Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

Брюксел, 3 декември 2010 г.

10 милиона използват при търсене на работа европейския формат за автобиография (Europass CV)

Съгласно най-новите данни, представени от Европейската комисия, понастоящем повече от 10 милиона души използват достъпния онлайн европейски формат за автобиография (Europass CV) като способ за намиране на работа. Европас предлага стандартизиран формуляр за автобиография на 26 езика. Неговото предназначение е да помогне на търсещите работа да представят по удобен начин своите знания и умения на работодателите от цяла Европа и извън нея. Почти половината от ползващите Европас са на възраст под 25 години.

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, отбеляза: „Европейският формат за автобиография е практичен, популярен и ефективен. Особено ми е приятно, че той е възприет от младите хора; той е основно средство в нашата кампания „Младежта в движение“, чиято цел е да насърчи младежите да учат и да работят в чужбина. Няма съмнение, че не след дълго ще видим 20 милиона души да използват Европас“.

Европас беше лансиран през 2005 г. и първоначално беше насочен към младите хора, които търсеха работа и възможности за развитие в чужбина. Тази група е все още главният ползвател. Почти половината от ползващите Европас са на възраст под 25 години ― една трета от тях нямат предишен трудов стаж, а тези, чийто стаж надхвърля 5 години, са неголяма част.

От наличната обратна информация е ясно обаче, че нараства броят на използващите Европас както за да търсят работа в чужбина, така и при кандидатстване за работа в собствената си страна.

От друга страна, Европас е доказано популярен като инструмент в работата на бизнес агенциите и агенциите за намиране на работа. Marc Vandeleene, мениджър за връзките с обществеността и комуникациите в Manpower, Белгия, заяви: „В постоянно променящия се и все по-интернационален пазар на труда европейският формат за автобиография улеснява компаниите в процеса на набиране на персонал и повишава мобилността на работниците. Обикновено начинът, по който кандидатите за работа съставят своята автобиография, отразява културните особености на съответната страна. Това обаче, което е стандартна практика в една държава, не е задължително общовъзприето в друга. С европейския формат за автобиография този проблем е решен“.

Схемата „Европас“ беше разработена за Комисията от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), който я управлява в сътрудничество с националните Европас центрове. Тези центрове играят много важна роля за популяризирането на Европас сред обществеността. Те осъществяват също връзка със службите за професионална ориентация и заетост, работодателите и профсъюзите.

Унгарският и финландският Европас център например са подписали с агенции за набиране на персонал споразумения за използване на европейския формат за автобиография. Очаква се и други държави да последват примера им. Повече от 200 германски компании са влезли в контакт с германския Европас център, за да се осведомят относно европейския формат за автобиография. През 2009 г. над 600 000 формуляра за автобиография са изтеглени от сайта на Европас центъра във Великобритания, а 200 000 ― от италианския център.

С цел задълбочаване на постигнатия напредък Комисията проучва възможното взаимодействие с портала за изследователска кариера Euraxess и портала за трудова мобилност EURES.

Заедно с националните Европас центрове Комисията и Cedefop разглеждат възможностите за усъвършенстване на портала на Европас, както и на самия формуляр за автобиография. Например в процес на проучване е нова версия на автобиографията, която да служи на специалисти в средата на своята кариерата.

Европейският формат за автобиография е първа стъпка към създаването на „Европейски паспорт на уменията“, който да позволи на гражданите по-добре да отразят уменията от опита, натрупан по време на стаж или доброволческа дейност в собствената им страна или в чужбина. Както и европейския формат за автобиография, паспортът на уменията ще помогне на търсещите работа да представят по-ясно своите способности и опит.

Европас съществува на 22 официални езика на ЕС, а също и на турски, хърватски, норвежки и исландски.

За повече информация:

Europass портал, включително връзки към националните центрове Europass

Europass страница на сайта EUROPA, включително връзка към доклада за оценка за 2008 г.

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)


Side Bar