Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Briselē, 2010. gada 3. decembrī

Eiropas Komisija ir gatava sākt sarunas ar ASV par nolīgumu par personas datiem, lai cīnītos pret terorismu vai noziedzību

ES tieslietu ministri šodien apstiprināja sarunu uzsākšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par nolīgumu par personas datu aizsardzību, sadarbojoties cīņā pret terorismu vai noziedzību. Eiropas Komisija 2010. gada 26. maijā pieņēma pilnvarojuma projektu sarunām par šādu nolīgumu (skatīt IP/10/609). Nolīguma mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību tādiem personas datiem kā pasažieru dati vai finanšu informācija, ko atklāj transatlantiskās sadarbības krimināllietās ietvaros. Tiklīdz nolīgums būs stājies spēkā, tas uzlabos pilsoņu tiesības piekļūt datiem, labot vai dzēst tos gadījumos, kad dati tiek apstrādāti nolūkā novērst, izmeklēt un atklāt noziedzīgus nodarījumus, tostarp terorismu, vai saukt pie atbildības par tiem.

“Personas datu aizsardzība ir ES iedzīvotāju pamattiesības. Lai garantētu šīs tiesības, mums ir vajadzīga vērienīga pieeja personas datu aizsardzībai gan pašu mājās, gan ārvalstīs,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. “Šodien pieņemtais lēmums dod mums zaļo gaismu apspriest stabilu un saskaņotu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, kurš nodrošina līdzsvaru starp personu tiesību īstenojamību un ciešo sadarbību, kas mums ir vajadzīga, lai novērstu terorismu un organizēto noziedzību. Es ar nepacietību gaidu tikšanos ar ASV kolēģiem nākamajā nedēļā Vašingtonā, lai bez liekas kavēšanās sāktu šīs svarīgās sarunas.”

Kopš 2001. gada 11. septembra un tam sekojošiem teroristu uzbrukumiem Eiropā ES un ASV ir pastiprinājušas policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Lai panāktu efektīvu sadarbību cīņā pret noziedzību, būtiski ir apmainīties ar svarīgu informāciju — gan ES ietvaros, gan ar ASV. Lai novērstu, izmeklētu un atklātu noziegumus, tostarp terorismu, un sauktu pie atbildības par tiem, svarīgs aspekts šajā sadarbībā ir personas datu nosūtīšana un apstrāde.

Gan ES, gan ASV ir apņēmušās aizsargāt personas datus un privātumu. Tomēr joprojām pastāv atšķirīgas pieejas personas datu aizsardzībai, kas pagātnē izraisīja vairākas domstarpības, apspriežot nolīgumus par informācijas apmaiņu (piemēram, Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu vai pasažieru datu reģistrus). Šodien apstiprināto sarunu mērķis ir risināt un pārvarēt šīs nesaskaņas.

Saskaņā ar lēmumu, ko šodien pieņēma tieslietu ministri, Komisija ir pilnvarota veikt sarunas par “jumta nolīgumu” attiecībā uz personas datiem, kas tiek nosūtīti ES un ASV starpā un ko apstrādā kompetentās iestādes ES un ASV. Pilnvarojuma mērķis ir noslēgt nolīgumu,

  • kurā paredzēts konsekvents un saskaņots datu aizsardzības standartu kopums, tostarp tādi būtiski principi kā proporcionalitāte, datu apjoma minimizēšana, minimāls glabāšanas laiks un mērķa ierobežošana;

  • kurā ietverti visi vajadzīgie datu aizsardzības standarti saskaņā ar spēkā esošajiem ES datu aizsardzības noteikumiem, piemēram, personu tiesību īstenojamība, tiesības uz tiesisko aizsardzību administratīvās un tiesu iestādēs vai diskriminācijas aizlieguma klauzula;

  • kurš nodrošina datu aizsardzības standartu efektīvu piemērošanu un valsts iestāžu neatkarīgu uzraudzību pār to.

Šis nolīgums nenodrošinātu juridisko pamatu konkrētiem personas datu nosūtīšanas gadījumiem ES un ASV starpā. Šādai datu nosūtīšanai vienmēr tiktu prasīts īpašs juridiskais pamats. Jauno ES un ASV nolīgumu par datu aizsardzību tad piemērotu tikai konkrētās nosūtīšanas gadījumā.

Visos sarunu posmos Komisija pilnībā informēs Eiropas Parlamentu.

Papildu informācija

Personas datu aizsardzība ir paredzēta ES Pamattiesību hartas 8. pantā. Pamattiesību harta ir iekļauta Lisabonas līgumā un ir juridiski saistoša Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, tām īstenojot ES tiesības. Lisabonas līgumā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pants) ir teikts, ka ES var paredzēt noteikumus par personas datu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi, ko veic ES iestādes, struktūras, biroji, aģentūras un dalībvalstis, ja tiek veikti pasākumi ES tiesību ietvaros.

Eiropas Parlaments savā 2009. gada 26. marta rezolūcijā aicināja noslēgt ES un ASV nolīgumu, kas nodrošinātu pilsonisko brīvību un personas datu atbilstošu aizsardzību. Eiropadome 2009. gada decembrī aicināja Komisiju nākt klajā ar ieteikumu "sarunām par nolīgumiem ar Amerikas Savienotajām Valstīm par datu aizsardzību un – vajadzības gadījumā – par datu apmaiņu tiesībaizsardzības vajadzībām.”

Komisija 2010. gada 26. maijā ierosināja pilnvarojuma projektu sarunām par personas datu aizsardzības nolīgumu starp ES un ASV (IP/10/609 un MEMO/10/216).

Komisija 2010. gada 4. novembrī izklāstīja stratēģiju, kā modernizēt ES datu aizsardzības tiesisko regulējumu (skatīt IP/10/1462).

Eiropas Parlaments 2010. gada 11. novembra rezolūcijā atzinīgi novērtēja un atbalstīja Komisijas priekšlikumu.

Sīkākai informācijai

Tieslietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar