Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Bryssel 1. joulukuuta 2010

Verotus: komissio pyytää kommentteja arvonlisäveron tulevaisuudesta

Euroopan komissio käynnisti tänään mittavan julkisen kuulemisen siitä, kuinka EU:n arvonlisäverojärjestelmää voidaan lujittaa ja parantaa siten, että sekä kansalaiset, yritykset että jäsenvaltiot hyötyisivät siitä. Tarkoituksena on antaa kaikille sidosryhmille tilaisuus esittää ideoitaan ja näkemyksiään alv:hen tällä hetkellä liittyvistä ongelmista ja ratkaisuista kyseisiin ongelmiin. Komissio aikoo käyttää julkisen kuulemisen yhteydessä annettavaa palautetta lähtökohtana tehdessään päätöstä siitä, mikä olisi tulevaisuuden kannalta paras tapa vakauttaa, vahvistaa ja tehostaa alv-järjestelmää.

2000-luvun alv-järjestelmän on oltava yksinkertainen, nykyaikainen ja tehokas. Alv vaikuttaa kaikkien osapuolten intresseihin, sillä kansalaiset maksavat alv:tä, yritykset kantavat sitä ja se kuuluu jäsenvaltioiden tärkeimpiin tulonlähteisiin. Onkin erittäin tärkeää, että mahdollisimman monet tahot osallistuvat nyt käynnistettävään julkiseen kuulemiseen, sillä vain siten saadaan varmuus siitä, että tuleva alv-järjestelmä on kaikkien osapuolten kannalta toimivampi”, verotuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta sanoo.

Alv-järjestelmä kaipaa uudistamista

Alv:n kantaminen aloitettiin EU:ssa yli 40 vuotta sitten, jolloin markkinaolosuhteet olivat täysin erilaiset kuin nykyään. Vaikka alv-järjestelmää on vuosien mittaan pyritty vähitellen uudistamaan ja yksinkertaistamaan, on selvää, ettei se enää pysty vastaamaan palveluvetoisen, teknologialähtöisen ja modernin talouden tarpeisiin. Nykyinen monimutkainen alv-järjestelmä aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja rasituksia veronmaksajille ja viranomaisille sekä haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Lisäksi alv-järjestelmässä on tiettyjä puutteita, joiden vuoksi se on alttiina veronkierrolle ja veropetoksille. Sen vuoksi järjestelmä kaipaa perusteellista uudistamista.

Ajankohdan valinta

Nykyinen taloudellinen tilanne on tuonut esiin sen, kuinka keskeisessä asemassa alv on talouden vakauden ja kasvun turvaamisen kannalta. Alv kuuluu jäsenvaltioiden tärkeimpiin tulonlähteisiin (sen osuus jäsenvaltioiden kokonaisverotuloista on jopa 20 prosenttia). Sen merkityksen odotetaan kasvavan entisestään sitä mukaa, kun talouden taantuma ja väestön ikääntyminen nakertavat muiden tulonlähteiden osuutta. Taloustutkimukset osoittavat lisäksi, että kulutusveroilla on erityisen suotuisa vaikutus kasvuun ja vankka alv-järjestelmä voisi tukea Euroopan talouden elpymistä. Sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että EU:n alv-järjestelmä toimii täysipainoisesti ja että sen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään mahdollisimman laajasti.

Vihreä kirja

Vihreässä kirjassa esitetään muutaman pääotsikon alle jaoteltuja kysymyksiä. Keskustelu pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman avoimena uusille ideoille ja mielipiteille. Vihreässä kirjassa pohditaan aluksi, olisiko nykyisen alv-järjestelmän perusperiaatteita tarkistettava ja olisiko tavaroita ja palveluja verotettava niiden alkuperäjäsenvaltiossa vai jäsenvaltiossa, jossa ne myydään. Sen jälkeen tarkastellaan vuosien mittaan esiin nousseita erityiskysymyksiä, kuten sitä, ovatko alennetut alv-kannat edelleen tarkoituksenmukaisia, ovatko vähennyksiä koskevat säännöt riittävän puolueettomia, voidaanko järjestelmä suojata paremmin petoksia vastaan ja kuinka tämä voitaisiin toteuttaa sekä kuinka arvonlisäverollisiin liiketoimiin liittyvää byrokratiaa voitaisiin karsia. Kuulemiseen osallistuvilta tahoilta pyydetään lisäksi kommentteja siitä, voidaanko alv:n kantamista parantaa ja kuinka tämä voitaisiin toteuttaa, jotta EU:n nykyinen 100 miljardin euron alv-vaje saataisiin kurotuksi umpeen. Kaikenlaiset kommentit ovat tervetulleita, eikä keskustelua rajoiteta vihreässä kirjassa esitettyihin kysymyksiin. Kuulemiseen osallistuvia tahoja kehotetaan ottamaan esille kaikki alv:n tulevaisuuden kannalta merkityksellisinä pitämänsä kysymykset.

Jatkotoimet

Komissio toivoo mahdollisimman laajaa osallistumista 31. toukokuuta 2011 päättyvään julkiseen kuulemiseen. Se käyttää kuulemisessa saatua palautetta määrittääkseen tulevan alv-järjestelmän painopisteet, jotka esitellään vuoden 2011 lopulla annettavassa tiedonannossa.

Asiaa koskeva muistio on saatavilla osoitteessa MEMO/10/633

Lisätietoja vihreästä kirjasta ja sen teknisestä liitteestä on osoitteessa http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar