Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Bruksela, dnia 2 grudnia 2010 r.

Pierwszy europejski tytuł miasta przyjaznego niepełnosprawnym zdobywa Avila

Hiszpańskie miasto Avila, znane ze swych średniowiecznych murów, zdobyło dziś przyznaną po raz pierwszy europejską nagrodę za ułatwianie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej. Komisja Europejska przyznała Avili nagrodę Access●City Award za 2011 r. Wyróżnienie to, przyznawane corocznie, ma na celu nagrodzenie wysiłków na rzecz poprawy dostępu do przestrzeni publicznej w środowisku miejskim oraz wspieranie jednakowego udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym. Komisja doceniła plan Avili, tworzony od 2002 r., obejmujący poprawę dostępności budynków publicznych i zachęty dla podejmowania prywatnych inicjatyw. Avila stworzyła również dostępną infrastrukturę turystyczną i zwiększyła możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy, współpracując bezpośrednio z organizacjami zajmującymi się kwestiami osób niepełnosprawnych i starszych. Nagrodę wręczyły w Brukseli wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. Sprawiedliwości, oraz Jej Królewska Wysokość Księżniczka Astrid Belgijska na uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego dnia 3 grudnia. Działanie to wpisuje się w nową strategię Komisji na rzecz Europy bez barier dla niepełnosprawnych (zob. IP/10/1505).

„Chciałabym pogratulować Avili i innym miastom-finalistom za ich zaangażowanie na rzecz pozbawionego barier środowiska miejskiego” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. Sprawiedliwości. „Niepełnosprawni mają te same prawa co inni, jednak aby z nich korzystać, muszą mieć dostęp do przestrzeni publicznej. Dlatego właśnie jest to najważniejszym punktem naszej strategii budowania Europy bez barier. Nagroda Access●City Award wyróżnia te miasta, które włożyły najwięcej wysiłku w poprawę dostępności. Mamy nadzieję, że wyróżnienie to zainspiruje i zmotywuje miasta, które są na początku tej drogi”.

Nagroda Access●City Award wspiera inicjatywy mające na celu poprawę dostępu do przestrzeni publicznej w miastach europejskich. Nagradza wysiłki i osiągnięcia w tym zakresie w czterech kategoriach: budynki i przestrzeń publiczna; transport i związana z nim infrastruktura; informacja i komunikacja (w tym technologie informacyjno-komunikacyjne); oraz infrastruktura i usługi publiczne.

O wyborze Avili przez europejskie jury zdecydowały jej szeroko zakrojony plan, duże zaangażowanie polityczne, już osiągnięte postępy i skuteczne zaangażowanie osób niepełnosprawnych.

Konkurs na pierwszą nagrodę Access●City Award został ogłoszony przez Komisję w lipcu 2010 r. Do konkursu mogły zgłaszać się miasta UE liczące ponad 50 tys. mieszkańców – jest ich niewiele ponad 1000. Komisja rozpatrzyła 66 ważnych zgłoszeń z 19 państw członkowskich.

Następnie europejskie jury wyłoniło czterech finalistów: Avilę, Barcelonę (Hiszpania), Kolonię (Niemcy) i Turku (Finlandia). Pozostali trzej finaliści również przygotowali rozległe plany rozwiązania problemu dostępności w czterech kategoriach konkursu:

  • Barcelona stosuje „projektowanie uniwersalne” w celu poprawy dostępności, koncentrując się przede wszystkim na budynkach i infrastrukturze transportowej, wprowadzając np. łatwo dostępne drukarki biletowe zaprojektowane z udziałem niepełnosprawnych;

  • Kolonia od 2004 r. wykazuje duże zaangażowanie polityczne na rzecz poprawy dostępności; wiele departamentów administracji miejskiej ma jasno określone zadania w tym zakresie i ściśle ze sobą współpracuje, organizując np. specjalne szkolenia dla projektantów budynków administracji i pracowników nadzoru budowlanego;

  • szeroko zakrojony program poprawy dostępności w Turku stanowi skuteczną strategię działania z dużym udziałem osób niepełnosprawnych w tym niedużym zabytkowym mieście zmagającym się z trudnymi warunkami dostępu do przestrzeni publicznej, szczególnie w zakresie budynków.

Kontekst

„Dostępność” oznacza dostęp osób niepełnosprawnych, na równych prawach z innymi, do środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych obiektów i usług.

Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych jest jednym z najważniejszych założeń Europejskiej strategii w zakresie niepełnosprawności na lata 2010-2020, przyjętej w listopadzie 2010 r. (zob. IP/10/1505 i MEMO/10/578).

Więcej informacji

Nagroda Access●City Award

www.accesscityaward.eu

Europejska strategia w zakresie niepełnosprawności na lata 2010-2020 „Odnowione zobowiązanie na rzecz Europy bez barier” oraz dokumenty uzupełniające dostępne są pod poniższym adresem:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar