Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Brüssel, 1. detsember 2010

Maksustamine: komisjon algatab arutelu käibemaksu tuleviku üle

Täna algatas Euroopa Komisjon ulatusliku avaliku arutelu selle üle, kuidas tugevdada ja parandada ELi käibemaksusüsteemi kodanike, ettevõtjate ja liikmesriikide hüvanguks. Algatuse eesmärk on anda kõigile sidusrühmadele võimalus väljendada oma mõtteid ja vaateid aktuaalsete käibemaksuga seotud probleemide ja nende võimalike lahendusviiside kohta. Komisjon kasutab arutelu tagasisidet selleks, et otsustada, missugune on parim lähenemisviis stabiilsema, usaldusväärsema ja tõhusama käibemaksusüsteemi loomiseks tulevikus.

Maksunduse ja tolliliidu volinik Algirdas Šemeta ütles: „Me vajame 21. sajandi käibemaksusüsteemi, mis oleks lihtne, kaasaegne ja tõhus. Käibemaksu maksavad kodanikud, seda koguvad ettevõtjad ja see on liikmesriikide peamine tuluallikas, niisiis on sellest maksust huvitatud kõik. Kutsun inimesi üles selles arutelus osalema, et saaksime tagada, et tulevane käibemaksusüsteem sobib kõigile paremini.”

Miks tuleb käibemaksusüsteem läbi vaadata?

Käibemaks kehtestati Euroopa Liidus rohkem kui 40 aastat tagasi – ajal, mil olukord turul oli praegusest väga erinev. Hoolimata aastate jooksul käibemaksusüsteemi järkjärguliseks kaasajastamiseks ja lihtsustamiseks tehtud jõupingutustest on selge, et süsteem ei vasta enam teenuste- ja tehnoloogiapõhise moodsa majanduse vajadustele. Kehtiva käibemaksusüsteemi keerukus põhjustab maksumaksjatele ja maksuametitele asjatuid kulusid ja kohustusi ning loob takistusi siseturul. Lisaks muudavad teatavad käibemaksusüsteemi nõrgad kohad selle vastuvõtlikuks maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise suhtes. Seepärast on vaja käibemaksusüsteem põhjalikult läbi vaadata.

Miks just nüüd?

Praegune majandusolukord on näidanud, kui oluline on käibemaks majandusliku stabiilsuse ja majanduskasvu tagamisel. Käibemaks on liikmesriikide peamine tuluallikas (kuni 20% kõigist maksutuludest). See muutub ilmselt veelgi olulisemaks, kuna majanduslangus ja elanikkonna vananemine mõjutavad negatiivselt teisi tuluallikaid. Lisaks näitavad majandusuuringud, et tarbimismaksud on ühed majanduskasvu kõige rohkem soodustavad maksud ning et usaldusväärne käibemaksusüsteem aitaks kaasa Euroopa majanduse taastumisele. Seepärast on väga tähtis tagada täielikult toimiv ja oma potentsiaali täielikult ära kasutav ELi käibemaksusüsteem.

Mis on roheline raamat?

Rohelises raamatus on küsimused üles seatud üldiste teemadena, jättes arutelu võimalikult avatuks kõigile ideedele ja arvamustele. Kõigepealt küsitakse, kas praeguse käibemaksusüsteemi põhielemente tuleks uuendada ning kas kaupu ja teenuseid tuleks maksustada päritoluliikmesriigis või seal, kus neid müüakse. Järgmiseks vaadeldakse rohelises raamatus konkreetseid küsimusi, mis on aastate jooksul esile kerkinud. Näiteks küsitakse, kas vähendatud käibemaksumäärad on endiselt asjakohased, kas mahaarvamiseeskirjad on piisavalt neutraalsed, kas ja kuidas saaks süsteemi pettusekindlamaks muuta ning kuidas saaks vähendada käibemaksutehingute kulusid. Lõpuks küsitakse arutelus osalejatelt, kas ja kuidas saaks parandada käibemaksu kogumist, et likvideerida ELi praegune, peaaegu 100 miljardi euro suurune käibemaksu puudujääk. Rohelises raamatus õhutatakse avaldama igasuguseid seisukohti ja arutelu ei ole piiratud ainult üles seatud küsimustega. Tegelikult julgustatakse osalejaid tõstatama kõikvõimalikke muid küsimusi, mis nende arvates võivad olla asjakohased tulevase käibemaksusüsteemi väljatöötamiseks.

Edasine tegevus

Komisjon kutsub kõiki huvitatuid andma oma panuse avalikku arutellu, mis kestab 31. maini 2011. Saadud tagasiside põhjal koostab komisjon 2011. aasta lõpus teatise, milles esitab tulevase käibemaksusüsteemi prioriteedid.

Vt MEMO: MEMO/10/633

Täiendavat teavet rohelise raamatu, samuti selle tehnilise lisa kohta võib leida aadressilt: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar