Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1653

V Bruseli 3. decembra 2010

Nové pravidlá poskytujúce cezhraničným manželstvám právnu istotu získali podporu ministrov spravodlivosti členských štátov EÚ

Členské štáty EÚ dnes podporili pravidlá, ktoré medzinárodným manželským párom, ktoré sa chcú dať rozviesť, poskytnú právnu istotu. Pri rozvode manželských párov s rozdielnou štátnou príslušnosťou, párov žijúcich oddelene v rozdielnych krajinách alebo takých párov, ktoré žijú v inej ako domovskej krajine, tento nový právny predpis poskytne možnosť zvoliť si právny poriadok určitej krajiny, ktorý sa bude v takomto prípade uplatňovať. Jeho cieľom je obmedziť špekulovanie pri voľbe súdu a chrániť partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Je to prvýkrát v dejinách, keď členské štáty EÚ používajú mechanizmus tzv. posilnenej spolupráce, ktorý najmenej deviatim členským štátom umožňuje presadiť dôležité opatrenie, ktoré je však v dôsledku zvyčajných hlasovacích pravidiel blokované. K dnešnej politickej dohode sa dospelo iba osem mesiacov po tom, ako Komisia poskytla deviatim členským štátom odpoveď na ich žiadosť, aby v tejto súvislosti predložila návrh právneho predpisu (pozri IP/10/347). Keď pravidlá nadobudnú účinnosť, najskôr sa budú uplatňovať v 14 členských štátoch, pričom ostatné krajiny EÚ budú mať právo sa k ich uplatňovaniu pridať v budúcnosti.

„Pre každú rodinu je koniec manželstva dosť tvrdou skúsenosťou, ale medzinárodné manželské páry môžu v dôsledku nejasností v pravidlách jednotlivých členských štátov čeliť dodatočným komplikáciám,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť spravodlivosti. „Dnešná dohoda uľahčí medzinárodným manželským párom život, prispeje k zníženiu napätia a napomôže chrániť partnera v slabšom postavení. Pre spoluprácu v zložitých právnych oblastiach EÚ je táto dohoda míľnikom, čo poukazuje na to, že sme predsa len schopní predkladať pragmatické riešenia každodenných problémov.“

V nadväznosti na dnešnú politickú dohodu ministrov spravodlivosti členských štátov EÚ, ktorí sa stretli na pôde Rady, predloží Európsky parlament svoje stanovisko k tomuto právnemu predpisu predtým, než nadobudne účinnosť. Očakáva sa, že Rada nový právny predpis formálne prijme pred koncom tohto roka. Účinnosť nadobudne 18 mesiacov od jeho prijatia.

Nové pravidlá sa budú uplatňovať v 14 členských štátoch (Belgicku, Bulharsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Rakúsku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku). Krajiny, ktoré si želajú sa k tejto posilnenej spolupráci pridať, tak môžu urobiť hocikedy. Štáty, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na ich uplatňovaní, sú podľa Lisabonskej zmluvy povinné svoj zámer oznámiť Rade a Komisii, pričom Komisia prijme príslušné rozhodnutie.

Kontext

Po tom, ako Komisia predložila svoj návrh 24. marca 2010 (IP/10/347), Európsky parlament 16. júna 2010 schválil postup posilnenej spolupráce (IP/10/747). Vlády EÚ prijali dňa 12. júla 2010 rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca (IP/10/917). Dnešné vyjadrenie podpory ministrami spravodlivosti členských štátov EÚ sa týka návrhu nariadenia Komisie, v ktorom sú uvedené podrobné pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať v prípade rozvodov medzinárodných manželských párov.

Na základe tohto návrhu Komisie sa medzinárodné manželské páry budú môcť počas trvania manželstva dohodnúť na tom, ktorý právny poriadok sa v prípade ich rozvodu bude uplatňovať. Týmto návrhom sa im poskytne väčšia právna istota, predvídateľnosť a pružnosť, a zároveň sa napomôže chrániť manželov a ich deti pred zložitými, zdĺhavými a zaťažujúcimi postupmi (MEMO/10/100).

Návrh je vypracovaný tak, aby medzinárodným manželským párom poskytol väčšiu kontrolu nad rozvodom a ochraňoval partnera v slabšom postavení, aby sa počas rozvodového konania nedostal do nepriaznivého a znevýhodneného postavenia. Súdy budú mať k dispozícii jednotnú úpravu na prijatie rozhodnutia, ktorý právny poriadok ktorej krajiny sa uplatní, ak sa manželia medzi sebou na tom nedokážu dohodnúť. Nebude mať vplyv na schopnosť členských štátov vymedziť pojem manželstva.

Z pravidiel EÚ upravujúcich posilnenú spoluprácu vyplýva, že členské štáty, ktoré sa k žiadosti nepripojili, tak môžu urobiť po tom, ako sa stane právnym predpisom, avšak na základe splnenia podmienok stanovených Komisiou (Článok 331, Zmluva o fungovaní EÚ).

Poskytnutie pomoci medzinárodným manželským párom Komisia prvýkrát navrhovala v roku 2006, ale jej plán (tzv. nariadenie Rím III) nezískal požadovanú jednohlasnú podporu od vlád členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a členky Komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar