Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

V Bruseli 3. decembra 2010

Európska komisia je pripravená začať s USA rozhovory o dohode týkajúcej sa ochrany osobných údajov v rámci boja proti terorizmu alebo trestnej činnosti

Ministri spravodlivosti štátov EÚ dnes schválili začatie rozhovorov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o dohode týkajúcej sa ochrany osobných údajov v rámci spolupráce v boji proti terorizmu alebo trestnej činnosti. Európska komisia prijala 26. mája 2010 návrh mandátu na rokovanie o takejto dohode (pozri IP/10/609). Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov, napríklad údajov o cestujúcich alebo finančných informácií, ktoré sa zasielajú ako súčasť transatlantickej spolupráce v boji proti trestnej činnosti. Po uzavretí takejto dohody by boli posilnené práva občanov na prístup k osobným údajom, ktoré sa spracúvajú v záujme prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov vrátane terorizmu, ako aj na ich opravu alebo vymazanie.

„Ochrana osobných údajov je základným právom občanov EÚ. Ak chceme zaručiť toto právo, musíme byť ambiciózni v našom prístupe k ochrane osobných údajov − tak doma, ako aj v zahraničí“, vyhlásila podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Dnešné rozhodnutie nám dáva zelenú, aby sme so Spojenými štátmi mohli rokovať o pevnej a ucelenej dohode, ktorá vytvorí rovnováhu medzi vymáhateľnými právami fyzických osôb a úzkou spoluprácou, ktorú potrebujeme na predchádzanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Teším sa na stretnutie so svojimi americkými partnermi na budúci týždeň vo Washingtone, kde odštartujeme tieto dôležité rokovania.“

Od 11. septembra 2001 a následných teroristických útokoch v Európe prehĺbili EÚ a USA policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach. Spoločné využívanie relevantných informácií je v boji proti trestnej činnosti nevyhnutným prvkom účinnej spolupráce − tak v rámci EÚ, ako aj s USA. Jedným z dôležitých prvkov je zasielanie a spracúvanie osobných údajov v záujme prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov vrátane terorizmu.

EÚ aj USA sa zaviazali k ochrane osobných údajov a súkromia. Stále však majú rozdielny prístup k ochrane osobných údajov, čo viedlo v minulosti k istým nezhodám pri rokovaniach o dohodách o výmene informácií (ako napr. programu na sledovanie financovania terorizmu alebo dohody o použití údajov z osobných záznamov o cestujúcich). Cieľom rokovaní, ktorých začatie bolo dnes schválené, je takisto riešiť a prekonať tieto rozdiely.

Po dnešnom rozhodnutí ministrov spravodlivosti má Komisia teraz mandát na rokovanie o zastrešujúcej dohode, ktorá sa týka prenosu a spracúvania osobných údajov príslušnými orgánmi v EÚ a USA. Cieľom mandátu je dosiahnuť dohodu, ktorá:

  • poskytne ucelený a harmonizovaný súbor noriem ochrany osobných údajov vrátane základných zásad, ako sú proporcionalita, minimalizácia údajov, minimálne lehoty uchovávania a obmedzenie účelu,

  • obsahuje všetky potrebné normy ochrany údajov v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o ochrane údajov, ako sú vymáhateľné práva fyzických osôb, správna alebo súdna náprava alebo doložka o nediskriminácii,

  • zaistí účinné uplatňovanie noriem ochrany údajov a ich kontrolu nezávislými verejnými orgánmi.

Dohoda nebude poskytovať právny základ pre žiadny konkrétny prenos osobných údajov medzi EÚ a USA. Pre takýto prenos osobných údajov sa bude vždy vyžadovať osobitný právny základ. Na tieto prenosy údajov sa potom bude vzťahovať nová dohoda o ochrane údajov medzi EÚ a USA.

Komisia bude na všetkých stupňoch rokovaní plne informovať Európsky parlament o ich vývoji.

Kontext

Ochrana osobných údajov sa stanovuje v článku 8 Charty základných práv EÚ. Charta je začlenená do Lisabonskej zmluvy a je právne záväzná pre EÚ a členské štáty EÚ pri vykonávaní právnych predpisov EÚ. V Lisabonskej zmluve (článok 16 Zmluvy o fungovaní EÚ) sa uvádza, že EÚ môže ustanoviť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov spracúvaných inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ, ako aj členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

Európsky parlament v uznesení z 26. marca 2009 vyzval na uzavretie dohody medzi EÚ a USA, ktorá zaistí náležitú ochranu občianskych slobôd a ochranu osobných údajov. Európska rada v decembri 2009 vyzvala Komisiu, aby navrhla odporúčanie „na rokovania o dohode s USA o ochrane údajov a v prípade potreby o dohode o zdieľaní údajov na účely presadzovania práva“.

Komisia predložila 26. mája 2010 návrh mandátu na rokovanie o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov (IP/10/609 a MEMO/10/216).

Dňa 4. novembra 2010 Komisia stanovila svoju stratégiu modernizovať rámec EÚ pre pravidlá o ochrane údajov (pozri IP/10/1462).

Európsky parlament privítal a podporil návrh Komisie v

rezolúcii z 11. novembra 2010.

Ďalšie informácie

Informačná stránka GR pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar