Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

V Bruselu dne 1. prosince 2010

Daně: Komise zahajuje diskuzi o budoucnosti DPH

Evropská komise dnes zahájila širokou veřejnou konzultaci o tom, jak posílit a zlepšit systém daně z přidané hodnoty (DPH) v EU ve prospěch občanů, podniků a členských států. Cílem je umožnit všem zúčastněným stranám vyjádřit své názory na problémy, které v současnosti v oblasti DPH existují, a podat návrhy, jak je lze řešit. Na základě odpovědí rozhodne Komise o nejlepším postupu pro vytvoření stabilnějšího, pevnějšího a účinnějšího systému DPH do budoucna.

Komisař pro oblast zdanění Algirdas Šemeta k tomu řekl: „Systém DPH musí odpovídat potřebám jedenadvacátého století: musí být jednoduchý, moderní a účinný. Tuto daň platí občané a vybírají podniky a pro členské státy je zdrojem příjmů, takže je důležitá pro všechny. Rád bych proto vyzval, aby se lidé v této konzultaci vyjádřili, neboť pak budeme moci zajistit, aby budoucí systém DPH fungoval lépe pro všechny.“

Proč je nutné systém DPH přezkoumat?

DPH byla v EU zavedena před více než 40 lety, v době, kdy tržní prostředí vypadalo zcela jinak než dnes. Přes snahy o postupnou modernizaci a zjednodušení systému je zřejmé, že tento režim již neodpovídá potřebám moderní ekonomiky, jejíž hnací silou jsou služby a která je založena na technologiích. Současný systém DPH je natolik složitý, že vytváří zbytečné náklady a zátěž pro daňové poplatníky a správce daně, jakož i překážky pro vnitřní trh. Některé slabiny systému navíc vytvářejí prostor pro podvody a daňové úniky. Zásadní přezkum systému je proto nezbytný.

Proč právě teď?

Současná hospodářská situace podtrhla význam DPH při zajištění hospodářské stability a růstu. DPH je hlavním zdrojem příjmů členských států (až 20 % celkových příjmů z daní). Lze očekávat, že její význam ještě vzroste s tím, jak recese a stárnutí obyvatelstva ovlivní další zdroje příjmů. Ekonomické studie dále ukazují, že spotřební daně patří mezi ty, které jsou nejpříznivější pro hospodářský růst, a stabilní systém DPH by tak mohl přispět k hospodářskému oživení v Evropě. Je proto nanejvýš důležité, aby systém DPH v EU bezproblémově fungoval a zcela naplňoval svůj potenciál.

Co je to zelená kniha?

Zelená kniha pokládá otázky pro konzultaci v rámci několika širších okruhů, ale současně ponechává maximálně otevřený prostor pro všechny možné myšlenky a nápady. Za prvé se dotazuje, zda by se základní charakteristiky současného systému DPH měly celkově změnit a zda by se zboží a služby měly zdaňovat v členském státě původu nebo tam, kde jsou prodány či poskytnuty. Dále se zabývá konkrétními tématy, která se během let stala předmětem debat. Například, zda jsou snížené sazby daně stále relevantní, zda jsou pravidla o odpočtu daně dostatečně neutrální, zda a jak lze systém lépe chránit před podvody a jak by bylo možné omezit byrokracii v agendě DPH. Závěrem se dotazuje, zda a jak lze zlepšit výběr daně, aby se pokryl výpadek příjmů z DPH, který v současné době existuje a činí 100 miliard EUR. Zelená kniha vyzývá k představení všech úhlů pohledu a konzultace není omezena na stanovené otázky. Naopak se vítá, aby respondenti přednesli jakákoli jiná témata, která podle nich mohou být pro budoucnost DPH relevantní.

Další kroky

Komise vyzývá všechny zainteresované osoby a subjekty, aby přispěly do veřejné konzultace, jež bude otevřena do 31. května 2011.

Na základě obdržených odpovědí představí Komise na konci roku 2011 priority budoucího systému DPH ve svém sdělení.

MEMO viz: MEMO/10/633

Další informace o zelené knize a její technická příloha jsou k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar