Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Bryssel den 1 december 2010

Skatter: Kommissionen inleder diskussion om momsens framtid

Europeiska kommissionen inledde i dag ett omfattande offentligt samråd om hur EU:s system för mervärdesskatt (moms) kan stärkas och förbättras för att gynna medborgare, företag och medlemsländer. Syftet är att ge alla berörda parter chansen att uttrycka sina tankar och synpunkter kring nuvarande problem med momsen, och hur dessa problem kan bemötas. Kommissionen kommer sedan att använda sig av återkopplingen från samrådet för att besluta om hur man bäst går till väga för att skapa ett stabilare och effektivare momssystem för framtiden.

– Vi behöver ett momssystem för 2000-talet som är enkelt, modernt och effektivt. Moms betalas av konsumenter, samlas in av företag och är en viktig inkomstkälla för medlemsländerna, så alla har intresse av denna skatt. Jag uppmanar människor att göra sina röster hörda i det här samrådet så att vi kan se till att det framtida momssystemet fungerar bättre för alla, säger Algirdas Šemeta, kommissionär för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning.

Varför måste momssystemet ses över?

Moms introducerades i EU för mer än fyrtio år sedan, då marknaden såg väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. Trots att man över åren försökt att successivt modernisera och förenkla momssystemet är det tydligt att systemet inte längre passar en tjänstedriven, teknikbaserad och modern ekonomis behov. Det nuvarande momssystemets komplexitet skapar onödiga kostnader och bördor för skattebetalare och myndigheter, och hinder för den inre marknaden. Dessutom gör vissa inre svagheter momssystemet sårbart för bedrägeri och skatteflykt. Därför måste momssystemet ses över grundligt.

Varför nu?

Den nuvarande ekonomiska situationen har kastat ljus över momsens viktiga inverkan för att trygga ekonomisk stabilitet och tillväxt. Moms är en viktig inkomstkälla för medlemsländer (upp till 20 % av de totala skatteintäkterna). Den kan förväntas bli ännu viktigare eftersom lågkonjunkturen och de åldrande befolkningarna påverkar andra inkomstkällor. Dessutom visar ekonomiska undersökningar att konsumtionsskatter är bland de mest tillväxtvänliga och att ett stabilt momssystem skulle kunna medverka till ekonomisk förnyelse i Europa. Därför är det mycket viktigt att se till att EU:s momssystem fungerar väl och ger önskade resultat.

Vad är grönboken?

Grönboken ställer frågor under ett fåtal huvudrubriker för att hålla samrådet så öppet som möjligt för olika åsikter och idéer. Först ställs frågan om i fall det nuvarande momssystemets grundprinciper borde undersökas och om varor och tjänster borde beskattas i det medlemsland de härrör från eller där de säljs. Sedan ser man i grönboken över specifika frågor som kommit upp under åren. Exempelvis om reducerade momsskattesatser fortfarande är relevanta i dag, om reglerna för avdrag är tillräckligt neutrala, om och på vilket sätt systemet kan göras mer säkert mot bedrägerier och hur den administrativa bördan kan minskas i momstransaktioner. Slutligen tillfrågas deltagare i samrådet om och på vilket sätt uppbörden av moms kan förbättras för att tillsluta det momsgap på 100 miljarder euro som i dag finns inom EU. Grönboken uppmuntrar alla synvinklar och samrådet begränsas inte till de ställda frågorna. Deltagare uppmanas att ta upp alla frågor de anser kan vara relevanta för momsens framtid.

Nästa steg

Kommissionen bjuder in alla intresserade att delta i det offentliga samrådet, som kommer att vara öppet till den 31 maj 2011. Utifrån återkopplingen kommer kommissionen att presentera det framtida momssystemets prioriteringar i ett meddelande i slutet av 2011.

För MEMO, se: MEMO/10/633

Ytterligare information om grönboken, liksom dess tekniska bilaga, finns på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar