Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Bryssel den 3 december 2010

Rätten till en rättvis rättegång: regeringarna i EU:s medlemsstater ställer sig bakom ett förslag till direktiv som tryggar misstänktas och åtalades rätt till information i brottmål

Bara drygt fyra månader efter det att Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till direktiv om rätten till information i brottmål (se IP/10/989) ställde sig EU-medlemsstaterna idag bakom förslaget. Personer som misstänks för ett brott måste enligt direktivet informeras om sina rättigheter på ett språk som de förstår. Direktivet kommer att trygga att alla personer som frihetsberövas i ett EU-land – eller är föremål för en europeisk arresteringsorder – kommer att få en skriftlig ”rättighetsinformation” (letter of rights) i vilken deras grundläggande rättigheter i samband med brottmål anges. Kommissionen tillhandahåller i förslaget till direktiv ett par förlagor till denna rättighetsinformation, vilka finns på de 23 officiella EU-språken. Efter rådets behandling av förslaget är det nu Europaparlamentets tur att rösta om åtgärden. Direktivet om rätten till information i brottmål ingår tillsammans med direktivet om rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (se IP/10/1305 och MEMO/10/351) i en serie åtgärder som gäller rätten till en rättvis rättegång och syftar till att öka förtroendet för EU:s gemensamma ”område med rättvisa”.

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap, yttrade följande: ”Dagens överenskommelse mellan EU.s justitieministrar om rättighetsinformationen är ytterligare ett steg som bidrar till att säkerställa att misstänkta och åtalade kan göra sin rätt till en rättvis rättegång gällande i alla EU-länder. Jag är mycket glad över att medlemsstaternas regeringar handlade så snabbt i denna viktiga fråga. Jag är säker på att Europaparlamentet nu kommer att agera lika snabbt för att rösta om direktivet och göra det möjligt för medborgarna att dra fördel av detta. Vi är på god väg att bygga upp ett gemensamt område med rättvisa som kommer att öka förtroendet mellan medborgarna och de rättsliga myndigheterna i de 27 medlemsstaterna. Vi strävar efter att säkerställa att vissa förfaranderättsliga miniminormer respekteras i hela EU.”

Direktivet kommer när det väl har införlivats med medlemsstaternas nationella lagstiftning att trygga att polis och åklagare informerar misstänkta och åtalade om deras rättigheter. I samband med frihetsberövande kommer myndigheterna att tillhandahålla denna information skriftligen i form av en rättighetsinformation som avfattats på ett enkelt, vardagligt språk. Rättighetsinformationen kommer att tillhandahållas frihetsberövade i samtliga fall – oavsett om de frågar efter den eller ej – och kommer vid behov att översättas.

Den kommer att innehålla närmare uppgifter om misstänktas eller åtalades

  • rätt till advokat,

  • rätt att bli underrättade om anklagelsen och, i tillämpliga fall, att få tillgång till ärendeakten,

  • rätt till tolkning och översättning (för personer som inte förstår det språk som ärendet behandlas på),

  • rätt att utan dröjsmål ställas inför en domare om de frihetsberövas.

Rättighetsinformationen kommer att bidra till att felaktiga domar undviks och till en minskning av antalet överklaganden. Nyligen verkställde de brittiska domstolarna en europeisk arresteringsorder från Portugal rörande en brittisk medborgare. Arresteringsordern, som avsåg ett tvåårigt fängelsestraff, tog mer än 14 månader att verkställa. Det krävdes sex domstolsbeslut innan den kunde verkställas. Rättskipningen skulle ha gått snabbare och kostat mindre om information om anklagelsen hade lämnats direkt när brottsmålsförfarandet inleddes. Dessutom skulle onödiga överklaganden ha kunnat undvikas.

Antalet brottmål i EU ligger på över 8 miljoner per år. För närvarande varierar medborgarnas möjligheter inom EU att få ordentlig information om sina rättigheter om de skulle gripas och åtalas, trots att EU:s alla 27 medlemsländer genom att underteckna den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har gått med på att trygga rätten till en rättvis rättegång. I en del medlemsländer får misstänkta bara muntlig information om sina processuella rättigheter, medan andra länder bara lämnar information skriven på invecklat fackspråk och bara om den misstänkte själv begär den.

Bakgrund

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, har EU befogenhet att i överensstämmelse med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna anta regler som stärker medborgarnas rättigheter, bl.a. personers rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet.

Rätten till en rättvis rättegång (till en opartisk domstol) och rätten till försvar stadfästs i artikel 47 respektive 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Direktivet om rätten till information i brottmål är den andra åtgärden i en serie åtgärder som syftar till att fastlägga gemensamma EU-normer i brottmål.

Den första åtgärden, som går ut på att ge misstänkta och åtalade rätt till översättning och tolkning, har redan godkänts av rådet (se IP/10/1305). Den andra åtgärden (rättighetsinformationen) föreslogs av kommissionen i juli i år (se IP/10/989) och godkändes av rådet idag. De nästföljande åtgärderna, som kommissionen planerat till 2011, kommer att bli ett förslag till direktiv om rätten att få tillgång till advokat och ett förslag till direktiv om rätten att kontakta anhöriga, arbetsgivare och konsulära myndigheter.

Ytterligare upplysningar

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar