Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Bruxelles, den 3. december 2010

Miljø: Nye regler for ulovligt tømmer træder i kraft i EU

Nye regler, der skal forhindre salg af ulovligt tømmer på det europæiske marked, er trådt i kraft i hele EU. Lovgivningen vil styrke indsatsen for at standse ulovlig skovhugst, som forårsager alvorlige miljøskader og tab af biologisk mangfoldighed, og som undergraver indsatsen for ansvarlige skovbrugs­forvaltere. Forordningen blev oprindelig fremsat af Kommissionen i 2008 og blev vedtaget af EU i sidste måned og vil gælde i alle medlemsstater fra 2013.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Med denne forordning yder EU et væsentligt bidrag til bekæmpelsen af ulovlig skovhugst, der ikke alene plyndrer naturressourcer, men også påvirker den befolkning, for hvem skovene udgør et eksistensgrundlag. Dette er et konkret bidrag fra EU's side til at modvirke tabet af biologisk mangfoldighed på globalt plan. Det vil også give europæiske forbrugere større tillid til de varer, de køber."

Velforvaltede skove er en vigtig kilde til materialer fremstillet af fornyelige ressourcer, og de danner grundlag for mange gunstige miljøpåvirkninger. Men ulovlig skovhugst – der til dels skyldes EU's behov for tømmer – har negative virkninger for bæredygtigheden på lang sigt. Ved den nye forordning forbydes salg på EU-markedet af ulovligt tømmer eller af produkter af ulovligt fældet tømmer.

EU's erhvervsdrivende, der sælger tømmer og produkter heraf for første gang på EU-markedet – uanset om de stammer fra EU eller importeres – vil skulle vide, hvor deres tømmer stammer fra. De vil skulle tage forholdsregler for at sikre, at det er fældet i henhold til hugstlandets gældende lovgivning. De handlende i forsynings­kæden inden for EU vil skulle føre et register over, hvem deres tømmer eller produkter heraf er købt af, og hvem det er solgt til.

Medlemsstaterne vil være ansvarlige for at sanktionere operatører, som overtræder reglerne. Lovligheden defineres i forhold til hugstlandets lovgivning. Trævarer fra lande, som har indgået frivillige partnerskabsaftaler med EU om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), vil blive anset for at opfylde forordningen.

Forordningen vil gælde for en bred vifte af tømmer og produkter heraf, herunder massive tømmerprodukter, krydsfinér og brædder/plader, møbler, pulp og papir.

Selv om forordningen nu er trådt i kraft, anvendes den i alle medlemsstater fra den 3. marts 2013.

Baggrund

Ulovlig skovhugst – hugst, transport, salg eller indkøb af tømmer i modstrid med gældende nationale love – har alvorlige konsekvenser for miljøet. Den bidrager til afskovning og skovødelæggelse, der er ansvarlig for omkring 20 % af de globale CO2-emissioner, og den truer den biologiske mangfoldighed. Ulovlig hugst koster også regeringerne betydelige mistede indtægter, der ellers kunne være brugt på bedre sundhed, uddannelse og andre offentlige tjenester – af særlig relevans for udviklingslandene – og den undergraver gennemførelsen af en bæredygtig skovforvaltning.

Forordningens tekst findes på følgende adresse:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Der findes nærmere oplysninger på:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar