Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Brüssel, 2. detsember 2010

Liiklusohutus: EL võtab luubi alla välismaal liiklusõnnetusi põhjustavad juhid

Täna Brüsselis kohtunud transpordiministrid otsustasid karistada juhte, kes panevad välismaal olles toime liikluseeskirjade rikkumisi, sealhulgas nelja peamist rikkumist – lubatud sõidukiiruse ületamine, foori keelava tule eiramine, turvavöö kinnitamata jätmine ja sõiduki juhtimine alkoholijoobes, mis põhjustavad 75% surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas märkis: „Välismaal viibiv sõidukijuht paneb kolm korda sagedamini toime liikluseeskirjade rikkumisi kui kohalik juht. Paljud inimesed näivad arvavat, et välismaal viibides nende suhtes eeskirjad enam ei kehti. Minu sõnum on see, et liikluseeskirjad kehtivad ja me rakendame neid."

ELi andmetest nähtub, et välismaal viibivate sõidukijuhtide osa kogu liiklusest on 5%, kuid samas on nad süüdi umbes 15% kiiruseületamisega seotud rikkumistest. Enamik neist jääb karistamata, sest riikidel ei ole võimalik kodumaale pöördunud sõidukijuhte vastutusele võtta.

Ettepanekud

Liiklusohutuse valdkonnas karistuste piiriülest täitmist käsitleva direktiivi ettepaneku eesmärk on seda olukorda parandada. Ministrid on jõudnud kokkuleppele teksti osas, milles käsitletakse liiklusohutusele kõige drastilisemat mõju avaldavaid liikluseeskirjade rikkumisi, sealhulgas nelja peamist rikkumist, mis põhjustavad 75% surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest:

1. lubatud sõidukiiruse ületamine,

2. foori keelava tule eiramine,

3. turvavöö kinnitamata jätmine,

4. sõiduki juhtimine alkoholijoobes

ning

5. sõiduki juhtimine narkojoobes,

6. kiivri mittekasutamine,

7. operatiivsõidukitele ettenähtud sõiduraja ebaseaduslik kasutamine,

8. mobiiltelefoni ebaseaduslik kasutamine sõiduki juhtimise ajal.

Kuidas see toimib?

Ettepanekud võimaldaksid ELi sõidukijuhte identifitseerida ja seega ka vastutusele võtta rikkumiste eest, mis on toime pandud muus liikmesriigis kui sõiduki registrijärgne liikmesriik. Uued eeskirjad võimaldavad seada sisse elektroonilise andmevõrgu, mille kaudu riik, kus rikkumine toime pandi ja auto registrijärgne liikmesriik saavad andmeid vahetada. Kui sõidukiomaniku nimi ja aadress on teada, saadetakse talle rikkumise kohta teatis, mille vorm kehtestatakse kavandatava direktiiviga.

Seejärel teeb liikmesriik, kus rikkumine toime pandi, otsuse võetavate meetmete kohta. Direktiiviga ei ühtlustata rikkumise laadi ega rikkumiste puhul kohaldatavaid karistusi. Seega kohaldatakse nii rikkumise laadi kui ka karistuste suhtes jätkuvalt selle liikmesriigi siseriiklikke eeskirju, kus liikluseeskirjade rikkumine toime pandi.

Mis saab edasi?

Euroopa Parlamendi liikmed peavad õigusaktide ettepanekud hääletamise teel heaks kiitma, enne kui need saavad seaduse jõu. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega ELi õigusaktide ülevõtmiseks, enne kui need eeldatavasti 2013. aastal jõustuvad.

Taustteave:

2010. aasta juulis käivitatud ELi liiklusohutuse tegevusprogrammi eesmärk on vähendada surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu poole võrra aastaks 2020. Programmi üksikasjade kohta täpsema teabe saamiseks ning surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi riigiti käsitleva statistikaga tutvumiseks vt IP/10/970 and MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_et.htm

MEMO/10/642


Side Bar