Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Брюксел, 6 Декември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започва консултации относно въвеждането на единен телефонен номер в целия ЕС за стопанските среди в Съюза

Европейската комисия даде ход днес на обществена консултация, в рамките на която търси мнението на стопанските среди, потребителите, телеком операторите и публичните органи относно ползата от система, която да позволи на предприятията да използват един и същ телефонен номер във всички държави-членки на ЕС. Телефонните номера, валидни в целия ЕС, могат да спомогнат за укрепване на единния пазар, както е подчертано в Програмата в областта на цифровите технологии (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). Такъв телефонен номер, валиден в целия Съюз, може да помогне на европейските предприятия да предлагат по-лесно трансгранични продажби, както и да улесни достъпа до следпродажбено обслужване, независимо от държавата-членка, в която се намира клиентът. Консултацията ще помогне на Комисията да оцени доколко на пазара има търсене за такива европейски бизнес телефонни номера и, ако е необходимо, да формулира инициативи за въвеждането на тези номера. Консултацията ще продължи до 28 февруари 2011 г.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „Понастоящем предприятията трябва да разполагат с отделен телефонен номер във всяка държава-членка, където техните клиенти трябва да се свържат с тях. Това затруднява разработването на общи за целия ЕС услуги за клиентите. Призовавам всички заинтересовани страни да ни помогнат във формулирането на политика, която отговаря на нуждите на предприятията и осигурява по-удобен достъп за потребителите.“

Понастоящем не съществува номер, валиден в целия ЕС, който предприятията, желаещи да бъдат достъпни отвъд националните граници, могат да използват. Вместо това във всяка държава-членка, където развиват дейност, компаниите трябва да разчитат на различни национални или „бизнес“ номера, които не са географски определени, като например номера, започващи с 0800. Това води до допълнителни разходи за предприятията и потребителите и затруднява развитието на единния пазар на ЕС. Често номерата в една държава-членка, които не са географски определени, не са достъпни от други държави-членки.

В консултацията на Комисията са включени въпроси, свързани с пазарното фрагментиране, възможните начини за хармонизиране на телефонните номера, потребностите на пазара в бъдеще и управлението на номерата. Заинтересованите страни, участващи в консултацията, са поканени да изпратят до 28 февруари 2011 г. своите мнения относно политиката за номерата, която най-добре би допринесла за развитието на единния пазар.

Комисията ще анализира отговорите и ще вземе решение, в което очертава най-подходящите подходи към политиката за номерата за укрепване на единния пазар.

Контекст

Телефонните номера в ЕС се управляват на национално равнище от националните регулаторни органи, които разпределят номерата съгласно националните планове за номера. Следователно в ЕС преобладават националните схеми за разпределяне на номера.

Според правилата на ЕС за телекомуникациите, има два възможни подхода за засилване на хармонизирането на разпределянето на номера за предприятията. Един от вариантите е въвеждането на общ за целия ЕС кратък номер (например започващ със 115), който да бъде запазен за предприятията. Тези номера са кратки и лесни за запомняне и ще осигурят единен идентификатор за дадено предприятие в цяла Европа. Друг начин би било въвеждането на мерки, с които да се насърчи възприемането на европейски телефонен код за достъп (+3883) в рамките на европейското телефонно номерационно пространство (ЕТНП). Телефонните номера на предприятията биха могли да са съставени от кода +3883 и телефонен номер, който е един и същ във всички държави-членки.

През 2000 г. Международният съюз по телекомуникации (ITU) се опита да въведе европейско общо номерационно пространство. В рамките на тази схема за 24 европейски държави бе определен код (+3883) с цел установяването на европейско телефонно номерационно пространство (ЕТНП). Целта на ЕТНП бе да насърчи въвеждането на общоевропейски услуги чрез предоставянето на номера, когато не е подходящо използването или не съществуват национални или общи номера. ЕТНП има за цел също така да позволи на паневропейски компании, организации и отделни лица да улеснят достъпа до своите услуги в цяла Европа. Европейското телефонно номерационно пространство обаче престава да бъде в сила на 31 декември.

Консултативният документ може да бъде намерен на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar