Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Briuselis, 2010 m. gruodžio 3 d.

Teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. ES valstybių narių vyriausybės pritaria teisės aktui, kuriuo užtikrinama įtariamųjų teisė į informaciją baudžiamajame procese

Šiandien, praėjus vos keturiems mėnesiams po to, kai Komisija pateikė pasiūlymą (žr. IP/10/989), ES valstybės narės pritarė teisės akto, kuriuo užtikrinama atsakovų teisė į informaciją baudžiamajame procese, projektui. Baudžiamosios veikos padarymu įtariami asmenys turės būti informuojami apie jų teises jiems suprantama kalba. Priemone bus užtikrinta, kad ES šalys visiems sulaikytiems asmenims arba asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis, įteiktų pranešimą apie teises, kuriame nurodytos pagrindinės jų teisės baudžiamajame procese. Komisija valstybėms narėms pateikė rašto, kuris bus išverstas į 22 ES kalbas, pavyzdį. Dabar dėl šios priemonės turi balsuoti Europos Parlamentas. Kaip ir teisė į vertimą raštu ir žodžiu (žr. IP/10/1305 ir MEMO/10/351), teisė į informaciją baudžiamajame procese yra viena iš daugelio teisingo bylos nagrinėjimo užtikrinimo priemonių, kuriomis siekiama didinti pasitikėjimą bendra ES teisingumo erdve.

„Šios dienos ES valstybių narių teisingumo ministrų susitarimas dėl pranešimo apie teises – tai dar vienas veiksmas, kuriuo bus užtikrinama, kad visose ES šalyse įtariamieji galėtų naudotis teise į teisingą bylos nagrinėjimą baudžiamajame procese,“ – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Labai džiaugiuosi, kad ES valstybių narių vyriausybės taip greitai ėmėsi veiksmų dėl šios priemonės. Tikiu, kad Europos Parlamentas taip pat netrukus balsuos dėl šios svarbios priemonės ir suteiks akivaizdžią naudą piliečiams. Iš tiesų kuriame bendrą teisingumo erdvę, dėl kurios visose 27 ES valstybėse narėse didės piliečių ir teisminių institucijų tarpusavio pasitikėjimas. Užtikriname, kad visoje ES būtų laikomasi būtiniausių procesinių standartų.“

Naujajai priemonei įsigaliojus, ja bus užtikrinama, kad policijos ir prokuratūros pareigūnai įtariamiesiems suteiktų informaciją apie jų teises. Suimtam asmeniui ši informacija bus pateikiama raštu, įteikiant pranešimą apie teises, parašytą paprasta, kasdiene kalba. Sulaikomiems įtariamiesiems ši informacija bus suteikiama visada, neatsižvelgiant į tai, ar jie jos prašė, ir prireikus išverčiama.

Pranešime apie teises išdėstoma praktinė informacija apie kaltinamo asmens teises:

  • turėti gynėją;

  • į informaciją apie kaltinimus ir prireikus teisę susipažinti su bylos medžiaga,

  • į vertimą žodžiu ir raštu asmenims, nesuprantantiems proceso kalbos;

  • į tai, kad teismo procesas būtų pradėtas nedelsiant po suėmimo.

Pranešimas apie teises padės išvengti teisingumo klaidų ir sumažinti skundų skaičių. Vienoje iš paskutinių bylų JK teismai įvykdė Didžiosios Britanijos piliečio atžvilgiu Portugalijos išduotą Europos arešto orderį. Orderiui įvykdyti, siekiant asmenį nuteisti dvejų metų laisvės atėmimo bausme, prireikė daugiau kaip 14 mėnesių ir šešių teismo nutarčių. Teisingumas būtų buvęs pasiektas kur kas greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis, jei informacija apie kaltinimus būtų buvusi pateikta nuo pat baudžiamojo proceso pradžios. Be to, būtų buvę išvengta bereikalingų skundų.

Kasmet ES vykdoma per 8 milijonus baudžiamųjų procesų. Šiuo metu galimybės piliečiams jų suėmimo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn atveju būti tinkamai informuojamiems apie jų teises ES šalyse skiriasi, nors visos 27 ES valstybės narės, pasirašydamos Europos žmogaus teisių konvenciją, įsipareigojo užtikrinti teises į teisingą bylos nagrinėjimą. Kai kuriose valstybėse narėse įtariamiesiems informacija apie jų procesines teises suteikiama tik žodžiu, kitose šalyse rašytinė informacija yra techninio pobūdžio, sudėtinga ir suteikiama tik paprašius.

Pagrindiniai faktai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusioje Lisabonos sutartyje ES suteikiama teisė, vadovaujantis ES pagrindinių teisių chartija, priimti priemones ES piliečių teisėms, visų pirma asmenų teisėms baudžiamajame procese, stiprinti.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į gynybą įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje.

Direktyva dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese yra antroji iš daugelio priemonių, kuriomis nustatomi bendri ES standartai baudžiamosiose bylose.

Pirmąją priemonę, kuria įtariamiesiems suteikiama teisė į vertimą raštu ir žodžiu, jau yra patvirtinusi Taryba (IP/10/1305). Pasiūlymą dėl antrosios priemonės – pranešimo apie teises – Komisija pateikė 2010 m. liepos mėn. (IP/10/989) ir šiandien jį patvirtino Europos Sąjungos Taryba. Kitos priemonės, kurias Komisija ketina pasiūlyti 2011 m., bus Direktyva dėl teisės turėti gynėją ir Direktyva dėl teisės susisiekti su giminaičiais, darbdaviais ir konsulinėmis įstaigomis.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos ES Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar