Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Bryssel den 3 december 2010

Miljö – Nya regler om olagligt virke träder i kraft i hela EU

Nya regler, som ska förhindra att olagligt avverkat timmer säljs på den europeiska marknaden, har trätt i kraft i hela EU. Den nya lagstiftningen stärker insatserna för att stoppa olaglig skogsavverkning. Denna förorsakar stora miljöskador, förlust av biologisk mångfald och undergräver försöken att få till stånd en ansvarsfull skogsförvaltning. Förordningen lades fram av kommissionen 2008, antogs av EU förra månaden och kommer att tillämpas från och med mars 2013 i samtliga medlemsstater.

”Genom denna förordning bidrar EU på ett avgörande sätt till att bekämpa olaglig skogsavverkning, som innebär både att naturtillgångar plundras och att den befolkning som är beroende av skogarna för sin utkomst drabbas”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. ”EU bidrar därmed på ett konkret sätt till att på det globala planet bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Det ökar även EU-konsumenternas förtroende för de varor som de köper.”

Väl förvaltade skogar utgör en viktig källa till förnybara material och ger många ekosystemtjänster. Olaglig skogsavverkning – som i viss mån förorsakas av EU:s efterfrågan på timmer – inverkar negativt på hållbarheten på lång sikt. Enligt den nya förordningen kommer försäljning på EU-marknaden av olagligt avverkat timmer eller av trävaror som härrör från olagligt avverkat timmer att förbjudas.

Näringsidkare i Europa som för första gången säljer timmer och trävaror på EU-marknaden – oavsett om de kommer från Europa eller importeras – måste veta varifrån virket kommer. De måste vidta åtgärder för att säkerställa att de har avverkats enligt gällande regler i avverkningslandet. Näringsidkare i hela distributionskedjan måste protokollföra varifrån deras timmer eller trävaror köpts och till vem de sålts.

Medlemsstaterna måste besluta om påföljder för näringsidkare som inte följer reglerna. Att reglerna följs fastställs mot bakgrund av lagstiftningen i det land där timret avverkades. Trävaror från länder som ingått frivilliga partnerskapsavtal med EU om handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) kommer att anses uppfylla förordningens bestämmelser.

Förordningen kommer att omfatta en rad olika timmer och trävaror, däribland massiva trävaruprodukter, plywood och spånskivor, möbler, massa och papper.

Även om förordningen redan trätt i kraft kommer den att tillämpas i alla medlemsstater från och med den 3 mars 2013.

Bakgrund

Olaglig skogsavverkning – nedhuggning, transport och inköp av timmer i strid mot gällande nationell lagstiftning leder till allvarlig miljöpåverkan. Det bidrar till skogsförstörelse och avskogning, som står för cirka 20 % av de globala koldioxidutsläppen och hotar den biologiska mångfalden. Statskassorna går även miste om stora intäkter på grund av olaglig avverkning – pengar som annars kunde ha använts för att förbättra sjukvården, utbildningsväsendet eller andra samhällstjänster. Detta gäller framför allt utvecklingsländerna och undergräver möjligheterna att få till stånd ett hållbart skogsbruk.

Texten till förordningen finns tillgänglig på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Ytterligare uppgifter finns på:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar