Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

2010 m. gruodžio 2 d., Briuselis

Moksliniai tyrimai. OpenAIRE suteikia galimybę susipažinti su ES mokslinių tyrimų rezultatais

Naudodamiesi Gento universitete (Belgija) šiandien pradedančia veikti Europos Komisijos sukurta Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra OpenAIRE, Europos mokslininkai, verslo įmonės ir piliečiai gali nevaržomai susipažinti su dokumentais, kuriuose pristatomi ES finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai. OpenAIRE – tai tinklas atvirų saugyklų, kuriose internetu galima susipažinti su dotacijas pagal Septintąją bendrąją programą ir iš Europos mokslinių tyrimų tarybos gaunančių mokslininkų darbais, visų pirma sveikatos, energetikos, aplinkos, informacinių ir ryšių technologijų, mokslinių tyrimų infrastruktūros, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Tai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti galimybę visapusiškai ir atvirai susipažinti su moksliniais darbais. Tai galėtų būti aktualu pvz., retomis ligomis sergantiems piliečiams, norintiems sužinoti apie naujausius su jų liga susijusių medicinos mokslinių tyrimų rezultatus, arba naudinga mokslininkams, norintiems sužinoti apie naujausius įvykius jų veiklos srityje. Mokslinių tyrimų infrastruktūros arba e. infrastruktūros, įskaitant skirtąją mokslinių tyrimų rezultatams, plėtojimas siekiant didinti Europos konkurencingumą yra vienas iš Europos skaitmeninės darbotvarkės (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) ir iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ prioritetų (žr. IP/10/1288 ir MEMO/10/473).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Sukurta Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra OpenAIRE – labai konkretus visiems naudingas žingsnis siekiant dalytis ES finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatais. Mokslinė informacija gali padėti gerinti mūsų gyvenimo kokybę, todėl ji labai vertinga ir turi būti prieinama. Be to, kiekvienas ES pilietis turi teisę susipažinti su informacija, parengta naudojantis viešiosiomis lėšomis, ir ja pasinaudoti.“

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Mokslininkams būtina susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, kad galėtų visapusiškai išnaudoti darbo tose pačiose srityse galimybes. Kad būtų kuriamos naujos darbo vietos ir gerėtų gyvenimo kokybė, pramonės sektoriams ir, žinoma, mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtina žinoti, kur galima rasti mokslinių tyrimų rezultatų. OpenAIRE yra svarbus įnašas, padėsiantis gerinti mokslinės informacijos sklaidą Europoje ir taip iš tiesų kurti inovacijų Sąjungą.“

Kasmet recenzuojamuose leidiniuose ir per konferencijas visame pasaulyje paskelbiama apie 2,5 mln. mokslinių straipsnių. Šiuo metu tik 15–20 % šių straipsnių prieinami laisvosios prieigos saugyklose arba atvirosios prieigos žurnaluose. Su likusiais straipsniais susipažinti galima tik už tam tikrą mokestį arba leidinį prenumeruojant. Gento universitete ES lėšomis sukurta ir veikianti Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra OpenAIRE suteiks galimybę susipažinti su visais moksliniais straipsniais ir duomenimis, kuriuos parengė ES septintosios bendrosios programos ir Europos mokslinių tyrimų tarybos lėšomis ir kitais būdais remiami mokslininkai. Nuo 2007 m., kai pradėta Septintoji bendroji programa, finansuota apie 10 000 projektų.

Laikydamiesi minėtos programos sąlygų, sveikatos, energetikos, aplinkos, informacinių ir ryšių technologijų, mokslinių tyrimų infrastruktūros, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslininkai, gaunantys ES finansavimą, turėtų visus mokslinių straipsnių tekstus perduoti į atvirosios prieigos saugyklą, kad su jais bet kada susipažinti galėtų visi norintys. Apie 20 % pagal Septintąją bendrąją programą finansuojamų projektų vykdoma minėtose srityse. Kitų sričių mokslininkai taip pat galės nuspręsti, ar pateikti straipsnius atvirosios prieigos saugykloje.

Įgyvendinus projektą galėtų būti parengtas pagrindas naujiems mokslinių tyrimų rezultatų indeksavimo, anotavimo, klasifikavimo ir susiejimo būdams ir šių funkcijų automatizavimo metodams. Tai galėtų paskatinti kurti naujas papildomas su atvirosios prieigos infrastruktūra susijusias paslaugas. Pagal projektą 27 valstybėse narėse sukurta pagalbos tarnyba, kurią sudaro specialistų tinklas ir svetainė su įrankiais, kuriais naudodamiesi mokslininkai savo straipsnius gali skelbti internete.

Pagrindiniai faktai

OpenAIRE sukurta Europos Komisijai 2008 m. rugpjūčio mėn. pradėjus įgyvendinti bandomąją atvirosios prieigos iniciatyvą. Reikalauta, kad recenzuojami straipsniai, parengti pagal Septintosios bendrosios programos lėšomis finansuojamus projektus, atsižvelgiant į temas, per 6–12 mėnesių nuo straipsnio paskelbimo būtų pateikti interneto saugykloms ir jose būtų prieinami visiems.

Šia infrastruktūra papiIdoma kita ES lėšomis finansuojama mokslinių tyrimų infrastruktūra, pvz., GÉANT (IP/10/1448) – didelės spartos mokslinių tyrimų tinklas, kuriuo gali naudotis Europos mokslininkai, ir PRACE (IP/10/706), kurią įgyvendinant kuriami sudėtingoms taikomosioms programoms reikalingi superkompiuterių pajėgumai. ES finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatus ir ataskaitas galima rasti CORDIS – Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinėje tarnyboje.

Daugiau informacijos apie OpenAIRE galima rasti adresu http://www.openaire.eu/.


Side Bar