Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Bruxelles, den 3. december 2010

Europa-Kommissionen er klar til at indlede drøftelser med USA om en aftale vedrørende personoplysninger til bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet

Justitsminstrene i EU godkendte i dag, at der indledes drøftelser mellem Den Europæiske Union og USA vedrørende en aftale om beskyttelse af personoplysninger som led i samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet. Europa-Kommissionen vedtog den 26. maj 2010 et udkast om bemyndigelse til at føre forhandlinger om en sådan aftale (se IP/10/609). Formålet er at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger som for eksempel passageroplysninger eller finansielle oplysninger, der overføres som led i det transatlantiske samarbejde i straffesager. Når først aftalen er på plads, vil det blive lettere for borgerne at få adgang til, at få rettet og at få slettet data, som bliver behandlet med henblik på forebyggelse, opsporing, afsløring og retsforfølgelse i straffesager, herunder terrorisme.

"Beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende ret for EU-borgere. For at kunne garantere denne ret må vi være sætte høje mål for, hvordan vi beskytter personoplysninger – både hjemme og i udlandet", sagde Kommissionens næstformand Viviane Reding, der er EU's kommissær for retlige anliggender. "Med denne afgørelse har vi nu grønt lys til at forhandle en solid, sammenhængende aftale med USA, hvor der er balance mellem individets rettigheder og det stærke samarbejde, som vi har brug for til at forebygge terrorisme og organiseret kriminalitet. Jeg ser frem til at mødes med mine amerikanske kolleger i Washington næste uge for at sætte gang i disse vigtige forhandlinger."

Siden 11. september 2001 og de efterfølgende terrorangreb i Europa har EU og USA optrappet deres politisamarbejde og retlige samarbejde i straffesager. For at samarbejdet om bekæmpelse af kriminalitet kan være effektivt, er det vigtigt at dele alle relevante oplysninger – både inden for EU og med USA. Et af de vigtigste elementer er overførsel og behandling af personoplysninger til forebyggelse, opsporing, afsløring og retsforfølgelse i straffesager, herunder terrorisme.

Både EU og USA er indstillet på at ville beskytte personoplysninger og privatliv. De har dog stadigvæk en forskellig tilgang til at beskytte personoplysninger, hvilket tidligere har givet anledning til visse kontroverser, når der skulle forhandles om aftaler vedrørende udveksling af oplysninger (for eksempel programmet til sporing af finansiering af terrorisme eller passagerlisteoplysninger). Formålet med de forhandlinger, der er blevet godkendt i dag, er også at afhjælpe og overvinde disse forskelle.

Med den afgørelse, der er truffet i dag af justitsministrene, har Kommissionen nu fået bemyndigelse til at føre handlinger om en paraplyaftale vedrørende personoplysninger, der bliver overført til og behandlet af kompetente myndigheder i EU og USA. Denne bemyndigelse skal føre til en aftale, som:

  • giver en sammenhængende, ensartet sæt af standarder for databeskyttelse, herunder væsentlige principper som proportionalitet, dataminimering, grænser for opbevaringstid og afgrænsning af formål

  • indeholder alle de nødvendige standarder for databeskyttelse svarende til EU's gældende regler for databeskyttelse, f.eks. individets rettigheder, administrativ klage og domstolsprøvelse eller en klausul om forbud mod forskelsbehandling

  • sikrer en effektiv anvendelse af standarder for databeskyttelse og kontrol heraf foretaget af uafhængige offentlige myndigheder.

Aftalen vil ikke danne lovgrundlag for specifikke overførsler af personoplysninger mellem EU og USA. Der vil altid skulle være et specifikt lovgrundlag for sådanne dataoverførsler. Den nye aftale mellem EU og USA om databeskyttelse vil så finde anvendelse på disse dataoverførsler.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet fuldt orienteret om forhandlingerne under hele forløbet.

Baggrund

Beskyttelsen af personoplysninger er fastsat i artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Chartret er integreret i Lissabontraktaten og er retligt bindende for EU og EU's medlemsstater, når de implementerer EU-retten. Det fremgår af Lissabontraktaten (artikel 16 i traktaten om EU's funktionsmåde), at EU kan fastsætte regler for beskyttelse af personoplysninger, der behandles af EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer samt af medlemsstaterne under udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af EU-retten.

Europa-Parlamentet efterlyste i en beslutning af 26. marts 2009 en aftale mellem EU og USA, der giver ordentlig beskyttelse af borgernes frihedsrettigheder og personoplysninger. I december 2009 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremsætte forslag om en henstilling "med henblik på forhandling af en databeskyttelses- og om nødvendigt datadelingsaftale i retshåndhævelsesøjemed med Amerikas Forenede Stater."

Den 26. maj 2010 foreslog Kommissionen et udkast til bemyndigelse til at føre forhandlinger vedrørende en aftale mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger (IP/10/609 og MEMO/10/216).

Den 4. november 2010 fastsatte Kommissionen en strategi for at modernisere EU's regler for databeskyttelse (se IP/10/1462).

Europa-Parlamentet hilste Kommissionens forslag velkommen og bakkede op om det i en beslutning fra 11. november 2010.

For yderligere oplysninger

Presserummet for retlige anliggender

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar