Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Bruxelles, den 3. december 2010

Retfærdig rettergang: Regeringerne i EU har givet deres tilslutning til en lov, som skal sikre mistænktes ret til information under straffesager

EU-medlemsstaterne støttede i dag op om et lovforslag, som skal sikre tiltaltes ret til information under straffesager, kun fire måneder efter at Kommissionen fremsatte sit forslag (se IP/10/989). Alle, der bliver mistænkt for at have begået en lovovertrædelse, skal have ret til at blive informeret om deres rettigheder på et sprog, som de forstår. Hermed sikres det, at EU‑landene skal give alle, som bliver arresteret – eller som er genstand for en europæisk arrestordre (European Arrest Warrant) – en meddelelse om rettigheder, hvori det er angivet, hvilke grundlæggende rettigheder de har under straffesager. Kommissionen har givet medlemsstaterne en standardskrivelse, som vil blive oversat til 22 EU-sprog. Forslaget skal nu til afstemning i Europa-Parlamentet. Ud over retten til oversættelse og tolkning (se IP/10/1305 og MEMO/10/351) er også ret til information under straffesager en af de foranstaltninger vedrørende retfærdig rettergang, som skal øge tilliden til, at hele EU er et område, hvor der eksisterer retfærdighed.

"Det at EU's justitsministre i dag er nået til enighed om meddelelsen om rettigheder er endnu et skridt på vejen til at sikre mistænktes ret til at få en retfærdig rettergang i straffesager i alle EU-landene", sagde næstformanden for Kommissionen, Viviane Reding, der er EU's kommissær for retlige anliggender. "Jeg er meget glad for, at regeringerne i EU har reageret så hurtigt på dette vigtige forslag. Jeg har fuldt ud tillid til, at Europa-Parlamentet hurtigt vil skride til afstemning om forslaget, så vi dermed opnår mærkbare fordele for borgerne. Vi er i færd med at opbygge et indre område med retfærdighed, som kan fremme den gensidige tillid mellem borgere og retlige myndigheder i alle 27 medlemsstater. Vi vil sikre, at der er processuelle mindstestandarder, som respekteres overalt i EU."

Når først den nye lov er på plads, vil den sikre, at politi og anklager giver mistænkte information om deres rettigheder. Når en person bliver arresteret, skal myndighederne give disse oplysninger skriftligt – i en meddelelse om rettigheder - på et almindeligt, dagligdags sprog. Meddelelsen vil blive givet til mistænkte ved anholdelse i alle sager, uanset om de anmoder herom eller ej, og den vil om nødvendigt blive oversat.

I meddelelsen om rettigheder vil der være praktiske oplysninger om anklagedes ret:

  • til en advokat

  • til at blive informeret om tiltalen og i givet fald at få aktindsigt i sagsakterne

  • til tolkning og oversættelse for dem, som ikke forstår det sprog, som sagen føres på

  • til straks efter anholdelsen at blive stillet for en dommer.

Takket være meddelelsen om rettigheder vil man kunne undgå rettergangsfejl, og der vil blive færre appelsager. I en sag her for nylig efterkom britiske domstole en portugisisk europæisk arrestordre mod en britisk statsborger. Det varede mere end 14 måneder og krævede seks retsafgørelser for at få gennemført arrestordren, som vedrørte en fængselsdom på to år. Det ville have været både hurtigere og billigere, hvis oplysningerne vedrørende sigtelsen var blevet givet lige fra starten af straffesagen. Desuden ville man have kunnet undgå unødvendige appelsager.

Der er over otte millioner straffesager i EU hvert år. For øjeblikket er chancen for, at borgere informeres korrekt om deres rettigheder, hvis de bliver anholdt og sigtet i en straffesag, ikke den samme overalt i EU, selv om alle 27 EU-medlemsstater har forpligtet sig til at sikre retten til en retfærdig rettergang i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. I nogle medlemsstater bliver mistænkte kun informeret mundtligt om deres processuelle rettigheder, og i andre medlemsstater er den skriftlige information teknisk og kompliceret og bliver kun givet, hvis der anmodes herom.

Baggrund

Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, giver EU mulighed for at vedtage foranstaltninger, der styrker EU-borgernes rettigheder, og som er i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, især privatpersoners rettigheder under straffesager.

Retten til en retfærdig rettergang og til forsvar er fastlagt i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Direktivet om ret til information under straffesager er andet trin i en række foranstaltninger, som skal skabe fælles EU-standarder i straffesager.

Den første foranstaltning, som vedrørte mistænktes ret til oversættelse og tolkning, er allerede blevet godkendt af Rådet (IP/10/1305). Den anden foranstaltning – meddelelsen om rettigheder – blev foreslået af Kommissionen i juli 2010 (IP/10/989) og er i dag blevet godkendt af Rådet for Den Europæiske Union De næste foranstaltninger, som Kommissionen har planlagt for 2011, bliver et direktiv om retten til en advokat og senere om retten til at kommunikere med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder.

For yderligere oplysninger

Webstedet "Justice Directorate-General Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar