Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Bryssel 3. joulukuuta 2010

Rikoksesta epäiltyjen oikeus saada tietoja oikeudenkäynnin aikana varmistetaan uudella direktiivillä

EU:n jäsenvaltiot antoivat tänään tukensa säädösluonnokselle, jolla varmistetaan syytetyn tiedonsaantioikeus rikosoikeudenkäynnissä. Rikoksesta epäillyille on ilmoitettava heidän oikeuksistaan kielellä, jota he ymmärtävät. Säädöksellä varmistetaan, että EU-valtiot antavat kaikille pidätetyille tai henkilöille, joista on tehty eurooppalainen pidätysmääräys, kirjallisen ilmoituksen heidän perusoikeuksistaan rikosoikeudenkäynnissä. Komissio on laatinut EU:n jäsenvaltioille ilmoituksesta mallin, joka käännetään 22 kielelle. Oikeus käännöksiin ja tulkkaukseen (ks. IP/10/1305 ja MEMO/10/351) ja oikeus saada tietoja rikosoikeudellisissa menettelyissä ovat oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvia toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään luottamusta EU:n oikeusalueeseen.

”EU:n oikeusministerit ovat tänään hyväksyneet rikoksesta epäiltyjen oikeuksia koskevan ilmoituksen. Tämä on jälleen uusi askel sen varmistamisessa, että epäillyillä on oikeus oikeudenmukaiseen rikosoikeudenkäyntiin kaikissa EU-maissa”, oikeuskomissaari ja komission varapuheenjohtaja Viviane Reding toteaa. ”Olen hyvin tyytyväinen siitä, että EU-maiden hallitukset ovat toimineet näin nopeasti. Uskon, että Euroopan parlamentti toimii yhtä ripeästi äänestäessään tästä tärkeästä säädöksestä. Rakennamme parhaillaan EU:n todellista oikeusaluetta, joka lisää kansalaisten ja oikeusviranomaisten keskinäistä luottamusta kaikissa 27:ssä jäsenvaltiossa. Näin varmistetaan menettelyjen vähimmäisvaatimusten noudattaminen koko EU:ssa”, Reding sanoo.

Uusien säännösten tultua voimaan poliisin ja syyttäjäviranomaisten on annettava rikoksesta epäillylle tietoja hänen oikeuksistaan. Pidätyksen jälkeen viranomaisten on annettava nämä tiedot kirjallisesti erityisessä oikeuksia koskevassa ilmoituksessa, joka on laadittava helposti ymmärrettävällä kielellä. Ilmoitus on annettava kaikille epäillyille pidätyksen yhteydessä riippumatta siitä, pyytävätkö nämä sitä vai eivät, ja tarvittaessa se on annettava heille käännettynä kielelle, jota he ymmärtävät.

Oikeuksia koskeva ilmoitus sisältää käytännön tietoja syytetyn oikeudesta

  • saada asianajaja;

  • saada tietoja syytteestä ja tarvittaessa oikeus tutustua asiakirja-aineistoon;

  • saada tulkkaus- ja käännöspalveluja, jos hän ei ymmärrä oikeudenkäynnissä puhuttua kieltä;

  • päästä viivytyksettä oikeuden kuultavaksi pidätyksen jälkeen.

Epäillyn oikeuksia koskeva ilmoitus auttaa vähentämään oikeudellisia virheitä ja niistä aiheutuvia muutoksenhakuja. Isossa-Britanniassa pantiin äskettäin täytäntöön Portugalissa annettu eurooppalainen pidätysmääräys, joka perustui erään britin Portugalissa saamaan kahden vuoden vankilatuomioon. Sen täytäntöönpanoon tarvittiin 14 kuukautta ja kuusi tuomioistuimen päätöstä. Oikeus olisi toteutunut nopeammin ja pienemmin kustannuksin, jos tieto syytteestä olisi mennyt perille heti rikosoikeudellisen menettelyn alussa. Lisäksi olisi voitu välttää tarpeettomat muutoksenhaut.

EU:ssa käynnistetään joka vuosi yli 8 miljoonaa rikosoikeudenkäyntimenettelyä. Vaikka kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jossa vahvistetaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, henkilön mahdollisuudet saada tietoja oikeuksistaan pidätyksen yhteydessä vaihtelevat nykyään EU:n jäsenvaltiosta toiseen. Joissain jäsenvaltioissa syytetyille kerrotaan heidän menettelyllisistä oikeuksistaan vain suullisesti, toisissa taas kirjallinen ilmoitus annetaan vain pyynnöstä ja se voi olla varsin tekninen ja vaikeaselkoinen.

Tausta

Lissabonin sopimuksen voimaantulo 1. joulukuuta 2009 antaa EU:lle edellytykset hyväksyä toimenpiteitä EU:n kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti. Tämä koskee erityisesti yksilön oikeuksia rikosoikeudenkäyntimenettelyissä.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja puolustukseen vahvistetaan perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa.

Direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä on toinen useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on luoda yhteisiä EU:n normeja rikosoikeudenkäyntejä varten.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti äänestää uudesta direktiivistä. Parlamentti on jo hyväksynyt ensimmäisen toimenpiteen, joka koskee epäiltyjen oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin (ks. IP/10/1305). Komissio antoi heinäkuussa 2010 toista toimenpidettä (oikeuksia koskeva ilmoitus) koskevan ehdotuksen (IP/10/989), jonka Euroopan unionin neuvosto hyväksyi tänään. Seuraavat ehdotukset, jotka komissio aikoo esittää vuonna 2011, ovat direktiivi oikeudesta asianajajaan ja direktiivi oikeudesta pitää yhteyttä sukulaisiin, työnantajiin ja konsuliviranomaisiin.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar