Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Brüssel, 6. detsember 2010

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon algatab arutelu ELi ettevõtjatele mõeldud ühtse üleeuroopalise telefoninumbri üle

Täna algatatud avalikul arutelul küsib Euroopa Komisjon ettevõtjatelt, tarbijatelt, telekommunikatsioonivõrkude operaatoritelt ja riigiasutustelt, kas neil oleks kasu süsteemist, mis lubaks ettevõtjal kasutada sama telefoninumbrit kõikides ELi liikmesriikides. Üleeuroopalised telefoninumbrid tugevdavad ELi ühtset turgu, nagu on kirjeldatud Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (vaata IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Üleeuroopaline telefoninumber aitaks Euroopa ettevõtjatel lihtsamini korraldada piiriülest müüki ning hõlbustada ligipääsu müügijärgsetele ja kliendipäringu teenustele, sõltumata liikmesriigist, kus klient asub. Arutelu aitab komisjonil hinnata turu nõudlust Euroopa ettevõtjatele mõeldud telefoninumbrite järele ja vajadusel töötada välja algatused selliste numbrite kasutuselevõtuks. Arutelu kestab 28. veebruarini 2011.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Tänasel päeval peab ettevõtjatel olema eraldi telefoninumber igas liikmesriigis, kus klientidel on vaja nendega ühendust võtta. See raskendab neil oma klientide jaoks üleeuroopaliste teenuste väljaarendamist. Kutsun kõiki huvitatud osapooli üles aitama meil välja töötada poliitika, mis keskendub ettevõtjate vajadustele ja tagab klientidele mugavama juurdepääsu teenustele.”

Praegu ei saa ettevõtjad kasutada üleeuroopalist numbrit, et nendele saaks sõltumata riigipiiridest helistada. Selle asemel tuleb ettevõtjatel igas liikmesriigis, kus nad tegutsevad, kasutada erinevaid siseriiklikke või mittegeograafilisi „ärinumbreid“, nagu 0800-numbrid. See toob ettevõtjatele ja tarbijatele kaasa lisakulusid ja takistab ELi ühtse turu arengut. Sageli ei saa ühe liikmesriigi mittegeograafilistele numbritele teistest liikmeriikidest helistada.

Komisjoni arutelul esitatakse küsimusi turu killustatuse, telefoninumbrite ühtlustamise võimaluste, tuleviku turu nõudluste ja numbrite haldamise kohta. Vastajatel palutakse saata oma arvamus ühtset turgu kõige rohkem edendava numeratsioonipoliitika kohta 28. veebruariks 2011.

Komisjon analüüsib arutelu käigus saadud vastuseid ja võtab siis vastu otsuse, millega määratletakse kõige asjakohasemad lähenemisviisid numeratsioonipoliitikale, et tugevdada ühtset turgu.

Taustteave

ELis haldavad liikmesriikides telefoninumbreid riiklikud reguleerivad asutused, mis jagavad numbreid vastavalt oma riiklikele numeratsiooniplaanidele. Seega on ELis valdavad siseriiklikud numbrite määramise kavad.

ELi telekommunikatsioonieeskirjade alusel on kaks võimalikku lähenemisviisi ettevõtjate telefoninumbrite paremaks ühtlustamiseks. Üks võimalus võiks olla üleeuroopalise lühinumbri kasutuselevõtt (nt algusnumbritega 115), mis oleks mõeldud kasutamiseks ainult ettevõtjatele. Need numbrid on lühikesed ja neid on lihtne meelde jätta ning nende põhjal saaks ettevõtjat kogu Euroopas tuvastada. Teine võimalus oleks võtta meetmeid, et edendada Euroopa telefonikoodi (+3883) kasutuselevõttu Euroopa numeratsiooniväljas (ETNS). Ettevõtjate telefoninumbrid koosneksid koodist +3883 ja telefoninumbrist, mis jääks kõikides liikmesriikides samaks.

2000. aastal tegi Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit katse võtta kasutusele ühtne Euroopa numeratsiooniväli. Selle kava raames määrati 24 Euroopa riigile kood +3883, et luua Euroopa numeratsiooniväli. ETNSi eesmärk oli edendada üleeuroopalisi teenuseid, pakkudes numbreid olukordades, kus riiklikud ega ülemaailmsed numbrid ei sobinud või ei olnud kättesaadavad. See oli mõeldud selleks, et üle Euroopa tegutsevad ettevõtjad, organisatsioonid ja üksikisikud saaksid pakkuda juurdepääsu oma teenustele kogu Euroopa ulatuses, kuid see kaotab 31. detsembril kehtivuse.

Aruteluga saate tutvuda veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar