Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Brüssel, 3. detsember 2010

Keskkond: ELis jõustuvad uued eeskirjad ebaseadusliku puidu kohta

ELis on jõustunud uued eeskirjad, mis tõkestavad ebaseadusliku puidu müümist Euroopa turul. Vastuvõetud õigusakt võimaldab tõhusamalt tegutseda selle nimel, et peatada ebaseaduslik metsaraie, mis põhjustab tõsist keskkonnakahju ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ning muudab tulutuks nende pingutused, kes püüavad metsi vastutustundlikult majandada. Komisjon tegi ettepaneku selle määruse vastuvõtmiseks 2008. aastal. Eelmisel kuul võttis EL määruse vastu ja seda kohaldatakse kõikides liikmesriikides alates 2013. aasta märtsist.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Selle määrusega aitab EL oluliselt kaasa võitlusele ebaseadusliku metsaraie vastu, mis mitte ainult ei rüüsta loodusvarasid, vaid ka kahjustab neid, kellele metsad on elatusallikaks.Nii annab EL konkreetse panuse ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastasesse võitlusesse. See määrus annab ka Euroopa tarbijatele suurema kindlustunde toodete suhtes, mida nad ostavad.”

Hästi majandatud mets on tähtis taastuvate materjalide allikas, samuti mitmete keskkonnateenuste pakkuja. Ebaseaduslikul metsaraiel aga – mida osaliselt põhjustab ELi suur nõudlus puidu järele – on pikaajalises perspektiivis negatiivsed tagajärjed jätkusuutlikkusele. Uus määrus keelab ebaseadusliku puidu või ebaseaduslikult ülestöötatud puidust saadud toodete müügi ELi turul.

ELi ettevõtjad, kes müüvad puitu ja puittooteid ELi turul esimest korda – olenemata sellest, kas need tooted on pärit EList või imporditud – peavad teadma, kust see puit pärineb. Nad peavad veenduma, et see on üles töötatud vastavalt päritoluriigiriigi asjakohastele seadustele. Kauplejad peavad ELi-sisese tarneahela ulatuses arvet pidama, kellelt nad puidu või puittooted ostsid ja kellele müüsid.

Liikmesriigid vastutavad selle eest, et eeskirju rikkunud ettevõtjate suhtes kohaldataks sanktsioone. Seaduslikkuse üle otsustatakse selle riigi õigusaktide järgi, kus puit on üles töötatud. Nende riikide puittooteid, kes on EL-iga sõlminud metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtlikud partnerluslepingud, loetakse kõnealuse määrusega vastavuses olevaks.

Seda määrust kohaldatakse mitmesugusele puidule ja suurele hulgale puittoodetele, kaasa arvatud täispuidust tooted, vineer ja erinevad lauad, mööbel, paberimass ja paber.

Kuigi määrus on nüüd jõustunud, on selle kohaldamise kuupäev kõikides liikmesriikides 3. märts 2013.

Taustteave

Ebaseaduslikul metsaraiel – puidu ülestöötamine, transportimine, müümine ja ostmine kohaldatavate siseriiklike õigusnormide vastaselt – on tõsised keskkonnamõjud. See hävitab metsi ja halvendab nende seisundit, millega seostatakse ligikaudu 20% maailma süsinikdioksiidi heitest; samuti ohustab see bioloogilist mitmekesisust. Ebaseaduslik metsaraie läheb ka valitsustele maksma märkimisväärseid summasid kaotatud tuluna, mille oleks võinud muidu kulutada tervishoiu, hariduse või muude avalike teenuste edendamisele – seda eriti arenguriikides – ning kahjustab metsa säästva majandamise rakendamist.

Määruse teksti vaata:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar