Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Брюксел, 3 декември 2010 г.

Нов уебсайт за определяне на най-екологичните и ефективни превозни средства

Европейската комисия утре ще въведе в употреба лесен за използване уебсайт, за да подпомага публичните органи и всеки, който е загрижен за околната среда, да избере сред наличните превозни средства тези, които са най-незамърсяващи и енергийноефективни. Порталът на адрес http://www.cleanvehicle.eu, посветен на незамърсяващите превозни средства, ще бъде много полезен, тъй като в новата директива за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства1 се изисква от този месец при всички покупки на превозни средства за обществен транспорт да се вземат предвид потреблението на енергия, емисиите на CO2 и емисиите на замърсители. Той предлага информация относно законодателството за незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства на равнището на ЕС и във всички държави-членки, предоставя достъп до техническа информация от най-голямата база данни за превозни средства в Европа и улеснява осъществяването на съвместни обществени поръчки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, заяви: „Тази директива и нейният уебсайт ще стимулират развитието на чистите и енергийноефективни технологии, като покажат какви са реалните разходи при използването на превозните средства. Като критерий трябва да се използва не само разходът за първоначалната покупка, а също така и потреблението на енергия и емисиите на замърсители през целия срок на експлоатация на превозното средство. Ако следваме нашия подход да включваме в цената всички разходи, най-екологосъобразният вариант се оказва най-разумен избор. Този уебсайт ще бъде много полезен за определяне на най-екологичните и ефективни превозни средства.“

В директивата се изисква публичният сектор да използва своето влияние при закупуването на превозни средства, за да насърчава употребата на тези, които са незамърсяващи и енергийноефективни. Така че това представлява важна стъпка към постигането на целите на ЕС до 2020 г. в областта на енергийната ефективност, емисиите на CO2 и възобновяемите енергийни източници. Целта е да се стимулира пазарът на незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства и да се насърчава развитието и инвестициите от страна на промишлеността.

Увеличаването на продажбите ще спомогне за намаляване на разходите чрез икономии от мащаба и ще доведе до постепенно подобряване на енергийните и екологичните характеристики на целия наличен автомобилен парк.

Разходите за потребление на енергия и въздействието върху околната среда на превозните средства имат голямо значение както за професионалните, така и за частните потребители. Ето защо новият портал, посветен на незамърсяващите превозни средства, обхваща всички видове автомобили — от леки, лекотоварни и тежкотоварни превозни средства до автобуси. Той предоставя информация за различните технологии и за потреблението на енергия и емисиите от превозните средства, присъстващи на европейските пазари. В него се прави преглед на съществуващите правила за обществените поръчки и на схемите за стимулиране на закупуването на незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства в различните държави-членки, и се предлага подкрепа за организирането на съвместни обществени поръчки.

Разработването на портала, посветен на незамърсяващите превозни средства, бе ръководено от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI).

Допълнителна информация:

Директива за чистите превозни средства:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm.

Портал, посветен на незамърсяващите превозни средства:

http://www.cleanvehicle.eu

Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/.

Вж. също MEMO/10/645

1 :

Директива 2009/33/ЕО от 23 април 2009 г., ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5—12.


Side Bar