Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Briselē, 2010. gada 6. decembrī

Digitalizācijas programma. Komisija sāk apspriešanu par Eiropas mēroga tālruņa numuru ES uzņēmumiem

Šodien uzsāktajā sabiedriskajā apspriešanā Eiropas Komisija aptaujā uzņēmumus, patērētājus, telekomunikāciju operatorus un valsts iestādes par to, vai tās saskata priekšrocības sistēmā, kas ļautu uzņēmumiem izmantot to pašu tālruņa numuru visās ES dalībvalstīs. Kā uzsvērts Digitālajā programmā Eiropai, ES mēroga tālruņa numuru izmantošana stiprinātu ES vienoto tirgu (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). ES mēroga tālruņa numuru ieviešana palīdzētu Eiropas uzņēmumiem veikt pārrobežu tirdzniecību un atvieglotu piekļuvi garantijas pakalpojumiem un klientu uzziņu dienestiem neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī klients atrodas. Šī apspriešana palīdzēs Komisijai novērtēt tirgus pieprasījumu pēc Eiropas mēroga tālruņa numuriem uzņēmumiem un vajadzības gadījumā — formulēt iniciatīvas šādu numuru ieviešanai. Apspriešana notiks līdz 2011. gada 28. februārim.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un digitālās programmas komisāre Nēlī Krusa teica: “Šodien uzņēmumiem ir vajadzīgi atsevišķi tālruņa numuri katrā dalībvalstī, kur klientiem ir nepieciešams ar tiem sazināties. Tas apgrūtina ES mēroga pakalpojumu izstrādi to klientiem. Es aicinu visas ieinteresētās personas palīdzēt mums formulēt politiku, kas vērsta uz uzņēmumu vajadzību risināšanu un patērētājiem nodrošina ērtāku piekļuvi.”

Pašlaik nav vienota ES mēroga tālruņa numura uzņēmumiem, kuri vēlas būt sasniedzami pāri robežām. Tā vietā katrā valstī, kurā tie darbojas, uzņēmumiem ir jāizmanto dažādi valstu vai neģeogrāfiskie “komerciālie” tālruņa numuri, piemēram 800 sērijas numuri. Tas rada papildu izmaksas uzņēmumiem un patērētājiem un kavē ES vienotā tirgus attīstību. Bieži vienas dalībvalsts neģeogrāfiskie numuri nav sasniedzami no citām dalībvalstīm.

Komisijas rīkotajā apspriešanā tiek uzdoti jautājumi par tirgus sadrumstalotību, iespējamiem veidiem, kā saskaņot tālruņa numurus, turpmākās tirgus vajadzības un šo numuru pārvaldīšanu. Respondenti tiek aicināti līdz 2011. gada 28. februārim iesūtīt savu viedokli par to, kāda numerācijas politika dotu vislielāko ieguldījumu vienotā tirgus attīstībā.

Komisija analizēs atbildes un pēc tam pieņems lēmumu, kurā būs uzsvērtas vispiemērotākās pieejas numerācijas politikai, lai stiprinātu vienoto tirgu.

Priekšvēsture

Eiropas Savienībā tālruņu numurus valstu līmenī pārvalda valsts regulatīvās iestādes, kas piešķir numurus atbilstoši saviem valsts numerācijas plāniem. Tādējādi ES dominē numerācijas piešķiršanas valsts shēmas.

Saskaņā ar ES telekomunikāciju noteikumiem, lai sekmētu saskaņotu numerāciju uzņēmumiem, ir iespējams izmantot divas pieejas. Viens variants būtu ieviest ES mēroga īso numuru (piemēram, numuru, kas sākas ar 115), ko varētu rezervēt uzņēmumiem. Šie numuri ir īsi un viegli iegaumējami, un tie kalpotu par vienotu uzņēmuma identifikatoru visā Eiropā. Cits ceļš būtu ieviest pasākumus, kas veicinātu Eiropas mēroga piekļuves koda izveidi (+3883) Eiropas telefonu numerācijas telpā (ETNS). Uzņēmumu tālruņa numuri sastāvētu no koda +3883 un tālruņa numura, kurš būtu vienāds visās dalībvalstīs.

Starptautiskā telekomunikāciju savienība (ITU) 2000. gadā jau mēģināja ieviest vienotu numerācijas telpu. Saskaņā ar šo shēmu, lai izveidotu Eiropas telefonu numerācijas telpu (ETNS), 24 Eiropas valstīm tika piešķirts kods +3883. ETNS mērķis bija popularizēt Eiropas mēroga pakalpojumus, nodrošinot piekļuvi tālruņa numuriem situācijās, kad nebija izmantojami vai pieejami ne valstu, ne starptautiskie numuri. Šī telpa bija paredzēta, lai ļautu Eiropas mēroga uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām atvieglot piekļuvi to sniegtajiem pakalpojumiem, bet tās darbības termiņš beigsies 31. decembrī.

Apspriešanas dokuments ir pieejams:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar