Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Briuselis, 2010 m. gruodžio 3 d.

Europos Komisija pasirengusi pradėti derybas su JAV dėl susitarimo dėl asmens duomenų kovos su terorizmu ir nusikalstamumu tikslais

Šiandien ES valstybių narių teisingumo ministrai pritarė, kad bendradarbiaujant kovos su terorizmu ir nusikalstamumu srityje būtų pradėtos Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybos dėl susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos. Europos Komisija įgaliojimų pradėti derybas dėl tokio susitarimo projektą priėmė 2010 m. gegužės 26 d. (žr. IP/10/609). Siekiama užtikrinti asmens duomenų, pavyzdžiui, keleivių duomenų ar finansinės informacijos, aukšto lygio apsaugą, kai tokie duomenys perduodami ES ir JAV bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose. Susitarimui įsigaliojus, piliečiams būtų suteikta daugiau teisių susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti arba, jei reikia, ištrinti, kai jie tvarkomi baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais.

Asmens duomenų apsauga – viena iš pagrindinių ES piliečių teisių. Siekdami šią teisę užtikrinti, asmens duomenų apsaugos klausimus turime principingai spręsti tiek ES, tiek už jos ribų, – sakė už teisingumą atsakinga ES komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Priėmus šį sprendimą galime pradėti derybas dėl išsamaus ir nuoseklaus susitarimo su JAV, kuriuo derinamos užtikrintinos asmenų teisės ir glaudus bendradarbiavimas, būtinas siekiant terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos. Laukiu kitą savaitę Vašingtone įvyksiančio susitikimo su kolegomis iš JAV, per kurį šios svarbios derybos bus pradėtos.“

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. ir vėlesnių teroristų išpuolių Europoje ES ir JAV sustiprino policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Siekiant veiksmingai bendradarbiauti kovos su nusikalstamumu srityje būtina keistis susijusia informacija tiek pačioje ES, tiek su JAV. Vienas svarbus šios veiklos aspektas yra asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais.

ES ir JAV yra įsipareigojusios saugoti asmens duomenis ir privatumą. Tačiau jų požiūriai į asmens duomenų apsaugą vis dar skiriasi, todėl anksčiau derantis dėl keitimosi informacija susitarimų (pavyzdžiui, terorizmo finansavimo sekimo programos arba keleivio duomenų įrašų) yra kilę ginčų. Derybomis, kurioms šiandien pritarė Komisija, be kita ko, siekiama išnagrinėti ir pašalinti šiuos skirtumus.

Teisingumo ministrams šiandien priėmus sprendimą Komisijai suteikti įgaliojimai derėtis dėl pagrindų susitarimo dėl kompetentingų ES ir JAV institucijų perduodamų ir tvarkomų asmens duomenų. Pagal įgaliojimus siekiama susitarimo, kuriame būtų:

  • nustatytas išsamus ir suderintas duomenų apsaugos standartų rinkinys, įskaitant svarbiausius principus, tokius kaip proporcingumas, duomenų apimties mažinimas, minimalus saugojimo laikotarpis ir tikslo ribojimas;

  • nustatyti visi būtini duomenų apsaugos standartai, atitinkantys galiojančias ES duomenų apsaugos taisykles, pavyzdžiui, užtikrintinos asmenų teisės, teisė į administracinę ir teisinę gynybą arba nediskriminavimo sąlyga;

  • užtikrinamas veiksmingas duomenų apsaugos standartų taikymas ir nepriklausomų valdžios institucijų vykdoma tokių standartų kontrolė.

Susitarimu teisinio pagrindo ES ir JAV perduoti konkrečius asmens duomenis sukurta nebūtų. Tokiam duomenų perdavimui visada turėtų būti taikomas specialus teisinis pagrindas. Tada perduodant duomenis galiotų naujasis ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas.

Komisija visais derybų etapais išsamiai informuos Europos Parlamentą.

Pagrindiniai faktai

Asmens duomenų apsaugos principas nustatytas ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje. Chartija yra sudedamoji Lisabonos sutarties dalis ir teisiškai privaloma Europos Sąjungai ir ES valstybėms narėms, įgyvendinančioms ES teisę. Pagal Lisabonos sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį) ES gali nustatyti asmens duomenų apsaugos taisykles ES institucijoms, įstaigoms, organams bei agentūroms ir valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, kai vykdoma veikla susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi.

Europos Parlamentas 2009 m. kovo 26 d. rezoliucijoje paragino sudaryti ES ir JAV susitarimą, kuriuo būtų užtikrinta tinkama piliečių laisvių ir asmens duomenų apsauga. 2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos pasiūlyti rekomendaciją „dėl derybų dėl susitarimų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl duomenų apsaugos ir, jei būtina, dėl duomenų mainų teisėsaugos tikslais“.

2010 m. gegužės 26 d. Komisija pateikė įgaliojimų pradėti derybas dėl ES ir JAV susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos projekto pasiūlymą (IP/10/609 ir MEMO/10/216).

2010 m. lapkričio 4 d. Komisija paskelbė ES duomenų apsaugos taisyklių sistemos atnaujinimo strategiją (žr. IP/10/1462).

2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas teigiamai įvertino ir parėmė Komisijos pasiūlymą.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar