Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Bryssel den 3 december 2010

En ny webbplats för att identifiera grönare och effektivare fordon

Europeiska kommissionen kommer i morgon att lansera en lättanvändbar webbplats för att hjälpa myndigheter och alla som bryr sig om miljön att välja de renaste och mest energieffektiva fordon som finns på marknaden. Portalen om rena fordon – finns på http://www.cleanvehicle.eu – kommer att vara till stor hjälp eftersom det i ett nytt direktiv om främjande av rena och energieffektiva fordon1 från och med denna månaden krävs att energianvändning och koldioxidutsläpp samt utsläpp av vissa föroreningar beaktas vid alla inköp av fordon för kollektivtrafiktjänster. I portalen ges information om lagstiftning för rena och energieffektiva fordon på EU-nivå och i alla medlemsstater. Vidare ger den tillgång till tekniska uppgifter i Europas största fordonsdatabas samt underlättar gemensam upphandling.

Detta direktiv och denna webbplats kommer att främja ren och energieffektiv teknik genom att visa på de verkliga kostnaden av att använda fordon. Det är inte bara det ursprungliga inköpspriset som ska beaktas utan även energianvändningen och förorenande utsläpp under fordonets livscykel. I enlighet med vår strategi att prissätta alla kostnader är det vettigt att välja det miljövänligaste alternativet. Denna webbplats kommer att vara till stor hjälp med att identifiera dessa grönare och effektivare fordon,” säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor.

I direktivet krävs det att den offentliga sektorn använder sin köpkraft för att främja rena och energieffektiva fordon. Direktivet är därför ett viktigt steg mot att uppnå EU:s 2020-mål om energieffektivitet, koldioxidutsläpp och förnybar energi. Syftet är att stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och att främja utveckling och investeringar av industrin. En ökad försäljning kommer att hjälpa till att minska kostnaderna genom storskalighet vilket kommer att leda till en gradvis förbättring av hela den tillgängliga fordonsparkens energi- och miljöprestanda.

Kostnaden för fordonens energianvändning och miljöinverkan är av stor betydelse för yrkesanvändare och privata användare. Detta är anledningen till att den nya portalen om rena fordon omfattar allt från passagerarfordon, lätta och tunga fordon till bussar. Portalen tillhandahåller information om olika tekniker och om energianvändningen och utsläppen från de fordon som är tillgängliga på de europeiska marknaderna. Den ger en översikt av dagens upphandlingsbestämmelser och stimulansåtgärder för rena och energieffektiva fordon i de olika medlemsstaterna och ger stöd för gemensam offentlig upphandling.

Utvecklingen av portalen för rena fordon har letts av genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation.

Ytterligare information:

Direktivet om rena fordon:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Portalen för rena fordon:

http://www.cleanvehicle.eu

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation:

http://ec.europa.eu/eaci/

Se även MEMO/10/645

1 :

Direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009, EUT L120,15.5.2009, s. 512.


Side Bar