Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Брюксел, 3 Декември 2010 г.

Право на справедлив процес: правителствата на държавите-членки на ЕС утвърждават закон, който гарантира правото на информация на заподозрените в наказателното производство

Само четири месеца след предложението на Комисията, днес държавите-членки на ЕС одобриха проектозакон, който гарантира правото на информация на обвиняемия в наказателните производства. ( вж. IP/10/989). Заподозрените в извършването на криминално деяние трябва да бъдат информирани за своите права на език, който разбират. Тази мярка ще гарантира, че държавите на ЕС ще предоставят на всяко задържано лице или субект на Европейска заповед за арест — декларация за правата, която изброява неговите основни права в рамките на наказателното производство. Комисията предостави на държавите-членки образец на декларацията, който ще бъде преведен на 22 езика. Предстои гласуване на мярката в Европейският парламент. Заедно с правото на устен и писмен превод (вж. IP/10/1305 и MEMO/10/351), правото на информация в наказателното производство е част от поредица мерки за справедлив процес, които имат за цел да се повиши доверието в единното пространство на правосъдие на ЕС.

„Днешното споразумение между министрите на правосъдието на ЕС по декларацията за правата е още една стъпка за това да се гарантира, че заподозрените лица могат да се възползват от правото си на справедлив процес по наказателно дело във всички държави на ЕС“, каза заместник-председателят Вивиан Редийнг, комисар на ЕС по правосъдието. „Изключително съм доволна от бързината, с която правителствата в ЕС реагираха във връзка с тази важна мярка. Убедена съм, че Европейският парламент ще пристъпи също толкова бързо към гласуването на тази важна мярка и ще позволи на гражданите действително да се възползват от нея. Ние наистина изграждаме единно пространство на правосъдие, което ще повиши взаимното доверие между гражданите и съдебните органи във всички 27 държави-членки. Така гарантираме, че минималните процесуални изисквания се спазват в целия ЕС.“

Веднъж приети, новите мерки са гаранция за това, че полицията и прокурорите ще предоставят на заподозрените лица информация за техните права. При задържане властите ще предоставят тази информация писмено — под формата на декларация за правата, която ще е написана на разбираем, ежедневен език. Декларацията ще се предоставя на заподозрените лица винаги в случай на задържане, независимо от това дали са я поискали изрично или не, като при необходимост ще бъде превеждана.

Декларацията за правата ще съдържа практическа информация за правата на обвиняемия, а именно:

  • правото на адвокатска защита;

  • правото на информация относно обвинението и, ако е необходимо, на достъп до материалите по делото;

  • правото на устен и писмен превод за тези, които не разбират езика на производството;

  • правото на незабавен съдебен процес след задържане.

Декларацията за правата ще помогне да бъдат избегнати съдебните грешки и да се намали броят на обжалванията. В неотдавнашен случай съдилищата на Обединеното кралство изпълниха Европейска заповед за арест, издадена от португалски съд, по отношение на британски гражданин. За изпълнението на заповедта, разпореждаща двугодишна присъда за лишаване от свобода, бяха необходими повече от 14 месеца и постановяването на шест съдебни решения. Правораздаването щеше да бъде по-бързо и по-евтино, ако информацията относно обвинението бе предоставена в самото начало на наказателното производство. Освен това щяха да бъдат избегнати излишни обжалвания.

Всяка година в ЕС се разглеждат повече от 8 милиона наказателни дела. Към настоящия момент вероятността гражданите да бъдат информирани за своите права при задържане и повдигане на обвинение е различна в държавите от ЕС, въпреки че всички 27 държави-членки на ЕС са се подписали под правото на справедлив процес съгласно Европейската конвенция за правата на човека. В някои държави-членки заподозрените получават единствено устна информация за своите процесуални права, а в други писмената информация е формална, сложна и се предоставя само при поискване.

Контекст

Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., позволява на ЕС да приема мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС в съответствие с Хартата за основните права на ЕС, особено в областта на правата на лицата в наказателни дела.

Правото на справедлив процес и правото на защита са уредени в членове 47 и 48 на Хартата за основните права на ЕС, както и в чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

Директивата относно правото на информация в рамките на наказателни производства е втората стъпка от поредицата мерки за установяването на общи стандарти на ЕС в областта на наказателните дела.

Първата мярка, която предоставя на заподозрените правото на устен и писмен превод получи вече одобрението на Съвета (IP/10/1305). Втората мярка – декларация за правата, бе предложена от Комисията през юли 2010 г. (IP/10/989) и днес бе одобрена от Съвета на Европейския съюз. Следващите мерки, които Комисията е запланувала да приеме през 2011 г., ще се съдържат в директива относно правото на адвокатска защита, последвана от мерки за правото на общуване с роднини, работодатели и консулски власти.

За повече информация

Новини от Главна дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет-страница на Вивиан Редийнг, заместник-председател и комисар на ЕС, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar