Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Bryssel den 29 november 2010

Kommissionärerna Piebalgs, Hedegaard och Füle presenterar ”fönster” för klimatförändringsfrågor

Med anledning av att klimatförändringsmötet i Cancún har startat presenterade kommissionären för utvecklingsbistånd, Andris Piebalgs, kommissionären för klimatfrågor Connie Hedegaard och kommissionären för utvidgning och grannskapspolitik Štefan Füle idag särskilda ”fönster” för klimatförändringsfrågor inom EU:s samtliga regionala investeringsinstrument. Dessa ”fönster” gör det möjligt att följa finansieringen och att spåra alla projekt som rör klimatförändringen som finansieras av EU, Europeiska investeringsbanken och andra europeiska finansieringsinstitut genom dessa instrument. De omfattar både offentliga och privata investeringar inom strategiska områden som exempelvis transporter, energi, miljö, vatten, renhållning och skogar.

Kommissionärerna Piebalgs och Füle hade följande att säga: ”EU har en central roll då det gäller att stödja partnerländerna att hantera klimatförändringar. EU har investerat sju miljarder euro i klimatförändringsrelaterade projekt i våra partnerländer. Projekten är ett viktigt instrument i arbetet med att omvandla klimatförändringen till en möjlighet för en mer hållbar tillväxt i utvecklings-, kandidat- och grannländer. ”Klimatfönstren” gör det möjligt att visa hur värdefulla sådana investeringar från den offentliga och privata sektorn är.”

Kommissionär Hedegaard gjorde följande kommentar: ”Inför resan till Cancún är jag speciellt glad över att tillsammans med mina kollegor kunna meddela att det skapats fönster för klimatförändringsfrågor som kommer att se till att de projekt som pågår i utvecklingsländerna anpassas till den påverkan som klimatförändringen medför och att man satsar på låga koldioxidutsläpp i framtiden. Detta innovativa initiativ kommer också att öka rapporteringen om och insynen i EU:s klimatfinansiering.”

Den privata sektorn och särskilt små och medelstora företag är redan viktiga vid investeringar i en ekonomi som kan motstå klimatförändringen och satsar på låga koldioxidutsläpp. Den privata sektorns engagemang i investeringar som är relevanta för klimatförändringen kan ändå stärkas genom bidrag samt lån som beviljas av europeiska och regionala finansieringsinstitut.

De olika investeringsinstrument som förvaltas av kommissionen täcker större delen av världen och erbjuder redan ett verktyg för att stärka privata investeringar och offentlig-privata partnerskap.

Investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken och EU:s förvaltningsfond för infrastruktur i Afrika har redan bidragit till att man finansierar projekt som ska minska koldioxidutsläppen och motverka klimatförändringen och deras värde överstiger 3,5 respektive 3,1 miljarder euro. Genom det nya latinamerikanska investeringsinstrumentet som skapades i maj 2010 har man redan godkänt projekt som är värda mer än 365 miljoner euro.

För tillfället uppgår värdet av nya klimatförändringsrelaterade projekt inom de olika EU-instrumenten till mer än 7 miljarder euro.

EU åtar sig att rapportera om de finansiella resurser som förmedlas genom fönstren genom att tydligt separera befintliga och nya resurser varigenom EU:s ansvar och insynen i dess åtgärder blir tydligare.

Bakgrund till EU:s regionala investeringsinstrument

De senaste två åren har kommissionen utvecklat innovativa finansieringsmekanismer för att EU-bidrag ska kunna kombineras med lån från europeiska finansieringsinstitut. Dessa EU-finansierade investeringsinstrument har till syfte att göra ytterligare finansiering tillgänglig så att partnerländernas investeringsbehov täcks. Exempelvis har man hittills fördelat mer än 275 miljoner euro i EU-bidrag genom investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken för att tilldela ytterligare finansiering till projekt, där de totala investeringskostnaderna uppgår till mer än 9 miljarder euro. Instrumenten stödjer projekt inom olika områden såsom energi, miljö, transporter och sociala frågor och inriktar sig även på att stödja små och medelstora företag inom den privata sektorn.

Ytterligare upplysningar

EU:s investeringsinstrument

  • Investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/irc/investment_en.htm

  • EU:s förvaltningsfond för infrastruktur i Afrika:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Investeringsinstrumentet för Latinamerika (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Investeringsramen för västra Balkan:

http://www.wbif.eu/

Exempel på klimatrelaterade projekt som finansieras av EU

Interaktiv karta med nya fallstudier:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Se även:

MEMO/10/628

Hemsida för Andris Piebalgs, kommissionär för utvecklingsbistånd:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Hemsida för Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Hemsida för Štefan Füle, kommissionär för utvidgning och grannskapspolitik:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar