Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

Bruxelles, den 2. december 2010

Forskning: OpenAIRE giver fri adgang til EU-forskningsresultater

Forskere, virksomheder og almindelige borgere får gratis fri adgang til artikler om EU-finansieret forskning gennem OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), som Europa-Kommissionen har startet i dag på universitetet i Gent i Belgien. OpenAIRE er et net af åbne dokumentsamlinger, der giver fri online adgang til viden, som forskere, der har modtaget stipendier under syvende rammeprogram (RP7) eller Det Europæiske Forskningsråd (EFR), har tilvejebragt bl.a. inden for sundhed, energi, miljø, dele af informations- og kommunikationsteknologi og forskningsinfrastrukturer, samfundsvidenskaber, humaniora samt forholdet mellem videnskab og samfund. Det er et stort skridt fremad mod ubegrænset åben adgang til videnskabelige artikler, som fx kan give patienter med sjældne sygdomme kendskab til de seneste resultater af den medicinske forskning og holde forskere ajour med den allerseneste udvikling på deres område. Udvikling af forskningsinfrastrukturer og e-infrastruktur, bl.a. til formidling af forskningsresultater, for at styrke Europa konkurrenceevne er en af prioriteterne i både den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) og Innovation i EU-initiativet (se IP/10/1288 og MEMO/10/473).

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde i den forbindelse: "Igangsætningen af OpenAIRE er et helt konkret skridt i retning af at delagtiggøre alle i resultaterne af EU-finansieret forskning til gavn for alle. Videnskabelig information kan i nogle tilfælde forbedre vores liv radikalt og er alt for værdifuld til at være låst inde. Og alle EU's borgere har ret til at få adgang til og drage nytte af viden, der er frembragt med offentlige midler."

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtalte: "Forskere må have adgang til forskningsresultater, hvis de vil maksimere mulighederne for mere arbejde på samme område. Erhvervslivet, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, har brug for at vide, hvor de kan finde forskningsresultater, hvis de skal kunne bruge dem som grundlag for at skabe nye arbejdspladser og højne livskvaliteten. OpenAIRE kommer til at yde et stort bidrag til at forbedre formidlingen af videnskabelig viden i Europa og dermed fremme innovation i EU."

Hvert år offentliggøres der på verdensplan ca. 2,5 mio. forskningsartikler i 25 000 peer-review-tidsskrifter og konferenceberetninger. I dag findes kun 15-20 % af dem i frit tilgængelige dokumentsamlinger eller tidsskrifter. Resten er der kun adgang til via pay per read-ordninger eller ved at betale for et abonnement på publikationen. Den EU-finansierede OpenAIRE-infrastruktur, som sættes i gang i dag på universitetet i Gent i Belgien, kan på længere sigt give adgang til alle forskningsartikler og –data, som produceres af forskere, der modtager finansiering over EU's syvende rammeprogram, herunder forskerstipendiater under Det Europæiske Forskningsråd (EFR). Siden RP7 begyndte i 2007 er der givet støtte til omkring 10 000 projekter.

Efter reglerne for tildeling af RP7-midler skulle forskere, der modtager EU-støtte inden for sundhed, energi, miljø, informations- og kommunikationsteknologi, forskningsinfrastrukturer, samfundsvidenskaber, humaniora og forholdet mellem videnskab og samfund, lægge deres forskningspublikationer i fuldtekst ind i en frit tilgængelig dokumentsamling, så der derefter er adgang til dem i hele verden. Det gælder ca. 20 % af alle RP7-finansierede projekter. Forskere på andre områder kan også vælge at lægge deres tekst ind i den frit tilgængelige samling.

Projektet kan muligvis også føre til nye måder til at indeksere, kommentere, ordne og sammenknytte forskningsresultater på - og nye metoder til automatisering af alt det. Det kan udløse udvikling af nye tjenester i tilgift til den informationsinfrastruktur, som OpenAIRE stiller til rådighed. Til projektet hører også et helpdesk i 27 europæiske lande, som består af et net af eksperter og en portal med værktøjer, som kan hjælpe forskere med at gøre deres artikler tilgængelige online.

Baggrund

OpenAIRE har sin oprindelse i et pilotinitiativ om fri tilgængelighed, som Europa-Kommissionen satte i gang i august 2008. Det forlanges, at projekter, der finansieres under RP7, lægger peer-review-artikler ind i online-dokumentsamlinger og gør dem frit tilgængelige senest 6-12 måneder efter offentliggørelsen, afhængigt af emnet.

Det supplerer andre EU-finansierede forskningsinfrastrukturer såsom GÉANT (IP/10/1448), som stiller et højhastighedsforskningsnetværk til rådighed for europæiske forskere, og PRACE (IP/10/706), som udvikler supercomputerkapacitet til meget krævende anvendelser. Resultater fra og rapporter om EU-finansieret forskning findes også på CORDIS, der er EU's forsknings- og udviklingsinformationsservice.

Der er mere om OpenAIRE på http://www.openaire.eu/.


Side Bar