Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Brüssel, 3. detsember 2010

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele: ELi liikmesriikide valitsused kiidavad heaks seaduse, millega tagatakse kahtlusaluste õigus teabele kriminaalmenetluses

ELi liikmesriigid toetasid täna, kõigest neli kuud pärast komisjoni ettepaneku esitamist eelnõu, millega tagatakse kahtlusaluse ja süüdistatava õigus saada kriminaalmenetluses teavet (vt IP/10/989). Kuriteos kahtlustatavale tuleb talle mõistetavas keeles selgeks teha tema õigused. Meetmega tagatakse, et ELi riigid annavad igale kinnipeetule või isikule, kelle suhtes on välja antud Euroopa vahistamismäärus, õiguste loetelu, kus on kirjas kõik tema põhiõigused kriminaalmenetluses. Komisjon on esitanud liikmesriikidele loetelu näidise, mis tõlgitakse 22 ELi keelde. Euroopa Parlament peab nüüd meetme üle hääletama. Koos õigusega suulisele ja kirjalikule tõlkele (vt IP/10/1305 ja MEMO/10/351) moodustab õigus teabele kriminaalmenetluses osa õiglase kohtuliku arutamise alastest meetmetest, mille eesmärk on tugevdada usaldust ELi ühtses õigusruumis.

Justiitsministrite tänane kokkulepe õiguste loetelu kohta on järjekordne samm, mis aitab tagada kahtlusalustele õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele kriminaalmenetluses kogu ELis,” teatas Euroopa Komisjoni õigusvolinik ja asepresident Viviane Reding. Mul on väga hea meel, et ELi valitsused selles tähtsas meetmes nii kiiresti kokku leppisid. Olen kindel, et ka Euroopa Parlament tegutseb sama kiiresti ja hääletab meetme üle ning viib kodanikeni käegakatsutavad tulemused. Me ehitame ühtset õigusruumi, mis suurendab usaldust kodanike ja kohtuasutuste vahel kõigis 27 liikmesriigis. Tagame minimaalsete menetlusnõuete järgmise kogu ELis.”

Kui uus meede vastu võetakse, peavad politseinikud ja prokurörid andma kahtlusalusele teavet tema õiguste kohta. Kinnipeetud isikule antakse kirjalik õiguste loetelu, mis on koostatud lihtsas igapäevases keeles. Loetelu saab iga kinnipeetud kahtlusalune sõltumata sellest, kas ta on seda nõudnud või mitte. Vajaduse korral loetelu tõlgitakse.

Õiguste loetelu sisaldab praktilisi üksikasju kahtlusaluse õigustest:

  • õigus advokaadile;

  • õigus saada teavet süüdistuse kohta ja vajaduse korral õigus tutvuda toimikuga;

  • õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele, kui isik ei mõista menetluse keelt;

  • õigus kohtulikule arutamisele kohe pärast kinnipidamist.

Õiguste loetelu aitab vältida kohtuvigu ja vähendada edasikaebuste arvu. Hiljuti viisid Ühendkuningriigi kohtud täide Portugali esitatud Euroopa vahistamismääruse Ühendkuningriigi kodaniku kohta. Selle kaheaastast vangistust ettenägeva määruse täitmiseks kulus rohkem kui 14 kuud ja kuus kohtuotsust. Õigust oleks mõistetud palju kiiremini ja väiksemate kuludega, kui teavet süüdistuse kohta oleks antud kohe kriminaalmenetluse alguses. Lisaks oleks ära hoitud tarbetud edasikaebused.

ELis toimub igal aastal 8 miljonit kriminaalmenetlust. Praegu erineb kodanike võimalus saada nõuetekohaselt teavet oma õiguste kohta kinnipidamise ja kuriteosüüdistuse esitamise korral kogu ELis, kuigi kõik 27 ELi liikmesriiki on võtnud Euroopa inimõiguste konventsiooniga kohustuse tagada õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. Ühtedes liikmesriikides antakse süüdistatavale vaid suusõnalist teavet menetlusõigustest, teistes aga keerulist teavet kirjalikus vormis ja sedagi vaid nõudmise korral.

Taustteave

1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga anti ELile võimalus võtta kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga meetmeid, et tugevdada ELi kodanike õigusi, eriti õigusi kriminaalmenetluses.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja kaitsele on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklitega 47 ja 48 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artikliga 6.

Direktiiv, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet, on teine meede paketist, mille eesmärk on kehtestada ELi ühised nõuded kriminaalmenetluse kohta.

Esimene meede, millega antakse kahtlusalusele õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele, on juba nõukogus heaks kiidetud (IP/10/1305). Teise meetme kohta, mis käsitleb õiguste loetelu, esitas komisjon ettepaneku juulis 2010 (IP/10/989) ja selle kiitis Euroopa Liidu Nõukogu täna heaks. Komisjoni järgmised meetmed, mis on kavandatud 2011. aastaks, seisnevad direktiivis õiguse kohta kasutada advokaati ja õiguse kohta suhelda perekonna, tööandja ja konsulaarasutustega.

Täiendav teave

Õigusküsimuste peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar