Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Брюксел, 1 декември 2010 г.

Данъчно облагане: Комисията открива дебати за бъдещето на данъка върху добавената стойност (ДДС)

Днес Европейската комисия стартира широко обществено допитване по въпроса как да бъде подсилена и подобрена системата на ЕС за данъка върху добавената стойност (ДДС) в полза на гражданите, фирмите и държавите-членки. Целта е да се предостави възможност на всички заинтересовани страни да изразят своите гледища по проблемите, които съществуват в момента във връзка с ДДС, и да дадат идеи за тяхното решаване. Комисията ще използва отговорите на това допитване, за да избере най-добрия подход при създаването на по-стабилна, солидна и ефективна система за ДДС в бъдеще.

Комисарят по данъчното облагане Алгирдас Шемета заяви: „Нуждаем се от система за ДДС на 21 век: проста, модерна и ефективна. ДДС се плаща от гражданите и се събира от предприятията, като представлява основен източник на приходи за държавите-членки. Затова този данък засяга всички. Призовавам всеки да изрази мнението си по време на допитването, което ще ни позволи да осигурим в бъдеще по-доброто функциониране на системата за ДДС в полза на всички.“

Защо е необходимо преразглеждане на системата за ДДС?

ДДС бе въведен в ЕС преди повече от 40 години, когато пазарът беше много по-различен от сега. Въпреки усилията през годините за постепенно модернизиране и опростяване на системата за ДДС, очевидно е, че режимът вече не съответства на потребностите на модерната икономика на услугите, основана на технологиите. Сложността на сегашната система за ДДС създава излишни разходи и тежест за данъкоплатците и администрацията и поставя пречки за вътрешния пазар. Освен това някои слабости в системата за ДДС я правят уязвима за измами и избягване на данъци. По тази причина е необходимо основно преразглеждане на системата за ДДС.

Защо сега?

В настоящата икономическа ситуация се открои важната роля на ДДС за осигуряване на икономическа стабилност и растеж. ДДС е важен източник на приходи за държавите-членки (до 20 % от общите данъчни приходи). Може да се очаква значението му да нарасне, тъй като рецесията и застаряването на населението оказват отрицателно влияние върху другите източници на приходи. Освен това икономически изследвания показват, че данъците върху потреблението са сред най-благоприятните за растежа и една стабилна система за ДДС може да спомогне за икономическото възстановяване в Европа. Затова е изключително важно системата за ДДС да функционира изцяло и да осъществява пълния си потенциал.

Какво представлява „зелената книга“?

В зелената книга се поставят въпроси в рамките на няколко общи рубрики, като допитването остава възможно най-отворено за всякакви идеи и мнения. Първо се поставя въпросът дали трябва да се преразгледат основните принципи на сегашната система за ДДС и дали стоките и услугите трябва да се облагат в държавата-членка по произход или в държавата, където се продават. След това в зелената книга се разглеждат специфични въпроси, които са възникнали през годините. Сред тях са въпросите дали днес все още е подходящо използването на намалени ставки на ДДС, дали правилата за приспаданията са достатъчно неутрални, дали и как системата може да се направи по-устойчива на измами и как да се съкратят бюрократичните формалности при сделките с ДДС. И накрая участниците в допитването следва да отговорят дали и как събирането на ДДС може да бъде подобрено, за да се покрие съществуващата в момента разлика между дължимия и събрания ДДС, която е в размер на 100 млрд. EUR. В зелената книга се поощряват всички гледни точки и допитването не е ограничено до поставените въпроси. Всъщност участниците се приканват да повдигат всякакви други въпроси, които смятат за подходящи за бъдещето на ДДС.

Следващи стъпки

Комисията приканва всички заинтересовани страни да участват в общественото допитване, което ще бъде открито до 31 май 2011 г. Въз основа на получените коментари Комисията ще представи приоритетите за бъдещата система за ДДС в съобщение, което ще бъде публикувано в края на 2011 г.

За информационната бележка вж.: MEMO/10/633

Повече информация за зелената книга, както и техническото приложение към нея, можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar