Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2010

Φορολογία: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το διάλογο σχετικά με το μέλλον του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τις ευρείες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί και να βελτιωθεί το σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κρατών μελών. Ο στόχος είναι να δοθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά το ΦΠΑ, και πώς αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την ανατροφοδότηση από τις διαβουλεύσεις αυτές για να αποφασίσει την καλύτερη προσέγγιση για τη δημιουργία ενός πιο σταθερού, ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος ΦΠΑ για το μέλλον.

Ο αρμόδιος για θέματα φορολογίας Επίτροπος Algirdas Šemeta δήλωσε τα εξής: «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ΦΠΑ για τον 21ο αιώνα: απλό, σύγχρονο και αποτελεσματικό. Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τους πολίτες, εισπράττεται από τις επιχειρήσεις και είναι μια κύρια πηγή εισοδήματος για τα κράτη μέλη, επομένως όλοι έχουν συμφέρον για αυτόν τον φόρο. Παροτρύνω τους πολίτες να φροντίσουν ώστε να ακουστούν οι φωνές τους σε αυτές τις διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το μελλοντικό σύστημα ΦΠΑ θα λειτουργεί καλύτερα για τον καθένα.»

Γιατί πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα ΦΠΑ;

Ο ΦΠΑ καθιερώθηκε στην ΕΕ προ 40 και πλέον ετών, σε μία εποχή που η αγορά είχε πολύ διαφορετική εικόνα από σήμερα. Παρά τις προσπάθειες κατά τη διάρκεια των ετών να εκσυγχρονιστεί και να απλουστευθεί βήμα προς βήμα το σύστημα του ΦΠΑ, είναι σαφές ότι το καθεστώς δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες μιας σύγχρονης οικονομίας που έχει ως κινητήρια δύναμη τις υπηρεσίες και είναι βασισμένη στην τεχνολογία. Η πολυπλοκότητα του σημερινού συστήματος ΦΠΑ συνεπάγεται περιττές δαπάνες και βάρη για τους φορολογούμενους και τις υπηρεσίες, και εμπόδια για την εσωτερική αγορά. Επιπλέον, ορισμένες αδυναμίες μέσα στο σύστημα ΦΠΑ το καθιστούν ευάλωτο στην απάτη και τη φοροδιαφυγή. Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται η θεμελιώδης αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ.

Γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή;

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΦΠΑ για την εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Ο ΦΠΑ είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη (μέχρι 20% των συνολικών φορολογικών εσόδων). Μπορεί να αναμένεται ότι θα γίνει ακόμα σημαντικότερη στο βαθμό που η ύφεση και η γήρανση του πληθυσμού θα έχουν επιπτώσεις στις άλλες πηγές εσόδων. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τις οικονομικές μελέτες, οι φόροι κατανάλωσης είναι από τους πιο φιλικούς προς την ανάπτυξη, ενώ ένα ισχυρό σύστημα ΦΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ είναι απολύτως λειτουργικό και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του.

Τι είναι η Πράσινη Βίβλος;

Η Πράσινη Βίβλος διατυπώνει ερωτήματα σε ορισμένους βασικούς τομείς, φροντίζντας ταυτόχρονα οι διαβουλεύσεις να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο ανοικτές σε όλες τις ιδέες και τις απόψεις. Κατ’ αρχάς, θέτει το ερώτημα εάν πρέπει να αναμορφωθούν οι βασικές αρχές του τρέχοντος συστήματος ΦΠΑ, και εάν τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να φορολογούνται στο κράτος μέλος προέλευσης ή εκεί όπου πωλούνται. Στη συνέχεια, η Πράσινη Βίβλος εξετάζει συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν ανακύψει με την πάροδο των ετών. Μεταξύ αυτών είναι εάν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ εξακολουθούν να έχουν νόημα σήμερα, εάν οι κανόνες για τις εκπτώσεις φόρου είναι αρκετά ουδέτεροι, εάν και πώς μπορεί το σύστημα να καταστεί πιο αδιάβλητο έναντι της απάτης, και πώς μπορεί να μειωθεί η γραφειοκρατία στις συναλλαγές ΦΠΑ. Τέλος, ερωτούνται οι συμμετέχοντες στις διαβουλεύσεις εάν και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η είσπραξη του ΦΠΑ προκειμένου να κλείσει το χάσμα των 100 δισεκατ. ευρώ ΦΠΑ που υπάρχει σήμερα στην ΕΕ. Η Πράσινη Βίβλος ενθαρρύνει όλες τις απόψεις, και οι διαβουλεύσεις δεν περιορίζονται στις προκαθορισμένες ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να θέσουν οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που θεωρούν ότι μπορεί να είναι σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμβάλουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις, οι οποίες θα είναι ανοικτές μέχρι την 31η Μαΐου 2011. Με βάση την ανατροφοδότηση που θα λάβει, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες για το μελλοντικό σύστημα ΦΠΑ σε ανακοίνωση στο τέλος του 2011.

Για το MEMO, βλέπε: MEMO/10/633

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την Πράσινη Βίβλο καθώς επίσης και το τεχνικό παράρτημά της βρίσκονται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar