Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Brüssel, 3. detsember 2010

Euroopa Komisjon on valmis alustama USAga läbirääkimisi isikuandmeid käsitleva lepingu sõlmimiseks, et võidelda terrorismi ja kuritegevusega

ELi justiitsministrid kiitsid täna heaks otsuse alustada läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel leping, mis käsitleb isikuandmete kaitset terrorismi või kuritegevuse vastases võitluses tehtava koostöö korral. Euroopa Komisjon võttis läbirääkimisvolituste eelnõu vastu 26. mail 2010 (vt IP/10/609). Lepingu eesmärk on tagada isikuandmete kõrgetasemeline kaitse, kui näiteks reisijaid käsitlevaid andmeid ja finantsteavet edastatakse kriminaalasjades tehtava Atlandi-ülese koostöö raames. Leping aitab tugevdada kodanike õigusi vajaduse korral andmetega tutvuda, neid parandada või need kustutada, kui andmeid töödeldakse kuritegude, kaasa arvatud terrorirünnakute ärahoidmise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise eesmärgil.

„Isikuandmete kaitse on ELi kodaniku põhiõigus. Selle õiguse tagamiseks peavad nii liikmesriigid kui ka EL tegema kõik võimaliku,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Tänane otsus lubab meil alustada USAga läbirääkimisi kindla ja ühtse lepingu üle, millega tagatakse nii üksikisikute õigused kui ka tihe koostöö terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse ärahoidmiseks. Ootan kohtumist oma USA kolleegidega järgmisel nädalal Washingtonis, et alustada neid tähtsaid läbirääkimisi.”

Pärast 11. septembri 2001. aasta terroriakte ning neile järgnenud rünnakuid Euroopas on EL ja USA tõhustanud kriminaalasjades tehtavat politsei- ja õigusalast koostööd. Olulise teabe vahetamine on kuritegevuse vastases võitluses tehtavas tõhusas koostöös kesksel kohal nii ELis kui ka koostöös USAga. Üheks tähtsaks koostöövaldkonnaks on isikuandmete edastamine ja töötlemine kuritegude, sealhulgas terrorismi ärahoidmise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise eesmärgil.

Nii EL kui ka USA soovivad tagada isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, kuid nende lähenemisviisid andmekaitsele on erinevad. See on tekitanud vastuolusid varem peetud läbirääkimistel teabevahetust käsitlevate lepingute üle (terroristide rahastamise jälgimise programm või broneeringuinfot käsitlev leping). Täna heakskiidetud läbirääkimiste eesmärk on need probleemid lahendada.

Pärast tänast justiitsministrite otsust on komisjonil volitused pidada läbirääkimisi raamlepingu üle, mis käsitleb isikuandmete edastamist ELi ja USA pädevatele ametiasutustele ning nende töötlemist. Eesmärgiks on sõlmida leping, millega:

  • kehtestatakse ühtsed andmekaitsenõuded, sealhulgas olulised põhimõtted, nagu proportsionaalsus, võimalikult väheste andmete kogumine, võimalikult lühiajaline andmete säilitamine ja kasutuseesmärgi täpne kindlaksmääramine);

  • nähakse ette kõik vajalikud andmekaitsenõuded kooskõlas ELi kehtivate andmekaitse eeskirjadega, nagu üksikisiku õiguste kaitse, õigus kasutada halduslikke ja õiguslikke kaitsevahendeid ja diskrimineerimiskeeld;

  • tagatakse andmekaitsenõuete tõhus kohaldamine ja kontrollimine sõltumatute ametiasutuste poolt.

Lepinguga ei looda õiguslikku alust isikuandmete edastamiseks ELi ja USA vahel. Niisuguseks andmete edastamiseks on alati vaja konkreetset õiguslikku alust. Alles siis saab kohaldada andmete edastamise suhtes uut ELi-USA andmekaitselepingut.

Komisjon hoiab igas etapis Euroopa Parlamenti täielikult kursis läbirääkimiste käiguga.

Taust

Isikuandmete kaitse on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8. Harta kuulub Lissaboni lepingu juurde ning see on ELi ja liikmesriikide jaoks õiguslikult siduv, kui nad rakendavad ELi õigust. Lissaboni lepingu kohaselt (ELi toimimise leping, artikkel 16) võib EL kehtestada selliste isikuandmete kaitse eeskirjad, mida töödeldakse ELi institutsioonides, organites ja asutustes ning liikmesriikides ELi õiguse reguleerimisalasse kuuluva tegevuse puhul.

Euroopa Parlament kutsus 26. märtsi 2009. aasta resolutsioonis üles sõlmima ELi ja USA vahel leping, millega tagatakse kodanikuvabaduste ja isikuandmete piisav kaitse. 2009. aasta detsembris kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni üles esitama soovituse „läbirääkimiste alustamiseks Ameerika Ühendriikidega, et õiguskaitse eesmärkidel sõlmida andmekaitset ja vajaduse korral andmete vahetamist käsitlev leping”.

26. mail 2010 tegi komisjon ettepaneku volituste eelnõu kohta, et alustada läbirääkimisi isikuandmete kaitset käsitleva lepingu sõlmimiseks ELi ja USA vahel (IP/10/609 ja MEMO/10/216).

4. novembril 2010 esitas komisjon strateegia ELi andmekaitse eeskirjade ajakohastamiseks (vt IP/10/1462).

Euroopa Parlament kiitis komisjoni ettepaneku heaks ja toetas seda 11. novembri 2010. aasta resolutsioonis.

Lisateave

Õigusküsimuste uudistesait:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar