Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

V Bruseli 2. decembra 2010

Avila získala historicky prvé európske ocenenie pre mestá prispôsobené postihnutým

Avila, španielske mesto známe svojimi stredovekými hradbami, dnes získala historicky prvé ocenenie za zlepšenie prístupnosti mesta pre ľudí so zdravotným postihnutím. Európska komisia udelila Avile cenu Access●City 2011. Cieľom tohto každoročného oceňovania je odmeniť úsilie o zlepšenie prístupnosti mestského prostredia a podporiť vyrovnanie podmienok, aby sa do života v meste mohli zapájať aj ľudia so zdravotným postihnutím. Komisia pochválila plán, ktorý Avila realizuje d roku 2002 a ktorý sa zameriava na zlepšenie prístupnosti verejných budov a motivuje k iniciatíve súkromný sektor. Okrem toho boli vybudované prístupné zariadenia pre turistov a zlepšené pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutím priamo v organizáciách pre zdravotne postihnutých a starších ľudí. Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová a jej kráľovská výsosť belgická princezná Astrid slávnostne odovzdali ocenenie v Bruseli pri príležitosti Európskeho dňa ľudí s postihnutím (3. decembra). Je to jedna z akcií v rámci novej stratégie Komisie zameranej na bezbariérovú Európu pre zdravotne postihnutých (pozri IP/10/1505).

„Rada by som zablahoželala Avile a ostatným finalistom k ich odhodlaniu vybudovať bezbariérové mestské prostredie,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Ľudia s postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní, ale prístupnosť je podmienkou, aby mohli tieto práva využívať. Preto je práve prístupnosť ústredným prvkom našej stratégie budovania bezbariérovej Európy. Cena Access●City zviditeľňuje mestá, ktoré preukázali najväčšie úsilie o zlepšenie prístupnosti. Táto pocta by mala inšpirovať a motivovať mestá, ktoré ešte majú čo doháňať.“

Cieľom ceny Access●City je propagovať iniciatívy za zlepšenie prístupnosti európskych miest pre postihnutých. Je vyjadrením uznania voči snahám a dosiahnutým výsledkom pri zlepšovaní prístupnosti v týchto oblastiach: stavby a verejné priestranstvá, doprava a súvisiaca infraštruktúra, informácie a komunikácia (vrátane informačných a komunikačných technológií) a verejné zariadenia a služby.

Európska porota vybrala Avilu pre jej komplexný plán, vysokú úroveň politického odhodlania, doterajší pokrok a účinné zapojenie ľudí s postihnutím do tohto procesu.

Komisia vyhlásila súťaž o prvú cenu Access City v júli 2010. Prihlásiť sa mohli mestá EÚ s vyše 50 tisíc obyvateľmi, ktorých je len niečo vyše 1 000. Komisia hodnotila 66 oprávnených prihlášok z 19 členských štátov.

Celoeurópska porota potom vybrala týchto štyroch finalistov: Avila, Barcelona (Španielsko), Kolín (Nemecko) a Turku (Fínsko). Ostatní traja finalisti takisto vypracovali komplexné plány riešenia prístupnosti v štyroch súťažných oblastiach:

  • Barcelona pri zlepšovaní prístupnosti uplatňuje prístup „dizajn pre všetkých“ s dôrazom na stavby a dopravné zariadenia vrátane prístupných automatov na lístky, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s postihnutými ľuďmi.

  • Kolín preukazuje silné politické odhodlanie zlepšiť prístupnosť už od roku 2004 a do tohto úsilia zapája viacero mestských útvarov s jasne pridelenou zodpovednosťou a pod spoločnou koordináciou vrátane špeciálnej odbornej prípravy pre dizajnérov a zamestnancov stavebného dohľadu.

  • Turku vypracovalo komplexný plán zlepšovania prístupnosti, ktorý zahŕňa účinnú stratégiu angažujúcu ľudí s postihnutím, aby sa zapojili do výstavby tohto menšieho historického mesta, ktoré čelí výzvam z hľadiska prístupnosti najmä v oblasti stavieb.

Kontext

„Bezbariérovosť“ znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnako ako iní ľudia prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave, informačným a komunikačným technológiám a systémom, ako aj k iným zariadeniam a službám.

Zlepšovanie prístupnosti pre ľudí s postihnutím je jednou z kľúčových akcií európskej stratégie pre občanov so zdravotným postihnutím 2010 – 2020, ktorá bola prijatá v novembri 2010 (pozri IP/10/1505 a MEMO/10/578).

Ďalšie informácie

Cena Access●City

www.accesscityaward.eu

Európsku stratégia pre občanov so zdravotným postihnutím 2010 – 2020 „Obnovený záväzok na vytvorenie bezbariérovej Európy“ a podkladové dokumenty možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar