Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

Bryssel den 2 december 2010

Forskning: OpenAIRE ger tillgång till EU-finansierade forskningsresultat

Europeiska kommissionen har i dag lanserat projektet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) som ger forskare, företag och allmänheten i EU fri tillgång till rapporter från forskning som finansierats med EU-medel. Lanseringen ägde rum vid Gents universitet i Belgien. OpenAIRE kommer att tillhandahålla ett nätverk av öppna arkiv med gratis internetbaserad tillgång till resultat som tagits fram av forskare med stöd från EU:s sjunde ramprogram och Europeiska forskningsrådet (EFR). De områden som framför allt berörs är hälsa, energi, miljö, vissa delområden inom informations- och kommunikationsteknik liksom forskningsinfrastruktur, samhällsvetenskap och humaniora samt temat vetenskap och samhälle. Detta innebär ett stort steg mot fullständig och öppen tillgång till forskningsrapporter, vilket t.ex. skulle kunna göra det möjligt för människor med sällsynta sjukdomar att få tillgång till de senaste medicinska rönen om dessa, eller förse forskare med nyheter på deras specialområden i realtid. Att öka Europas konkurrenskraft genom att utveckla forskningsinfrastrukturen och e-infrastrukturen, också när det gäller forskningsresultat, är en prioritet både inom den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) och inom initiativet Innovationsunionen (se IP/10/1288 och MEMO/10/473).

”Lanseringen av OpenAIRE är ett mycket konkret steg för att ge allmän tillgång till resultaten från den EU-finansierade forskningen, och det kommer att bli till nytta för oss alla,” sade Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande och ansvarig för den digitala agendan. ”Vetenskaplig information kan förändra våra liv till det bättre; den är alltför värdefull för att låsas in. Dessutom har allmänheten inom EU rätt att få tillgång till, och dra nytta av, kunskap som tagits fram med hjälp av allmänna medel."

”Forskarna behöver få tillgång till varandras resultat för att kunna forska vidare med maximal effektivitet,” sade Máire Geoghegan-Quinn, som är den EU-kommissionär som ansvarar för forskning, innovation och vetenskap. ”Industrin, och inte minst de små och medelstora företagen, måste veta hur man kommer åt relevanta forskningsresultat om de ska kunna bygga vidare på dem för att skapa arbetstillfällen och förbättra människors livskvalitet. OpenAIRE kommer att ge ett viktigt bidrag till en ökad spridning av vetenskapliga resultat i Europa och därigenom till utvecklingen av en verklig Innovationsunion."

Varje år publiceras i hela världen ungefär 2,5 miljoner forskningsartiklar i 25 000 sakkunnigbedömda tidskrifter och i konferenshandlingar. I dagsläget är bara 15–20 % av dessa artiklar tillgängliga genom öppna arkiv och tidskrifter. De övriga går bara att komma åt via system där man får betala för varje artikel man läser eller genom prenumeration på de tidskrifter där de publiceras. Den EU-finansierade OpenAIRE-infrastruktur som i dag lanserades vid universitetet i Gent i Belgien kan så småningom ge tillgång till alla rapporter och data som tagits fram av forskare som fått stöd från EU:s sjunde ramprogram för forskning, t.ex. via Europeiska forskningsrådet – och från senare ramprogram. Det sjunde ramprogrammet inleddes 2007, och sedan dess har ungefär 10 000 projekt beviljats stöd.

Forskare som är verksamma inom vissa områden och som får stöd från det sjunde ramprogrammet måste göra sina rapporter helt tillgängliga via öppna arkiv och utan någon tidsmässig eller geografisk begränsning. Detta gäller områdena hälsa, energi, miljö, informations- och kommunikationsteknik, forskningsinfrastruktur, samhällsvetenskap och humaniora samt temat vetenskap och samhälle. Omkring 20 % av alla projekt som får stöd från ramprogrammet omfattas av dessa villkor. Forskare inom andra områden kan också välja att göra sina rapporter tillgängliga via öppna arkiv.

OpenAIRE-projektet kan också leda till nya sätt att indexera, kommentera, beställa och koppla samman forskningsresultat – eller nya metoder för att göra allt detta automatiskt. Det kan i sin tur leda till utvecklingen av nya tjänster som kan kombineras med den informationsinfrastruktur som OpenAIRE redan ger tillgång till. Man har för projektets skull inrättat helpdeskar i 27 europeiska länder, och dessa består av ett nätverk av experter plus en portal med verktyg som ska underlätta för forskarna att göra sina artiklar tillgängliga via Internet.

Bakgrund

OpenAIRE har utvecklats ur ett pilotprojekt för öppen åtkomst som Europeiska kommissionen inledde i augusti 2008. När det gäller projekt som får stöd från det sjunde ramprogrammet måste sakkunnigbedömda forskningsrapporter läggas ut i öppna arkiv på Internet inom 6 eller 12 månader (beroende på forskningsområde) efter publicering.

OpenAIRE kompletterar andra typer av EU-finansierad forskningsinfrastruktur, t.ex. GÉANT (IP/10/1448), som ger europeiska forskare tillgång till ett höghastighetsnät för forskning, och PRACE (IP/10/706) som gäller användning av superdatorer för mycket krävande tillämpningar. Resultat och rapporter från EU-finansierad forskning hittar man också på webbplatsen för CORDIS (Gemenskapens informationstjänst för forskning och utveckling), CORDIS

Mer information om OpenAIRE finns på http://www.openaire.eu/


Side Bar