Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Bryssel den 3 december 2010

Europeiska kommissionen redo att inleda förhandlingar med USA gällande ett avtal om skydd av personuppgifter vid bekämpning av terrorism och annan brottslighet

EU:s justitieministrar godkände i dag inledandet av förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om skydd av personuppgifter inom ramen för samarbetet för att bekämpa terrorism och brottslighet. Europeiska kommissionen antog utkastet till bemyndigande att förhandla om ett sådant avtal den 26 maj 2010 (se IP/10/609). Syftet är att garantera ett starkt skydd för personuppgifter, exempelvis passageraruppgifter eller finansiella uppgifter, som överförs inom ramen för det transatlantiska samarbetet på straffrättens område. När avtalet börjar gälla ska det stärka medborgarnas rätt att komma åt, rätta eller radera data som behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja och lagföra brott, däribland terrorism.

”Skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet för EU-medborgare. För att garantera rätten till skydd är det viktigt att vi har högt satta mål när det gäller skydd av personuppgifter – både hemma och utomlands”, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Dagens beslut ger oss klartecken att förhandla fram ett stabilt och konsekvent avtal med Förenta staterna – ett avtal som kan skapa jämvikt mellan lagstadgade rättigheter för individer och det starka samarbete som krävs för att förebygga terrorism och organiserad brottslighet. Jag ser fram emot att träffa mina amerikanska kollegor i Washington nästa vecka och sätta igång dessa viktiga förhandlingar”.

Efter terrorattackerna den 11 september 2001 och senare attacker i Europa, har EU och Förenta staterna intensifierat sitt samarbete i polisära och straffrättsliga frågor. Utbyte av relevanta uppgifter är ett viktigt inslag i ett effektivt samarbete för att bekämpa brottslighet – både inom EU och Förenta staterna. En viktig del i detta är den överföring och behandling av personuppgifter som behövs för att förebygga, utreda, avslöja och lagföra brott, däribland terrorism.

Både EU och Förenta staterna är fast beslutna att upprätthålla uppgifts- och integritetsskyddet. Det finns dock fortfarande skillnader i synen på hur skyddet av uppgifter ska se ut, något som i samband med tidigare förhandlingar om avtal om informationsutbyte har lett till vissa kontroverser (vad gäller bland annat programmet för att spåra finansiering av terrorism – inom ramen för det s.k. Swift-avtalet – eller avtalet om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter). Syftet med förhandlingarna som i dag har godkänts är att bearbeta och övervinna dessa problem.

Efter justitieministrarnas beslut i dag har kommissionen nu mandat att förhandla fram ett paraplyavtal för personuppgifter som överförs till och behandlas av brottsbekämpande myndigheter i EU och Förenta staterna. Mandatet har som mål att nå fram till ett avtal som

  • anger en konsekvent och väl samordnad samling normer för uppgiftskydd där viktiga principer ingår, som principerna om proportionalitet, dataminimering, minimal lagringstid och syftesbegränsning,

  • innehåller alla nödvändiga normer för uppgiftskydd i enlighet med EU:s nuvarande regler för uppgiftskydd, till exempel lagstadgade rättigheter för individer, rätt till administrativ eller rättslig prövning och förbud mot diskriminering,

  • säkerställer att normerna för uppgiftskydd tillämpas effektivt och kontrolleras av oberoende offentliga myndigheter.

Avtalet skulle inte utgöra rättslig grund för några särskilda överföringar av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna. Det skulle alltid krävas en särskild rättslig grund för sådana dataöverföringar. Det nya avtalet mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter skulle då vara tillämpligt på alla dessa överföringar.

Kommissionen kommer att hålla Europaparlamentet fullt underrättat under hela förhandlingsprocessen.

Bakgrund

Skyddet av personuppgifter tas upp i artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Stadgan är införlivad med Lissabonfördraget och rättsligt bindande för Europeiska unionen och EU-medlemsstaterna när de genomför EU-lagstiftning. I Lissabonfördraget (artikel 16 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) föreskrivs att EU kan fastställa bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos unionens institutioner, organ och byråer och i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av EU-rättens tillämpningsområde.

Europaparlamentet efterlyste i en resolution av den 26 mars 2009 ett avtal mellan EU och Förenta staterna som garanterar ett effektivt skydd för de medborgerliga fri- och rättigheterna och för personuppgifter. I december 2009 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att föreslå ”en rekommendation till framförhandling av ett avtal om dataskydd och, vid behov, om datadelning för brottsbekämpande ändamål med Amerikas förenta stater”.

Den 26 maj 2010 föreslog kommissionen ett utkast till bemyndigande att förhandla om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om skydd av personuppgifter (IP/10/609 och MEMO/10/216).

Den 4 november 2010 lade kommissionen fram en strategi för att modernisera EU:s rambestämmelser om uppgiftsskydd (se IP/10/462).

Europaparlamentet välkomnade och stödde kommissionens förslag i en

resolution den 11 november 2010.

För ytterligare upplysningar

Nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar