Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Bryssel 3. joulukuuta 2010

EU valmiina neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa tietosuojasopimuksesta terrorismin ja rikollisuuden torjumiseksi

Euroopan unionin oikeusministerit ovat tänään hyväksyneet neuvottelujen aloittamisen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemiseksi henkilötietojen suojasta. Sopimus liittyy terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen oikeudelliseen yhteistyöhön. Sen tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen suoja muun muassa matkustajarekisteri- ja maksutapahtumatiedoille, joita siirretään EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Sopimus parantaisi kansalaisten mahdollisuuksia tutustua heitä itseään koskeviin tietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, sen jälkeen kun niitä on käsitelty terrorismin ja muiden rikosten torjumiseksi. Komissio hyväksyi luonnoksen sopimusta koskevista neuvotteluohjeista viime toukokuussa (ks. IP/10/609).

”Tietosuoja on EU:n kansalaisten perusoikeus. Meidän on toimittava määrätietoisesti sen turvaamiseksi sekä EU:ssa että sen ulkopuolella”, oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding huomauttaa. ”Tämänpäiväinen päätös näyttää vihreää valoa neuvotteluille vahvan ja johdonmukaisen sopimuksen tekemisestä Yhdysvaltojen kanssa. Sopimuksessa on tasapainotettava toteutettavissa olevat oikeudet ja tarve tehokkaaseen yhteistyöhön terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Odotan mielenkiinnolla yhdysvaltalaisten neuvottelijoiden tapaamista ja näiden tärkeiden neuvottelujen käynnistämistä Washingtonissa ensi viikolla”, Reding sanoo.

EU ja Yhdysvallat ovat tiivistäneet oikeus- ja poliisiyhteistyötään syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumien ja sen jälkeen Euroopassa tehtyjen terroristihyökkäysten vuoksi. Olennaisten tietojen vaihtaminen on tehokkaan rikoksentorjuntayhteistyön keskeinen edellytys niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissakin. Henkilötietojen siirtäminen ja käsittely terrorismi- ja muiden rikosten ehkäisemistä, tutkimista, paljastamista tai syytteeseenpanoa varten on puolestaan tietojenvaihdon merkittävä osa.

Sekä EU että Yhdysvallat ovat sitoutuneet henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseen. Niiden suhtautumisessa tietosuojaan on kuitenkin eroja. Tämä on johtanut erimielisyyksiin muun muassa terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaan ja matkustajarekisteritietoihin liittyviä tiedonsiirtosopimuksia koskevissa neuvotteluissa. Nämä erimielisyydet pyritään ratkaisemaan nyt käynnistettävissä neuvotteluissa.

Oikeusministerit valtuuttivat tämänpäiväisellä päätöksellään komission neuvottelemaan puitesopimuksesta, joka koskee henkilötietojen siirtämistä EU:n ja Yhdysvaltojen toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä tietojen käsittelyä. Sopimukselle on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • Siinä olisi määrättävä johdonmukaisista ja yhtenäisistä tietosuojavaatimuksista, jotka perustuvat sellaisiin keskeisiin periaatteisiin kuin oikeasuhteisuus, tietojen keruun ja säilyttämisajan minimointi sekä käyttötarkoituksen rajaaminen.

  • Siinä olisi oltava kaikki tarvittavat EU:n nykyisiin tietosuojasäännöksiin sisältyvät tietosuojavaatimukset muun muassa toteutettavissa olevista yksilön oikeuksista, hallinnollisesta ja oikeudellisesta muutoksenhausta sekä syrjimättömyydestä.

  • Siinä olisi varmistettava, että tietosuojavaatimuksia sovelletaan tehokkaasti ja että riippumaton viranomainen valvoo niiden noudattamista.

Uusi sopimus ei sellaisenaan muodostaisi oikeusperustaa millekään yksittäiselle henkilötietojen siirrolle EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Tiedonsiirroille olisi aina esitettävä täsmällisempi oikeusperusta. Sen jälkeen niihin voitaisiin soveltaa uutta tietosuojasopimusta.

Tausta

Henkilötietojen suojasta määrätään perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Perusoikeuskirja on sisällytetty Lissabonin sopimukseen, ja se sitoo EU:ta ja sen jäsenmaita, kun ne panevat täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Lissabonin sopimuksen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artikla) mukaan unioni voi antaa sääntöjä, jotka koskevat unionin toimielinten, elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioiden, silloin kun viimeksi mainitut toteuttavat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

Euroopan parlamentti vaati 26. maaliskuuta 2009 hyväksymässään päätöslauselmassa, että EU:n ja Yhdysvaltojen välillä tehtäisiin sopimus, joka turvaa kansalaisoikeudet ja riittävän henkilötietojen suojan. Eurooppa-neuvosto kehotti joulukuussa 2009 komissiota laatimaan suosituksen tietosuojaa ja tarvittaessa tiedonsiirtoa koskevien sopimusten neuvottelemiseksi Yhdysvaltojen kanssa lainvalvontaa varten.

Komissio esitti 26. toukokuuta 2010 luonnoksen EU:n ja Yhdysvaltojen välillä tehtävää tietosuojasopimusta koskeviksi neuvotteluohjeiksi (IP/10/609 ja MEMO/10/216).

Komissio esitteli 4. marraskuuta 2010 strategiansa EU:n tietosuojasäännösten saattamiseksi ajan tasalle (ks. IP/10/1462).

Euroopan parlamentti antoi tukensa komission ehdotukselle 11. marraskuuta 2010 hyväksymässään päätöslauselmassa.

Lisätietoja

Oikeusasioiden uutissivu:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar