Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

V Bruseli 1. decembra 2010

Dane: Komisia otvára diskusiu o budúcnosti dane z pridanej hodnoty (DPH)

Európska komisia dnes začala rozsiahlu verejnú konzultáciu o tom, ako sa dá posilniť a zlepšiť systém dane z pridanej hodnoty EÚ v prospech občanov, podnikov a členských štátov. Jej cieľom je poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám príležitosť na vyjadrenie svojich názorov týkajúcich sa súčasných problémov v súvislosti s DPH a ich riešení. Komisia využije informácie získané z tejto konzultácie pri rozhodovaní o najlepšej koncepcii vytvárania stabilnejšieho, odolnejšieho a efektívnejšieho systému DPH pre budúcnosť.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane uviedol: „Potrebujeme systém DPH pre 21. storočie: jednoduchý, moderný a efektívny. DPH platia občania, vyberá sa od podnikov a je hlavným zdrojom príjmu členských štátov, takže každý je na nej zainteresovaný. Chcel by som vyzvať ľudí, aby sa zapojili do tejto konzultácie s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie budúceho systému DPH pre všetkých.

Prečo treba systém DPH prehodnotiť?

DPH bola zavedená v EÚ pred viac ako 40 rokmi v čase, keď trh vyzeral úplne inak ako v súčasnosti. Napriek úsiliu v predchádzajúcich rokoch o postupnú modernizáciu a zjednodušenie systému DPH je zrejmé, že tento režim už nespĺňa potreby moderného hospodárstva založeného na poskytovaní služieb a technológiách. Komplexnosť súčasného systému DPH vytvára zbytočné náklady a zaťaž daňových poplatníkov a správ, ako aj prekážky jednotného trhu. Okrem toho niektoré slabé stránky v rámci systému DPH vedú k jeho zraniteľnosti voči podvodom a daňovým únikom. Preto je potrebné systém DPH od základu prehodnotiť.

Prečo teraz?

Súčasná hospodárska situácia poukázala na dôležitú úlohu, ktorú zohráva DPH pri zabezpečovaní stability a rastu hospodárstva. DPH je hlavným zdrojom príjmu členských štátov (predstavuje až 20 % celkových príjmov z daní). Dá sa očakávať, že jej význam bude ďalej rásť, keďže recesia a starnúce obyvateľstvo majú negatívny vplyv na iné zdroje príjmu. Okrem toho z ekonomických štúdií vyplýva, že spotrebné dane patria medzi dane, ktoré najviac podporujú rast, a že odolný systém DPH by mohol prispieť k hospodárskemu oživeniu v Európe. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť, aby bol systém DPH EÚ funkčný v celom rozsahu a aby sa využil jeho celý potenciál.

Čo je zelená kniha?

Zelená kniha obsahuje otázky v rámci niekoľkých široko koncipovaných kapitol, pričom sa zachováva čo najväčšia otvorenosť konzultácie voči všetkým myšlienkam a názorom. V úvode sa venuje otázke potreby prehodnotenia hlavných zásad súčasného systému DPH a otázke, či sa tovar a služby majú zdaňovať v členskom štáte, odkiaľ pochádzajú, alebo v členskom štáte, kde sa predávajú. Potom sa zelená kniha zaoberá špecifickými otázkami, ktoré boli nastolené postupom času. Patria sem otázky ďalšej relevantnosti znížených sadzieb DPH, dostatočnej neutrality pravidiel odpočítania daní a možnosti zvýšenia odolnosti systému voči podvodom a spôsobu obmedzenia byrokracie pri transakciách, na ktoré sa vzťahuje DPH. Nakoniec majú účastníci konzultácie odpovedať na otázku, či a ako by sa mohol zlepšiť výber DPH, aby sa nahradil súčasný výpadok DPH v EÚ vo výške 100 miliárd EUR. Zelená kniha podnecuje všetky názory a konzultácia sa neobmedzuje iba na otázky uvedené v nej. Účastníci konzultácie sa fakticky vyzývajú, aby uviedli akékoľvek iné otázky, ktoré by podľa nich mohli súvisieť s budúcnosťou DPH.

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby prispeli k verejnej konzultácii, ktorá bude otvorená do 31. mája 2011. Komisia na základe poznatkov z konzultácie predloží priority týkajúce sa budúceho systému DPH v oznámení koncom roka 2011.

MEMO, pozri: MEMO/10/633

Ďalšie informácie o zelenej knihe, ako aj technickú prílohu nájdete na webovej stránke: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar