Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

Brüssel, 2. detsember 2010

Teadustöö: OpenAIRE avab juurdepääsu ELi teadusuuringute tulemustele

ELi teadlastel, ettevõtjatel ja elanikel on nüüd vaba ja avatud juurdepääs ELi rahastatud teadusuuringute materjalidele. Seda tänu Euroopa teadlastele mõeldud avatud juurdepääsu infrastruktuurile OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), mille Euroopa Komisjon avab täna Belgias Genti Ülikoolis. OpenAIRE kujutab endast avatud hoidlate ehk repositooriumite võrgustikku, mis pakub sidusjuurdepääsu seitsmenda raamprogrammi ja Euroopa teadusnõukogu stipendiaatide teadustööle tervishoiu, energeetika, keskkonna, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, teadusuuringute infrastruktuuride, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. See on oluline samm, millega püütakse luua täielik ja avatud juurdepääs teadusmaterjalidele. Nii võib näiteks haruldast haigust põdev haige saada ülevaate hiljutiste meditsiiniuuringute tulemustest, samuti annab see teadlastele võimaluse jälgida oma teadusvaldkonna arenguid reaalajas. Teadusuuringute infrastruktuuride ja e-infrastruktuuride, sh teadusuuringute tulemuste infrastruktuuride arendamine konkurentsivõime tõstmiseks on üks prioriteete nii Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) kui ka juhtalgatuses „Innovatiivne liit” (vt IP/10/1288 ja MEMO/10/473).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „OpenAIRE'i käivitamine on konkreetne tegu ELi rahastatava teadustegevuse tulemuste jagamiseks ning sellest saadav kasu peaks olema mitmepoolne. Teadusalane teave on jõud, mis võib muuta meie elu paremaks ning see on liiga väärtuslik, et seda vaka all hoida. Lisaks sellele on igal ELi kodanikul õigus pääseda juurde teadustöödele, mis on tehtud ühiskondlikke vahendeid kasutades, samuti on neil õigus teadustöödest kasu saada.

Teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Kui teadlased tahavad edaspidi oma teadusuuringu võimalusi maksimaalselt ära kasutada, peab neil olema juurdepääs teiste teadusuuringute tulemustele samas valdkonnas. Tööstusettevõtted, sh VKEd, kes tahavad end laiendada, luua uusi töökohti ja parandada elukvaliteeti, peavad teadma, kust teadustulemusi leida. OpenAIRE'ist saab oluline hoob, mis paneb teadusteabe Euroopas liikuma ning aitab välja arendada tõeliselt innovatiivse liidu.”

Iga päev avaldatakse maailmas 25 000 eelretsenseeritavas ajakirjas ja konverentsitoimetises ligikaudu 2,5 miljonit teadusartiklit. Praegu on juba 15–20% neist artiklitest vaba juurdepääsuga hoidlates (OA repositoorium) või ajakirjades (OA ajakirjad). Ülejäänud materjale saab kasutada lugemiskorra eest makstes või avaldatud materjali tellimuse eest makstes. ELi rahastatav OpenAIRE'i infrastruktuur, mis käivitati täna Belgias Genti ülikoolis, avab juurdepääsu kõigile teadusmaterjalidele ja andmetele, mille on koostanud ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi stipendiumi saavad teadlased, sealhulgas Euroopa teadusnõukogu stipendiumit ja muid stipendiume saavad teadlased. Alates 2007. aastast, kui seitsmes raamprogramm käivitati, on rahastatud üle 10 000 projekti.

Seitsmenda raamprogrammi stipendiumite nõuete kohaselt peavad teadlased, keda on tervishoiu, energeetika, keskkonna, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, teadusuuringute infrastruktuuride, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas ELi vahenditest rahastatud, panema oma avaldatud teadustöö tervikteksti repositooriumisse ja tegema selle pidevalt kättesaadavaks kogu maailmale. Seitsmenda raamprogrammi vahenditest on rahastatud ligikaudu 20% kõikidest projektidest. Muude valdkondade teadusuurijad võiksid samuti kaaluda võimalust oma tekstid repositooriumisse üles panna.

Projekt võib aidata jõuda uute viisideni, kuidas teadustöö tulemusi indekseerida, neile viidata, neid tellida ja linkida, samuti uute meetoditeni, mis aitaks kõike seda automaatseks muuta. See võiks käivitada uute tippteenuste arengu OpenAIRE'i infoinfrastruktuuris. Projekti katab 27s Euroopa riigis kättesaadav kasutajatugi, mis koosneb erialainimeste võrgustikust ja töövahendite portaalist, mis peaks aitama teadusuurijatel oma artikleid võrku üles panna.

Taustteave

OpenAIRE pärineb Euroopa Komisjoni avatud juurdepääsu pilootalgatusest, mis käivitati augustis 2008. Seitsmenda raamprogrammi rahastatud projektide puhul tuleb panna oma eelretsenseeritud materjalid võrku üles ja tagada neile avatud juurdepääs kuue või kaheteistkümne kuu jooksul pärast avaldamist, olenevalt teemavaldkonnast.

OpenAIRE on täienduseks muudele ELi rahastatavatele teadusuuringute infrastruktuuridele nagu Euroopa teadlaste jaoks loodud teadusuuringute kiire andmesidevõrk GÉANT (IP/10/1448) ja projekt PRACE (IP/10/706), mille raames arendatakse välja superarvutirakenduste võimekust kõrgjõudlusega andmetöötluse jaoks. ELi rahastatavate teadusuuringute tulemused ja nende kohta käivad aruanded on kättesaadavad ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistuses CORDIS.

Rohkem teavet OpenAIRE'i kohta: http://www.openaire.eu/


Side Bar