Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Brussel, 3 december 2010

Milieu: Nieuwe regels inzake illegaal gekapt hout worden in de hele EU van kracht

In de hele EU worden nieuwe regels van kracht om te voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese markt wordt verkocht. Deze nieuwe wetgeving helpt om een halt toe te roepen aan de illegale houtkap, en dus ook aan de ernstige milieuschade, het verlies aan biodiversiteit en de ondermijning van de pogingen om tot een verantwoord bosbeheer te komen, die daar een gevolg van zijn. In 2008 heeft de Commissie een eerste voorstel voor een verordening gedaan. De EU heeft de verordening vorige maand goedgekeurd. De verordening wordt met ingang van maart 2013 in alle lidstaten van kracht.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dit verband het volgende: “Door de illegale houtkap worden niet alleen de natuurlijke rijkdommen geplunderd, maar worden ook de mensen benadeeld voor wie het bos hun middel van bestaan is. Met deze verordening levert de EU een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van de illegale houtkap.” Dit is een concrete bijdrage van de EU aan de bestrijding van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit.Ook krijgt de Europese consument zo meer vertrouwen in de producten die hij koopt.”

Wanneer bossen goed worden beheerd, vormen ze een belangrijke hernieuwbare bron van materialen, en leveren ze bovendien zogenaamde “milieudiensten” (schone lucht, schoon water, vastlegging CO2, enzovoorts). Daarentegen heeft illegale houtkap, die ten dele wordt uitgelokt door de vraag naar hout in de EU, negatieve gevolgen voor de duurzaamheid op de lange termijn. De nieuwe verordening verbiedt de verkoop op de markt van de EU van illegaal gekapt hout of van producten die daarvan zijn gemaakt.

Handelaars in de EU die hout en houtproducten verkopen die voor het eerst op de EU-markt komen, moeten weten wat de oorsprong van dat hout is, of het nu uit de EU afkomstig of ingevoerd hout betreft. Zij moeten stappen zetten om zich ervan te vergewissen dat dat hout is gekapt volgens de betrokken wetten van het land van oorsprong. Handelaars verderop in de toeleveringsketen binnen de EU moeten bijhouden van wie zij het hout of het houtproduct hebben gekocht en aan wie zij het hebben verkocht.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toepassen van sancties op handelaars die de regels overtreden. Voor het beantwoorden van de vraag of de houtkap legaal heeft plaatsgevonden, geldt de wetgeving van het land waar het hout is gekapt als referentiepunt. Houtproducten uit landen die met de EU vrijwillige partnerschapsovereenkomsten inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) hebben gesloten, worden geacht aan de verordening te voldoen.

De verordening is van toepassing op een breed scala aan soorten hout en houtproducten, waaronder massieve houtproducten, multiplex en andere plaatproducten, meubelen, pulp en papier.

Hoewel de verordening thans in werking is getreden, wordt zij pas op 3 maart 2013 in alle lidstaten van toepassing.

Achtergrond

Illegale houtkap, inclusief het vervoer, de koop of verkoop van dat hout in strijd met de toepasselijke nationale wetten heeft ernstige gevolgen voor het milieu. Deze illegale activiteit draagt bij tot de ontbossing en de achteruitgang van de bossen, en veroorzaakt 20% van de wereldwijde CO2-emissies. Bovendien wordt de biodiversiteit erdoor bedreigd. Illegale houtkap kost regeringen aanzienlijke sommen geld aan misgelopen inkomsten die anders besteed hadden kunnen worden aan betere gezondheidszorg, beter onderwijs, en andere openbare diensten (vooral belangrijk voor ontwikkelingslanden) en ondermijnt het duurzame bosbeheer.

De tekst van de verordening staat op:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:NL:NOT

Kijk voor meer informatie op:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar