskom telefónnom čísle pre podniky EÚ

Európska komisia dnes otvorila verejné konzultácie, v ktorých položila podnikom, spotrebiteľom, telekomunikačným operátorom a verejným orgánom otázku, či by považovali za výhodný systém, ktorý by podnikom umožňoval používať vo všetkých členských štátoch EÚ rovnaké telefónne číslo. Celoeurópske telefónne čísla by mohli posilniť jednotný trh v EÚ, ako sa načrtlo v Digitálnej agende pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Poskytli by podnikom možnosť ponúkať svoje výrobky a služby v cezhraničnom obchode za jednoduchších podmienok a uľahčili by poskytovanie služieb po predaji a zákazníckych služieb bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádza zákazník. Komisia na základe konzultácií bude môcť posúdiť trhový dopyt po európskych telefónnych číslach podnikov a prípadne sformulovať iniciatívy smerujúce k zavedeniu takýchto čísel. Konzultácie budú prebiehať do 28. februára 2011.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Podniky v súčasnosti musia mať osobitné telefónne číslo v každom členskom štáte, kde ich potrebujú kontaktovať zákazníci. Táto skutočnosť im sťažuje rozvoj celoeurópskych služieb pre ich zákazníkov. Preto naliehavo žiadam všetky zainteresované strany, aby nám pomohli sformulovať politiku, ktorá bude jednak zameraná na potreby podnikov a jednak pre zákazníkov zabezpečí jednoduchší prístup.“

V súčasnosti neexistujú žiadne celoeurópske čísla pre podniky, ktoré chcú, aby sa im dalo volať zo zahraničia. V každom členskom štáte, v ktorom pôsobia, sú odkázané na rozličné vnútroštátne alebo negeografické „obchodné“ čísla, napríklad s predčíslím 0800. Výsledkom sú dodatočné náklady, ako pre podniky, tak aj pre zákazníkov, a obmedzenia rozvoja jednotného trhu EÚ. Často sa stáva, že sa na negeografické číslo v jednom členskom štáte nedá dovolať z iného členského štátu.

Komisia sa v konzultáciách zamerala na otázky rozdrobenosti trhu, možných spôsobov harmonizácie telefónnych čísel, budúcich potrieb trhu a spravovania čísel. Respondentov žiada, aby sa so svojimi názormi na politiku prideľovania čísel, ktorá by čo najlepšie prispela k rozvoju jednotného trhu, podelili do 28. februára 2011.

Komisia preskúma odpovede a následne prijme rozhodnutie, v ktorom načrtne najvhodnejšie koncepcie politiky prideľovania telefónnych čísel s cieľom zlepšiť fungovanie jednotného trhu.

Kontext

Telefónne čísla v EÚ spravujú na vnútroštátnej úrovni regulačné orgány, ktoré ich prideľujú podľa národných číslovacích plánov. To znamená, že v EÚ sa telefónne čísla prideľujú prevažne podľa pravidiel jednotlivých členských štátov.

Pravidlá EÚ o telekomunikáciách umožňujú dva spôsoby zlepšenia harmonizácie čísel pre podniky. Prvá možnosť je zaviesť celoeurópske skrátené číslo (napr. s predčíslím 115), ktoré by sa mohlo vyhradiť pre podniky. Tieto čísla sú krátke, ľahko zapamätateľné a umožňovali by, aby podnik mal na celom území Európy rovnaké telefónne číslo. Druhá možnosť je iniciovať opatrenia na podporu zavedenia európskeho prístupového telefónneho kódu (+3883) v rámci Európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS). Telefónne čísla podnikov by mohli byť zložené z predvoľby +3883 plus čísla, ktoré by bolo rovnaké vo všetkých členských štátoch.

Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) sa v roku 2000 pokúsila zaviesť Európsky telefónny číslovací priestoru (ETNS) a s cieľom jeho rozvoja pridelila 24 európskym krajinám kód +3883. ETNS mal sprístupňovať čísla v situáciách, keď ani vnútroštátne ani svetové čísla neboli vhodným alebo dostupným riešením, a tým podporovať celoeurópske služby. Jeho účelom bolo umožniť spoločnostiam, organizáciám a jednotlivcom vyvíjajúcim činnosť na celom území Európy uľahčiť prístup k svojim službám v rámci celej Európy, ale k 31. decembru tohto roku má zaniknúť.

Dokument ku konzultácii je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar