Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

V Bruseli 2. decembra 2010

Výskum: OpenAIRE otvorí prístup k výsledkom vedeckej práce v EÚ

Vďaka nástroju OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe – Infraštruktúra s otvoreným prístupom k výskumu v Európe), ktorý dnes na univerzite v belgickom Gente spustila Európska komisia, môžu výskumní pracovníci, podnikateľské subjekty a občania v EÚ využívať bezplatný a otvorený prístup k výskumným dokumentom financovaným EÚ. OpenAIRE bude poskytovať sieť otvorených archívov s bezplatným online prístupom k poznatkom, ku ktorým dospeli vedci vďaka grantom siedmeho rámcového programu (FP7) a Európskej rady pre výskum (ERC), a to najmä v oblasti zdravotníctva, energetiky, životného prostredia, časti informačných a komunikačných technológií a výskumných infraštruktúr, sociálnych a humanitných vied a vedy v spoločnosti. Ide o dôležitý krok smerom k plnému a otvorenému prístupu k vedeckým dokumentom, ktoré by napríklad pacientom so zriedkavými ochoreniami umožnili získať najnovšie výsledky lekárskeho výskumu alebo výskumní pracovníci by mohli získať aktuálne informácie o vývoji v ich odbore. Rozvoj výskumných infraštruktúr a elektronických infraštruktúr vrátane tých, ktoré obsahujú výsledky vedeckého výskumu, s cieľom podporovať konkurencieschopnosť Európy je jednou z priorít Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) a iniciatívy „Inovácia v Únii“ (pozri IP/10/1288 a MEMO/10/473).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Spustenie OpenAIRE znamená veľmi konkrétny krok smerom k spoločnému využívaniu výsledkov výskumu financovaného EÚ v prospech nás všetkých. Vedecké informácie majú moc zmeniť naše životy k lepšiemu, preto sú príliš vzácne na to, aby zostali ukryté. Okrem toho každý občan EÚ má právo na prístup k poznatkom vytvoreným s použitím verejných zdrojov a na ich využívanie.“

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Vedci potrebujú na maximálne využitie potenciálu ďalšej práce v rovnakej oblasti prístup k výsledkom výskumu. Subjekty z priemyselných odvetví a v neposlednom rade aj malé a stredné podniky potrebujú vedieť, kde môžu nájsť výsledky výskumu, ak sa o ne majú oprieť a vytvárať tak nové pracovné miesta a zlepšovať kvalitu života. OpenAIRE významným spôsobom prispeje k zlepšeniu obehu vedeckých poznatkov v Európe a tým aj k budovaniu skutočnej inovácie v Únii.“

Každý rok sa na celom svete spolu v 25 000 odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách uverejní približne 2,5 milióna vedeckých článkov. V súčasnosti je iba 15 až 20 % týchto článkov k dispozícii v archívoch s otvoreným prístupom alebo v časopisoch s otvoreným prístupom. Zvyšné informácie sú dostupné iba v rámci platieb za jednotlivé články alebo predplatného. Európskou úniou financovaná infraštruktúra OpenAIRE, ktorá bola spustená dnes na univerzite v belgickom Gente, by v konečnom dôsledku mohla sprístupniť všetky vedecké dokumentácie a údaje, ktoré vytvorili výskumní pracovníci financovaní zo siedmeho rámcového programu pre výskum (FP7) vrátane vedcov, ktorí získali granty prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC), a aj ďalšie údaje. Od roku 2007, kedy sa spustil FP7, sa takto financovalo asi 10 000 projektov.

Na základe podmienok grantov v rámci FP7 by mali výskumní pracovníci, ktorí získali finančné prostriedky EÚ v oblastiach zdravotníctva, energetiky, životného prostredia, informačných a komunikačných technológií, výskumných infraštruktúr, sociálnych a humanitných vied, ako aj v oblasti vedy v spoločnosti, uložiť celé znenie svojich výskumných publikácií do archívu s otvoreným prístupom, aby mohli byť kedykoľvek k dispozícii na celom svete. Ide asi o 20 % všetkých projektov financovaných v rámci FP7. Výskumní pracovníci v iných odboroch sa tiež môžu rozhodnúť sprístupniť svoje texty v archíve s otvoreným prístupom.

Výsledkom tohto projektu by mohli byť aj nové spôsoby indexácie, anotácie, objednávania a prepojovania výsledkov výskumu, ako aj nové spôsoby automatizácie týchto činností. To by mohlo podnietiť aj rozvoj nových služieb spojených s informačnou infraštruktúrou, ktorú poskytuje OpenAIRE. V rámci projektu fungujú v 27 európskych krajinách poradenské centrá pozostávajúce zo siete odborníkov a portálu s nástrojmi umožňujúcimi výskumným pracovníkom sprístupňovať svoje články online.

Kontext

OpenAIRE je výsledkom pilotnej iniciatívy Európskej komisie týkajúcej sa otvoreného prístupu, ktorá sa začala v auguste 2008. Pri projektoch financovaných v rámci siedmeho rámcového programu sa požaduje, aby sa ich odborne recenzované dokumenty uchovávali v online archívoch a aby sa k nim poskytol otvorený prístup do 6 až 12 mesiacov od uverejnenia v závislosti od tematickej oblasti.

Ide o doplnenie ďalších výskumných infraštruktúr financovaných EÚ ako napríklad GÉANT (IP/10/1448), ktorá poskytuje európskym vedcom vysokorýchlostnú výskumnú sieť a PRACE (IP/10/706), ktorá buduje superpočítačové kapacity pre veľmi náročné aplikácie. Výsledky a správy týkajúce sa výskumu financovaného EÚ sú k dispozícii aj na webovej stránke CORDIS (Informačná služba Spoločenstva pre výskum a vývoj).

Viac informácií o OpenAIRE je k dispozícii na webovej stránke

http://www.openaire.eu/.


Side Bar