Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Brusel 3. decembra 2010

Ochrana životného prostredia: V celej EÚ budú platiť nové predpisy o nezákonnej ťažbe dreva

V celej EÚ nadobudlo účinnosť nové nariadenie, ktorého cieľom je zabrániť predaju nezákonne vyťaženého dreva na európskom trhu. Týmto právnym predpisom sa posilní snaha zastaviť nezákonnú ťažbu dreva, ktorá spôsobuje závažné škody na životnom prostredí a stratu biodiverzity a neguje snahu tých, ktorí sa snažia spravovať lesy zodpovedne. Nariadenie, ktorého prvotný návrh Komisia predložila v roku 2008, prijala EÚ minulý mesiac a vo všetkých členských štátoch sa začne uplatňovať od marca 2013.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Týmto nariadením EÚ významne prispieva k boju proti nezákonnej ťažbe dreva, ktorá jednak drancuje prírodné zdroje a jednak negatívne ovplyvňuje ľudí, ktorých obživa závisí od lesov. Ide o konkrétny príspevok EÚ k boji proti celosvetovej strate biodiverzity. Európski zákazníci navyše získajú väčšiu dôveru vo výrobky, ktoré kupujú.“

Dobre spravované lesy sú dôležitým zdrojom obnoviteľných materiálov a poskytujú početné ekologické služby. Nezákonná ťažba – čiastočne zavinená dopytom EÚ po dreve – má z hľadiska dlhodobej udržateľnosti negatívne následky. Novým nariadením sa zakáže predaj nezákonne vyťaženého dreva a výrobkov z takéhoto dreva na trhu EÚ.

Pri prvom uvedení dreva a výrobkov z dreva na trh EÚ budú európske hospodárske subjekty musieť zistiť pôvod dreva, čo platí rovnako pre dovezené drevo, ako aj pre drevo vyťažené v EÚ. Okrem toho budú povinné prijať kroky, ktorými sa ubezpečia o tom, že drevo bolo vyťažené v súlade s príslušnými zákonmi krajiny výrubu. Obchodníci v rámci celého dodávateľského reťazca v EÚ budú musieť viesť záznamy o tom, od koho bolo kúpené a komu bolo predané drevo alebo výrobky z dreva.

Členské štáty budú zodpovedné za udeľovanie pokút hospodárskym subjektom, ktoré porušia predpisy. Zákonnosť sa definuje na základe legislatívy krajiny, kde bolo drevo vyťažené. Výrobky z dreva pochádzajúce z krajín, ktoré s EÚ uzavreli dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci akčného plánu EÚ zameraného na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (Forest Law Enforcement Governance and Trade, FLEGT), sa budú považovať za výrobky zo zákonne vyťaženého dreva.

Nariadenie sa vzťahuje na veľké množstvo výrobkov z dreva vrátane výrobkov z masívneho dreva, podlahových krytín, preglejky, buničiny a papiera.

Hoci nariadenie nadobudlo účinnosť, v členských štátoch sa začne uplatňovať až 3. marca 2013.

Kontext

Nezákonná ťažba dreva – výrub, preprava, predaj alebo nákup dreva, ku ktorému dochádza v rozpore s platným vnútroštátnym právom – závažným spôsobom poškodzuje životné prostredie. Podieľa sa na odlesňovaní a degradácii lesov, ktoré majú na svedomí 20 % celosvetových emisií CO2, a ohrozuje biodiverzitu. Nezákonná ťažba dreva okrem toho predstavuje pre vlády značné finančné straty v podobe ušlých príjmov, ktoré by sa inak dali využiť na lepšiu zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a iné verejné služby (čo obzvlášť platí o rozvojových krajinách) a neguje snahu o udržateľnú správu lesa.

Znenie nariadenia možno nájsť tu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar