Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Bruxelles, den 1. december 2010

Beskatning: Kommissionen indleder debat om merværdiafgiftens (momsens) fremtid

Europa-Kommissionen indledte i dag en bred offentlig høring om, hvordan EU’s merværdiafgiftssystem (moms) kan styrkes og forbedres til fordel for borgerne, erhvervslivet og medlemsstaterne. Formålet er at give alle interesserede parter mulighed for at udtrykke deres idéer og meninger om de nuværende problemer med moms, og hvordan disse problemer kan afhjælpes. Kommissionen vil bruge tilbagemeldingerne fra denne høring til at træffe beslutning om den bedste fremgangsmåde for at skabe en mere stabil, robust og effektiv momsordning.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning, sagde: "Vi behøver en enkel, moderne og effektiv momsordning for det 21. århundrede. Moms betales af borgerne, opkræves af erhvervsvirksomheder og er en vigtig indtægtskilde for medlemsstaterne, så alle har interesse i denne afgift. Jeg opfordrer borgerne til at give deres besyv med under denne høring, så vi kan sikre os, at den fremtidige momsordning fungerer bedre for alle.”

Hvorfor skal momsordningen revideres?

Moms blev indført i EU for mere end 40 år siden på et tidspunkt, hvor markedspladsen så meget anderledes ud end nu. På trods af mange års bestræbelser på at modernisere og forenkle momsordningen hen ad vejen står det klart, at ordningen ikke længere opfylder de krav, der kan stilles til en servicedrevet, teknologibaseret og moderne økonomi. Den nuværende momsordnings komplekse karakter medfører unødvendige omkostninger og byrder for momspligtige og administrationerne og skaber hindringer for det indre marked. Visse svagheder i momsordningen åbner desuden en dør for svig og unddragelse. En fundamental revision af momsordningen er derfor nødvendig.

Hvorfor nu?

Den nuværende økonomiske situation har fremhævet den vigtige rolle, som moms spiller for fortsat økonomisk stabilitet og vækst. Moms er en vigtig indtægtskilde for medlemsstaterne (op til 20 % af de samlede afgiftsindtægter). Den kan forventes at blive endnu vigtigere, efterhånden som recessionen og befolkningsaldringen påvirker andre indtægtskilder. Økonomiske undersøgelser har desuden vist, at forbrugsafgifter hører til de mest vækstvenlige, og at en robust momsordning vil kunne bidrage til den økonomiske genopbygning i EU. Det er derfor meget vigtigt at sikre, at EU’s momsordning fungerer fuldt ud og yder, hvad der forventes af ordningen.

Hvad er grønbogen?

Grønbogen rejser en række spørgsmål under nogle få brede overskrifter, så høringen holdes så åben som muligt for alle idéer og meninger. Den spørger først, om de fundamentale regler for den nuværende momsordning bør gives et grundigt eftersyn, og om varer og tjenesteydelser bør beskattes i oprindelsesmedlemsstaten, eller hvor de sælges. Dernæst ser grønbogen på en række specifikke spørgsmål, som er blevet rejst i årenes løb. Hertil hører, om nedsatte momssatser fortsat er relevante i dag, om reglerne for fradrag er tilstrækkeligt neutrale, om og hvordan ordningen kan "svigsikres", og hvordan "papirnusseri" kan reduceres i forbindelse med momstransaktioner. Endelig indkaldes der forslag til, hvordan momsopkrævningen kan forbedres for at udfylde det momsunderskud på 100 mia. EUR, der for tiden findes i EU. Grønbogen byder alle synspunkter velkommen, og høringen er ikke begrænset til bestemte spørgsmål. Bidragsyderne opfordres derimod til at rejse andre spørgsmål, som de måtte finde relevante for momsens fremtid.

Næste skridt

Kommissionen opfordrer alle interesserede parter til at deltage i den offentlige høring, der vil være åben til den 31. maj 2011. Kommissionen vil på grundlag af de modtagne bidrag opstille prioriterede punkter for fremtidens momsordning i en meddelelse, der offentliggøres i slutningen af 2011.

Ang. MEMO henvises der til: MEMO/10/633

Yderligere oplysninger om grønbogen og dens tekniske bilag kan findes på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar