Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Bruksela, dnia 3 grudnia 2010 r.

Komisja Europejska jest gotowa do rozpoczęcia rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o ochronie danych osobowych przy zwalczaniu terroryzmu lub przestępczości

Ministrowie sprawiedliwości UE zatwierdzili w dniu dzisiejszym decyzję o rozpoczęciu rozmów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o ochronie danych osobowych przy współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu lub przestępczości. W dniu 26 maja 2010 r. Komisja Europejska przyjęła projekt pełnomocnictwa umożliwiającego wynegocjowanie tej umowy (zob. IP/10/609). Umowa zagwarantować ma wysoki poziom ochrony informacji osobowych, takich jak dane pasażerów czy informacje finansowe, przekazywanych w ramach współpracy transatlantyckiej w sprawach karnych. Po wejściu w życie umowa zwiększy prawa obywateli, umożliwiając im uzyskanie dostępu do danych, bądź ich usunięcie lub sprostowanie w przypadku gdy są one przetwarzane w celu zapobiegania przestępstwom, w tym terroryzmowi, ich wykrywania i ścigania oraz prowadzenia postępowań sądowych w takich sprawach.

„Ochrona danych osobowych to jedno z praw podstawowych obywateli UE. Aby zagwarantować jego przestrzeganie, musimy być ambitni w naszej polityce wobec ochrony danych osobowych - zarówno w ramach Unii, jak i za granicą” - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisja Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości UE. „Dzisiejsza decyzja umożliwia nam wynegocjowanie trwałej i spójnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, która zapewni równowagę pomiędzy ochroną praw poszczególnych osób a potrzebą nawiązania ścisłej współpracy, niezbędnej w celu zapobiegania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej. Oczekuję, że zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie z moimi amerykańskimi partnerami pozwoli na sprawne rozpoczęcie tych ważnych negocjacji”.

Od 11 września 2001 r. i późniejszych ataków terrorystycznych w Europie UE i USA zintensyfikowały współpracę policyjną i współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Wymiana stosownych informacji stanowi bardzo ważny element skutecznej współpracy przy zwalczaniu przestępczości – zarówno w UE, jak i w USA. Jednym z jej elementów jest przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych, jeżeli mają one znaczenie dla dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw, w tym terroryzmu, oraz zapobiegania im.

Zarówno UE, jak i USA zobowiązały się do ochrony danych osobowych i prywatności. Nadal jednak obie strony mają różne podejście do ochrony danych, co w przeszłości doprowadziło do rozbieżności w toku negocjacji umów dotyczących wymiany informacji (takich jak Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów czy też umowa w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera). Celem negocjacji, które rozpoczną się na mocy podjętej w dniu dzisiejszym decyzji, jest znalezienie odpowiedzi na problemy wynikające z tych różnic i doprowadzenie do ich przezwyciężenia.

W następstwie dzisiejszej decyzji podjętej przez ministrów sprawiedliwości Komisja dysponować będzie od teraz pełnomocnictwem do wynegocjowania ogólnej umowy w sprawie danych osobowych przesyłanych i przetwarzanych przez właściwe organy w UE i w USA. Pełnomocnictwo ma na celu wynegocjowanie umowy, która:

  • ustanowi spójne i ujednolicone standardy ochrony danych osobowych, w tym podstawowe zasady, takie jak proporcjonalność, minimalizacja ilości danych, skrócenie okresów przechowywania danych oraz ograniczenie celów, dla których dane mogą być przetwarzane;

  • zawierać będzie wszystkie niezbędne standardy dotyczące ochrony danych zgodne z istniejącymi unijnymi zasadami ochrony danych, takimi jak możliwość wyegzekwowania praw poszczególnych osób, prawo do odwołania do odpowiedniego urzędu lub sądu bądź klauzula zakazująca dyskryminacji.

  • zagwarantuje rzeczywiste wdrożenie standardów ochrony danych osobowych oraz umożliwi ich kontrolę przez niezależne organy publiczne.

Umowa nie zawierałaby podstawy prawnej dla żadnych konkretnych transferów danych osobowych między UE i USA. W każdym przypadku przekazanie danych osobowych wymagałoby odpowiedniej podstawy prawnej. Umowa o ochronie danych między UE i USA miałaby z kolei zastosowanie do takich transferów danych.

Komisja Europejska będzie szeroko informowała Parlament Europejski o przebiegu negocjacji w trakcie wszystkich ich etapów.

Informacje ogólne

Ochrona danych osobowych jest zapisana w art. 8 Karty praw podstawowych UE. Karta została włączona do traktatu lizbońskiego i jest prawnie wiążąca dla Unii Europejskiej i państw członkowskich UE wprowadzających w życie prawo UE. W traktacie lizbońskim (art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu UE) stwierdzono, że UE może przyjąć przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez instytucje, organy, urzędy i agencje UE oraz przez państwa członkowskie realizujące działania należące do zakresu prawa UE.

Parlament Europejski w rezolucji z dnia 26 marca 2009 r. wezwał do tego, by umowa między UE i USA gwarantowała odpowiednią ochronę swobód obywatelskich i danych osobowych. W grudniu 2009 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by ta przedstawiła zalecenie „w sprawie negocjowania ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki umowy o ochronie danych i, w razie konieczności, umowy o wymianie danych do celów egzekwowania prawa”.

W dniu 26 maja 2010 r. Komisja zaproponowała projekt pełnomocnictwa umożliwiającego wynegocjowanie umowy o ochronie danych osobowych pomiędzy UE i USA (IP/10/609 i MEMO/10/216).

W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię na rzecz zmodernizowania unijnych ram prawnych dotyczących zasad ochrony danych osobowych (zob. IP/10/1462).

Parlament Europejski zaakceptował i poparł wniosek Komisji w rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r.

Dodatkowe informacje:

Aktualności z zakresu wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar